s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Ulus­la­ra­ra­sı MEB Robot Ya­rış­ma baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı!

Ulus­la­ra­ra­sı MEB Robot Ya­rış­ma baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı!
Sebiha ARSLAN :Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'nca, 16-19 Ekim' de Er­zu­rum'da dü­zen­le­necek Ulus­la­ra­ra­sı MEB Robot Ya­rış­ma baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı. 13 ka­te­go­ri­de ger­çek­le­şecek ya­rış­ma­ya, or­ta­okul ve dengi okul­lar­dan, or­ta­öğ­re­tim ve yük­se­köğ­re­tim se­vi­ye­le­rin­de­ki tüm öğ­ren­ci­ler ka­tı­la­bi­lecek.

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'ndan (MEB) ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, Tür­ki­ye'nin mes­le­ki ve tek­nik eği­tim ala­nın­da­ki ni­te­li­ği­ni ar­tır­mak, top­lum­da far­kın­da­lık ya­rat­mak ve öğ­ren­ci­le­rin bil­gi­yi be­ce­ri­ye dö­nüş­tür­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la, Ulus­la­ra­ra­sı MEB Robot Ya­rış­ma­sı bu yıl, "Eği­ti­min Yüz­yı­lın­da Ahi­lik ve Tek­no­lo­ji" te­ma­sı ve "Ahi­li­ğin Ge­le­ce­ği­ni Şe­kil­len­di­ren Kod Er­zu­rum'da Ya­zı­lı­yor" slo­ga­nıy­la Er­zu­rum'da dü­zen­le­necek.
MEB Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan bu yıl 16'ncısı dü­zen­le­necek Ulus­la­ra­ra­sı MEB Robot Ya­rış­ma­sı, or­ta­okul ve dengi okul­lar­dan, or­ta­öğ­re­tim ve yük­se­köğ­re­tim se­vi­ye­le­ri­ne tüm öğ­ren­ci­le­re hitap edi­yor.
13 ka­te­go­ri­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek
Ya­rış­ma, "Ta­sar­la-Ça­lış­tır" (or­ta­okul ve dengi okul­lar), "Toz­ko­pa­ran Robot" (or­ta­okul ve dengi okul­lar), "Temel Se­vi­ye Çizgi İzle­yen" (or­ta­okul ve dengi okul­lar), "İleri Se­vi­ye Çizgi İzle­yen", "İnsan­sız Hava Aracı" (Mini Drone), "Mini Sumo", "Ta­sar­la-Ça­lış­tır", "Yu­mur­ta Top­la­ma", "La­bi­rent Us­ta­sı", "RC Sabit Kanat Uçak", "Su Altı Robot (SAR)", "Oto­nom Araç" ve "Ser­best Proje", olmak üzere 13 ka­te­go­ri­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
Ya­rış­ma, 16-19 Ekim ta­rih­le­rin­de Er­zu­rum'da, MEB yü­rü­tü­cü­lü­ğün­de, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu (TÜBİTAK), Tür­ki­ye Tek­no­lo­ji Ta­kı­mı Vakfı Ha­va­cı­lık, Uzay ve Tek­no­lo­ji Fes­ti­va­li (TEK­NO­FEST) ve Türk İşbir­li­ği ve Ko­or­di­nas­yon Ajan­sı Baş­kan­lı­ğı (TİKA) pay­daş­lı­ğıy­la ger­çek­le­şecek.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!