Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

TA­Rİ­HİN İLK TIP OKU­LU­NUN KU­RUL­DU­ĞU KNİ­DOS ANTİK KENTİ'NDE “112 ACİL SAĞ­LIK HİZ­MET­LE­Rİ HAF­TA­SI” KUT­LAN­DI

TA­Rİ­HİN İLK TIP OKU­LU­NUN KU­RUL­DU­ĞU KNİ­DOS ANTİK KENTİ'NDE “112 ACİL SAĞ­LIK HİZ­MET­LE­Rİ HAF­TA­SI” KUT­LAN­DI
Sebiha ARSLAN:1-7 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­nan 112 Acil sağ­lık hiz­met­le­ri haf­ta­sı kap­sa­mın­da, ta­ri­hin ilk tıp oku­lu­nun ku­rul­du­ğu Kni­dos Antik Kenti'nde kut­la­ma prog­ra­mı dü­zen­len­di. Muğla İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da, Datça Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü ve Kni­dos Kazı Baş­kan­lı­ğı ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­le­şen kut­la­ma et­kin­li­ği­ne, Muğla İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Ali Burak Mü­la­yim, Datça Devlet Has­ta­ne­si Baş­he­kim vk. ve Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi Baş­ka­nı Dr. Abbas Akgün, Muğla ve il­çe­le­rin­den gelen 150 sağ­lık per­so­ne­li ka­tıl­dı.

Bu yılki kut­la­ma­lar­da, Muğla'nın ta­ri­hi zen­gin­lik­le­ri­nin ve doğal gü­zel­lik­le­ri­nin ülke ta­nı­tı­mı­na katkı sun­mak ama­cıy­la ve “ta­ri­he ve do­ğa­ya saygı” düs­tu­ruy­la, Datça Kni­dos Antik Ken­ti­ni Zi­ya­ret et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di.
Et­kin­lik, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Kni­dos-Bur­gaz- Eme­cik Apol­lon kut­sal alan, kazı ve araş­tır­ma­la­rı kazı baş­kan­lı­ğı­nın, Kni­dos Antik Kenti ta­nı­tım bri­fin­gi ile baş­la­dı.Muğla İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Ali Burak Mü­la­yim ve Baş­he­kim Dr. Abbas Akgün ile be­ra­be­rin­de­ki sağ­lık per­so­ne­li ta­ri­hin ilk tıp oku­lu­nun ku­rul­du­ğu, Kni­dos Antik Ken­ti­ni ar­ke­olog­lar eş­li­ğin­de gezdi, Kni­dos içi doğa te­miz­li­ği ger­çek­leş­tir­di.
Et­kin­lik, 112-UM­KE ve 112 ekip­le­ri ta­ra­fın­dan, ya­ra­lı mü­da­ha­le ve ta­şı­ma uy­gu­la­ma tat­bi­ka­tı ve ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ki­mi ile son buldu.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!