s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YENİLENEN YÜ­ZÜY­LE "FİT LİFE SPORTS CEN­TER" HİZMETE AÇIL­DI!

YENİLENEN YÜ­ZÜY­LE "FİT LİFE SPORTS CEN­TER" HİZMETE AÇIL­DI!
Sebiha ARSLAN:Baba Şefik Aşkın ve oğlu Halil Aşkın'ın or­ta­ğı ol­du­ğu, Fit Life Sports Cen­ter, ye­ni­le­nen yü­züy­le hiz­me­te açıl­dı.

Datça'nın spor ve sağ­lık dün­ya­sın­da yeni bir soluk ge­ti­recek olan "Fit Life Sports Cen­ter " in açı­lı­şı, pa­zar­te­si günü çok sa­yı­da da­vet­li­nin ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti. Açı­lış kur­de­le­si­ni ise Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aytaç Kurt , Baba Şefik Aşkın ve oğlu Halil Aşkın kesti.
İskele ma­hal­le­si Bu­xe­rol­les sokak no:8 ad­re­sin­de 1300 m2' ye sahip 4 katlı bi­na­da bu­lu­nan, Fit Life Sports Cen­ter, son sis­tem spor ve sağ­lık­lı ya­şa­mı bir arada sun­ma­sı­nın yanı sıra, mo­dern ve do­na­nım ola­rak' ta ken­di­si­ne hay­ran bı­ra­kı­yor.
Fit Life Sports Cen­ter sa­hi­bi Halil Aşkın ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Fit Life Sports Cen­ter Sa­lo­nu­mu­zun giriş ka­tın­da, car­dio ekip­man­la­rı ve geniş so­yun­ma oda­la­rı­mız yer al­mak­ta. İkinci ka­tı­mız ise, kap­sam­lı fit­ness bö­lü­mü ile her se­vi­ye­den spor­se­ve­re hitap edi­yor. Üçün­cü katta, pi­la­tes stüd­yo­su, di­ye­tis­yen hiz­met­le­ri ve çe­şit­li grup ders­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı pro­fes­yo­nel stüd­yo­lar bu­lu­nu­yor. Spor tut­kun­la­rı için özel ola­rak ta­sar­lan­mış teras ka­tın­da ise dövüş spor­la­rı ve cross­fit alanı yer al­mak­ta. Biz Fit Life Sports Cen­ter Sa­lo­nu ola­rak, spor­se­ver­le­re sağ­lık­lı bir ya­şa­mın ka­pı­la­rı­nı ara­la­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Her­ke­sin spor ya­pa­bi­le­ce­ği, sağ­lık­lı yaşam ko­nu­sun­da des­tek ala­bi­le­ce­ği ve ke­yif­le vakit ge­çi­re­bi­le­ce­ği bir ortam ya­rat­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Ay­rı­ca be­lirt­mek is­ti­yo­ruz ki, te­si­si­mi­ze olan yoğun ilgi, Datça hal­kı­mı­zın spora ve sağ­lık­lı ya­şa­ma olan il­gi­si­ni bir kez daha göz­ler önüne se­ri­yor. Dost­la­rı­mı­zın açı­lı­şı­mı­za gös­ter­di­ği yoğun ilgi ve des­tek­le­ri için te­şek­kür edi­yo­ruz. Fit Life Sports Cen­ter Sa­lo­nu­muz­da mi­sa­fir­le­ri­mi­zi ağır­la­mak­tan mut­lu­luk du­ya­ca­ğız'' dedi.
Daha iyi form, daha fazla ener­ji ve güce sahip ola­bil­me­yi is­te­yen­le­re hiz­met ve­recek te­sis­te, spor­tif ça­lış­ma­nın yanı sıra, geniş ve ferah sauna, masaj, ka­fe­ter­ya, duş oda­la­rı, dövüş se­ver­ler için de kat­la­nır tavan ve ha­va­dar teras katı ile hiz­met ve­ri­yor.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!