Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

''Va­tan­daş ge­rek­li ce­va­bı san­dık­ta ve­re­cek­tir''

''Va­tan­daş ge­rek­li ce­va­bı san­dık­ta ve­re­cek­tir''
Sebiha ARSLAN : Laçin ‘’Eski Datça, Be­le­di­ye­nin ih­mal­kar­lı­ğı yü­zün­den ya­pı­la­mı­yor!Kar­gı­'da hazırlanan planların % 80'i bataklık!30 yıl­dan be­ri­dir Datça'da imar planı yokBu gün Eski Datçamız hak ettiği yerde mi? Maalesef hak ettiği yerde değil!Datça'nın o kadar sorunu varken, 15 kişi sadece bir gündem maddesi için toplandık!Çevre yo­lu­nu ya­pa­bil­sey­dik, Pazar ye­ri­ne baş­la­ya­bil­sey­dik, Köy­ler­de­ki plan­la­rı bi­ti­re­bil­sey­dik, bu gün bunları konuşmazdık!Biz­ler se­çil­di­ği­miz gün­den iti­ba­ren va­tan­da­şı­mı­zın sesi , al­dı­ğı­mız oy­la­rın hak­kı­nı ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz!Biz Dat­ça­mı­za daha nasıl yar­dım­cı ola­bi­li­riz onun pe­şin­de­yiz! Va­tan­daş ge­rek­li ce­va­bı san­dık­ta ve­re­cek­tir'' Datça Be­le­di­ye­si­ ola­ğan Mart ayı Mec­lis top­lan­tı­sı Salı (07.03.2023) günü be­le­di­ye bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti. Saat 10:00 ' da baş­la­yan mec­lis top­lan­tı­sı, gün­dem mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­den önce AK Parti gurup baş­ka­nı, İl ve İlçe mec­lis üyesi Haluk Laçin, MHP mec­lis üyesi grup baş­ka­nı Ser­dar Ören ve CHP meclis üyesi grup başkanı Can Canbey, il­çe­nin so­run­la­rını, öneri - görüş ve is­tek­le­ri­ni gün­de­me ge­ti­rirdi.

Laçin ko­nuş­ma­sı­na'' geç­ti­ği­miz ay içe­ri­sin­de çe­şit­li ope­ras­yon­lar­da ve dep­rem böl­ge­sin­de gö­re­vi ba­şın­da vefat eden olan, kol­luk kuv­vet­le­ri­mi­ze Allah 'tan rah­met ya­kın­la­rı­na baş sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Mil­le­ti­mi­zin başı sağ olsun. He­pi­mi­zi de­rin­den üzen dep­rem fa­ali­ye­tin­de ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rı­mı­za Allah'tan rah­met ya­ra­lı va­tan­daş­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­li­yo­rum.
--Afet dö­ne­min­de canla başla ça­lı­şan ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne katan gö­rev­li ve gö­nül­lü va­tan­daş­la­rı­mı­za, böl­ge­ye yar­dım mal­ze­me­si gön­de­ren ve gö­tü­ren her kes­ten Allah razı olsun. Kay­ma­ka­mı­mız sayın Mesut Çoban başta olmak üzere, Sos­yal Yar­dım­laş­ma mü­dü­rü­müz Deniz Ar­ka­lı' ya, Ata­türk Spor sa­lo­nun­da AFAD ola­rak mer­ke­zi yö­ne­ten İlçe Spor Mü­dü­rü­müz Mutlu Uzun'a be­le­di­ye­mi­ze, aynı şe­kil­de yar­dım kam­pan­ya­sı­na ka­tı­lan, 7'den 70'e her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum.
--Ger­çek­ten' de zor bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz. 11 ili et­ki­le­yen dep­rem­de, en önem­li­si can­la­rı kay­bet­tik. Yı­kı­lan evler ya­pı­lır. Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ''bir yıl içe­ri­sin­de ge­re­ken ça­lış­ma­lar ya­pı­la­rak, evler ta­mam­la­nıp dep­rem­ze­de kar­deş­le­ri­mi­zi yer­leş­ti­re­ce­ğiz ''de­miş­tir. Fakat giden can­la­ra rah­met di­le­mek­ten başka bir şey eli­miz­den gel­mi­yor.
