Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YÜ­REK­LER EYLÜL İÇİN ATI­YOR

YÜ­REK­LER EYLÜL İÇİN ATI­YOR
Sebiha ARSLAN :‘'Ewing Sar­ko­mu'' teş­hi­si ko­nu­lan Eylül'ün ya­şa­ma tu­tun­ma mü­ca­de­le­si­ni ka­zan­ma­sı, te­da­vi­si­nin ya­pı­la­bil­me­si için des­te­ğe ih­ti­ya­cı var.


16 ya­şın­da­ki Eylül 'ün anne ve ba­ba­sı Nur - Tay­fun Türk­yıl­maz, Eylül'e 1 mil­yon­da 1 ki­şi­de gö­rü­len Ewing Sar­ko­mu teş­hi­si ko­nul­du­ğun­dan iti­ba­ren, te­da­vi gör­mek için İstan­bul'da ol­duk­la­rı­nı be­lit­ti.Ya­pı­lan açık­la­ma­da '' 5 aydır gör­dü­ğü­müz te­da­vi son­ra­sın­da ya­pı­lan tet­kik­ler­de, Ak­ci­ğer­de me­tas­taz yap­tı­ğı­nı büyük bir şok ve üzün­tüy­le öğ­ren­miş bu­lun­mak­ta­yız.
Sil baş­tan yeni bir sü­re­ce geçiş ya­pı­yo­ruz.
Ni­şan­ta­şı Ame­ri­kan Has­ta­ha­ne­sinde te­da­vi­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz.
Hızla üre­yen, bü­yü­yen ve ço­ğa­lan bir tü­mör­le karşı kar­şı­ya­yız. Ey­lü­lü­mü­zün ya­şa­ma tu­tun­ma­sı için en iyi dok­tor­la­rı araş­tır­dık. Ve bu ko­nu­da dünya ça­pın­da da ken­di­ni ka­nıt­la­mış bir On­ko­log ile Ni­şan­ta­şı Ame­ri­kan Has­ta­ne­sin­de te­da­vi­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz. SGK dı­şın­da her­han­gi bir sağ­lık gü­ven­ce­miz yok. Bu has­ta­ne­de de SGK ge­çer­li değil. Her­han­gi bir özel sağ­lık si­gor­ta­mız yok. Çok yük­sek tu­tar­da te­da­vi mas­raf­la­rı söz ko­nu­su. 3. Ke­mo­te­ra­pi se­an­sı­mız 99 bin TL üze­rin­de tuttu. 21 gün aray­la se­ans­la­ra devam ede­ce­ğiz. Seans ara­la­rın­da cer­ra­hi mü­da­ha­le ve rad­yo­te­ra­pi plan­la­nı­yor. Bizi çok zor­la­yan bir durum' dedi.
Çünkü özel has­ta­ne­ler­de te­da­vi gör­dü­ğü için va­li­lik bağış kam­pan­ya­sı dü­zen­len­me­si için Eylül'e onay ver­mi­yor.

Eylül'ün bu kez ciddi bir şe­kil­de des­te­ği­ni­ze ih­ti­ya­cı var
Te­da­vi sü­re­cin­de biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı­nız ve bun­dan sonra da yal­nız bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı­zı bi­li­yo­ruz.
Tüm iyi ni­yet­le­ri­ni­zi alıp ya­nı­mız­da ol­ma­nı­za ve des­te­ği­ni­ze ih­ti­ya­cı­mız var. Hep bir­lik­te aşa­lım bu zor gün­le­ri.
Pay­laş­tık­ça ço­ğal­sın sahip ol­duk­la­rı­nız ve Allah kim­se­ye ya­şat­ma­sın bu gün­le­ri..
Çok te­şek­kür ede­riz
                                           Nuran Türk­yıl­maz - İş ban­ka­sı
                                İban No:TR­670006400000143201510525

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!