Eski Datça, Be­le­di­ye­nin ih­mal­kar­lı­ğı yü­zün­den ya­pı­la­mı­yor!
Sayın Baş­kan. Eski Datça Ma­hal­le­si sokak iyi­leş­tir­me­sin­den bah­set­ti­niz. Za­ma­nın­da ko­nu­yu biz­ler de ya­kın­dan takip et­miş­tik. Gön­der­dik de­di­ği­niz di­lek­çe bir süre be­le­di­ye­de kaldı. Geldi gitti. Sayın va­li­miz Eski Datça'yı yapma ta­raf­ta­rı ve ça­lış­ma­lar ko­nu­sun­da da çok büyük azim gös­ter­miş­tir. Fakat ma­ale­sef orada bazı par­sel­le­rin terk­le­ri, ka­mu­laş­tır­ma­la­rı ya­pıl­ma­dı­ğı, MUSKİ 'nin ye­ral­tı ka­na­li­zas­yon ve su hat­la­rı ile il­gi­li so­run­la­rı­nı dü­zel­til­me­di­ği, elekt­rik hat­la­rı­nın yere alın­ma­ma­sı gibi gibi, sü­reç­ler se­be­biy­le, bu yolun ya­pıl­ma­sı müm­kün ol­ma­ya­ca­ğı­nı he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Eski Datça be­le­di­ye­nin ih­mal­kar­lı­ğı yü­zün­den ya­pı­la­mı­yor
Sayın Va­li­miz geç­ti­ği­miz yıl eski Hü­kü­met Ko­na­ğı ile Öğ­ret­me­ne­vi' nin bu­lun­du­ğu alanı, 2 haf­ta­da 9 bin m2 taş dö­şe­me­si - parke ya­pa­rak, zaten gü­cü­nü gös­ter­miş­tir. Es­na­fı­mı­zı ve va­tan­da­şı­mı­zı toz ve top­rak­tan kur­tar­mış­tır. Tek­rar ben Sayın Va­li­mi­ze ve Sayın Kay­ma­ka­mı­mı­za, o gün gün­de­me ge­ti­ren Esnaf Odası baş­ka­nı­mız Cemal De­mir­taş'a te­şek­kür edi­yo­rum.
Eski Datça he­pi­mi­zin Eski Datça'sı.
Eski Datça he­pi­mi­zin Eski Datça'sı. Ni­ne­le­ri­mi­zin de­de­le­ri­mi­zin ta­ri­hi­mi­zin ol­du­ğu yer ve bugün de Datça'ya ilk gelen önce eski Datça'ya gi­di­yor. Ara­ba­sı­nı ya­naş­tı­ra­cak, ma­ale­sef bir oto­par­kı­mız yok yü­rü­yüş, yol­la­rı­mız kı­sıt­lı, alt­ya­pı­mız yok. Bir tu­va­le­ti­miz bile yok bil­di­ğim ka­da­rıy­la. Ya­pı­la­cak­tı diye bi­li­yo­rum, büyük bir ayı­bı­mız. Uma­rım ya­pıl­ma­dıy­sa da bir an önce ya­pı­lır. Bu gün Eski Datça'mız hak et­ti­ği yerde mi ma­ale­sef hak et­ti­ği yerde değil, bunu' da he­pi­miz bi­li­yo­ruz.
Kar­gı­'da hazırlanan planların  %80'i bataklık!
Bugün Datça Be­le­di­ye­si ola­rak kar­gı­da plan ha­zır­la­dık. Kar­gı­nın %80'i, plan ha­zır­la­dı­ğı­mız yer ba­tak­lık ve otel yeri ola­rak kabul edi­yo­ruz
Dep­rem­ler­den ders çı­kar­ma­yız. Datça ola­rak 1 de­re­ce dep­rem böl­ge­sin­de­yiz. Es­ki­le­ri­mi­zin yer­le­şim yer­le­ri, Eme­cik Ma­hal­le­si, Eski Datça, Me­su­di­ye dağ­la­rın ya­ma­cın­da idi. Ama tu­rizm­le be­ra­ber bütün hal­kı­mız artık de­ni­ze düş­müş du­rum­da­yız, de­ni­ze sıfır bi­na­lar. De­ni­zin içe­ri­sin­de­yiz. Ken­dim mi­ma­rım plan­la­ma­dan da az çok da an­lı­yo­ruz. An­ka­ra'ya git­ti­ği­miz­de plan­cı ar­ka­daş­lar­la ko­nu­şu­yo­ruz. Zemin etüt­le­ri ya­pı­lı­yor fakat dep­rem hiç bir zaman göz önün­de bu­lun­du­rul­mu­yor. Göl­cük dep­re­min­de gör­dük. Bugün Datça Be­le­di­ye­si ola­rak kar­gı­da plan ha­zır­la­dık. Kar­gı­nın %80'i, plan ha­zır­la­dı­ğı­mız yer ba­tak­lık ve otel yeri ola­rak kabul edi­yo­ruz. Hangi sis­tem­le biz otel ya­pa­ca­ğız. Fore kazık mı kul­la­na­ca­ğız ? Ne kadar de­net­le­ye­bi­le­ce­ğiz ? Dep­rem ol­du­ğun­da orası göç­tü­ğün­de, bunun he­sa­bı­nı kim­ler ve­recek. Bil­di­ğim ka­da­rıy­la be­le­di­ye­mi­zin ha­zır­la­mış ol­du­ğu plan şu­an­da bakan Bey'in önün­de. Bu­nun­la be­ra­ber pa­la­mut­bü­kü için­de bir plan ha­zır­la­dık. 1 metre in­dik­ten sonra deniz ka­buk­la­rı ile bu­lu­şu­yo­ruz ma­ale­sef. Ar­ka­dan de­re­le­rin ge­tir­di­ği su, Lodos 'un ge­tir­di­ği dal­gay­la be­ra­ber Pa­la­mut­bü­kü, Ova­bü­kü, Hayı bükü, İskele Ma­hal­le­si, kız­dan altı oluş­muş ve biz bu­ra­lar­da tu­rizm­den ko­nak­la­ma­dan bah­se­di­yo­ruz. Bu Dep­rem bizi bir kez daha dep­rem ko­nu­sun­da tek­rar dü­şün­me­miz ge­rek­ti­ği­ni gös­ter­miş­tir. Plan­la­ma ko­nu­su tek­rar ko­nu­şul­ma­lı.
30 yıl­dan be­ri­dir Datça'da imar planı yok!
30 yıl­dan be­ri­dir Datça'da imar planı yok. Ama bugün biz bu­ra­da, imar ba­rı­şı ol­ma­lı mı ol­ma­ma­lı mı diye ko­nu­şu­yo­ruz. Biz bir an önce plan yap­mak zo­run­da­yız. Bu­nun­la be­ra­ber Muğla'da, İzmir'de özel­lik­le Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız dün' de bah­set­ti­ği gibi, Ka­ra­bağ­lar' da gök­yü­zü­nü gö­re­mi­yor­su­nuz kaçak ya­pı­laş­ma ve eski bi­na­lar yü­zün­den. Do­la­yı­sıy­la, ora­lar­da kent­sel dö­nü­şüm ya­pıl­ma­lı. Ama hü­kü­me­ti­miz Dev­le­ti­miz hala, Be­le­di­ye­le­rin iti­raz­la­rı ile uğ­ra­şı­yor. İşte ya­pıl­ma­dı­ğı zaman da 11 tane ilde gör­dü­ğü­müz yer­ler belli.
Dat­ça­mı­za daha nasıl yar­dım­cı ola­bi­li­riz onun pe­şin­de­yiz. Biz­ler se­çil­di­ği­miz gün­den iti­ba­ren va­tan­da­şı­mı­zın sesi , va­tan­daş­tan al­dı­ğı­mız oy­la­rın hak­kı­nı ye­ri­ni ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.
Kır­sal Ma­hal­le ile il­gi­li 3 tane da­va­mı­zı ka­zan­mış ol­du­ğu­muz söy­le­miş­tik. Ma­ale­sef şu anda 5 tane kö­yü­müz suyu in­di­rim­siz kul­lan­mak­ta. Emlak ver­gi­le­ri çık­mak­ta, ama da­va­mız­da devam et­mek­te. Bu­nun­la be­ra­ber mec­lis­te 4'cü yı­lı­mı­zı dol­dur­duk. Kaldı 11 mec­li­si­miz. Ko­nuş­ma­la­rı­mız­da ne sayın Baş­kan'a ne de diğer mec­lis üye­le­ri­mi­zin şa­hıs­la­rıy­la il­gi­li değil, Dat­ça­mı­za daha nasıl yar­dım­cı ola­bi­li­riz onun pe­şin­de­yiz. Biz­ler se­çil­di­ği­miz gün­den iti­ba­ren va­tan­da­şı­mı­zın sesi , va­tan­daş­tan al­dı­ğı­mız oy­la­rın hak­kı­nı ye­ri­ni ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. O da nedir Mu­ha­le­fet ola­rak, be­le­di­ye­nin yap­mış ol­du­ğu yan­lış uy­gu­la­ma , ya­pı­la­ma­yan varsa bu­ra­da söy­lü­yo­ruz. Bun­lar şah­sı­nız­la ala­ka­lı değil, dı­şa­rı­da­ki va­tan­da­şın size söy­le­ye­me­yip te, bize ver­miş ol­du­ğu oyla gö­re­vi­mi­zi ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz
Dedim' ya 4 yılı dol­dur­duk bu mec­lis­te. Biz öner­ge­ler ver­dik, yaz se­zo­nu ge­li­yor, Tu­rizm Se­zo­nu­nu Ko­mis­yo­nu­muz ça­lış­sın dedik, siz­ler ço­ğun­luk­ta ol­du­ğu­nuz için ça­lış­tır­ma­dı­nız. Tu­rizm se­zon­dan çık­tık ,ça­lı­şa­lım dedik, onu da yap­ma­dı­nız. Hangi öner­ge­yi ver­diy­sek bu za­ma­na kadar ma­ale­sef hiç gün­de­me alın­ma­dı. İşte şimdi bir tane gün­dem mad­de­si ile bu­ra­da 15 mec­lis üyesi ve siz­ler­le be­ra­ber bütün vak­ti­mi­zi bir ko­nu­ya alı­yo­ruz.

As­lın­da bizim ko­nu­şa­cak çok ko­nu­muz vardı, çevre yo­lu­nu ya­pa­bil­sey­dik, pazar ye­ri­ne baş­la­ya­bil­sey­dik, köy­ler­de­ki plan­la­rı bi­ti­re­bil­sey­dik, yani Datça'da bek­le­yen bu kadar so­ru­nu var­ken tek gün­dem mad­de­si ile bu­ra­da top­lan­maz­dık. Va­tan­daş ge­rek­li ce­va­bı san­dık­ta ve­re­cek­tir'' dedi.

MHP Meclis üyesi grup baş­ka­nı Ser­dar Ören 'ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le, Hepimizi derin üzüntüye sevk eden, 6 Şubat Maraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Gün dayanışma yardımlaşma günü. Devlet millet el ele bu sıkıntının da üstünden geleceğimizi düşünüyorum. Vatandaşlarımız elinden geldiği kadar, herkes destek verdi, yardım etti. Herkese buradan şahsım ve grubum adına teşekkür ediyorum. İlçemiz Yaka Mahallesi mezarlık  yolunda izale su hattı döşenirken bozulan  yol tamir edildi. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum'' dedi.


CHP Meclis üyesi grup baş­ka­nı Can Can­bey ise yap­tı­ğı özet ko­nuş­ma­sın­da''Sanırım Ülkemizdeki yaşadığımız bir çok sorunun zemininde yatan asıl sebebi belirleyecek olursak, liyakatsizlik  ve nepotizm olarak görüyoruz. Nepotizm dediğimiz şey kayırmacılık '' dedi.
Toplantı, gündem maddesinin görüşülmesine ge­çil­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!