Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ZEYTİN HA­SA­DI BAŞ­LA­DI,RE­KOL­TE DÜŞÜK!ZEYTİNYA­ĞI­NIN KİLO­SU­ 250 LİRAYA SA­TI­LIYOR

ZEYTİN HA­SA­DI BAŞ­LA­DI,RE­KOL­TE DÜŞÜK!ZEYTİNYA­ĞI­NIN KİLO­SU­ 250 LİRAYA SA­TI­LIYOR
Sebiha ARSLAN :Datça ve ma­hal­le­le­rin­de zey­tin­ler tar­la­lar­dan ve bah­çe­ler­den top­lan­ma­ya baş­lan­dı.Sof­ra­la­rın vaz­ge­çil­me­zi zey­tin­ya­ğı­nın üre­til­di­ği, zey­ti­nin ha­sa­dı, Datça ve ma­hal­le­le­rin­de baş­la­dı. Zey­tin­ya­ğı­nın ki­lo­su­nu 250 li­ra­ya sa­tı­lı­yor.Kız­lan Ma­hal­le­sin­de yak­la­şık 38 yıl­dır fa­ali­ye­ti­ni sür­dü­ren Ka­ra­man Soğuk Sıkım Atöl­ye sa­hi­bi Önder Ka­ra­man (56) ve oğlu Refik Ka­ra­man (28) Dede'den to­ru­na çey­rek asır­dır, zey­tin üre­ti­ci­le­ri­ne hiz­met ve­ri­yor.

Atöl­ye­si­nin yanı sıra zey­tin ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği de yapan Önder Ka­ra­man, bu sene sıcak giden hava şart­la­rı ve yağ­mur yağ­ma­ma­sın­dan do­la­yı, mah­sul­de yüzde 50' ye yakın verim kay­bı­nın ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, ve­ri­min yarı ya­rı­ya düş­tü­ğü­nü be­lirt­ti.
Ka­ra­man açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da '' Ekim ayın­da top­lan­ma­ya baş­la­nan zey­tin ha­sat­la­rı, Ara­lık son­la­rı­na kadar devam edi­yor. Trak­tör rö­mork­la­rın­da açık ola­rak ya da çu­val­la­na­rak te­si­se ge­ti­ri­len zey­tin­ler önce top­la­ma ha­vu­zu­na alı­nı­yor. Bu­ra­dan kon­ve­yör­ler­le ak­ta­rı­lan zey­tin­ler     yap­rak­la­rın­dan arın­dı­rı­lıp yı­ka­nı­yor. Sıkma ma­ki­na­la­rın­da hamur ha­li­ne ge­ti­ril­dik­ten sonra, sü­zü­lü­yor ve mus­luk­lar­dan zey­tin­ya­ğı ak­ma­ya baş­lı­yor. Son yıl­lar­da pek çok sıkım te­si­sin­de ol­du­ğu gibi bu­ra­da da, zey­tin ya­ğı­nın ka­li­te­si­nin daha yük­sek ol­ma­sı için soğuk sıkım usulü ter­cih edi­li­yor. Elde edi­len zey­tin­ya­ğı­nın test­le­ri ya­pı­la­rak asit mik­ta­rı yüzde ola­rak be­lir­le­ni­yor. 100 gr. zey­tin­ya­ğın­da bu­lu­nan "oleik asit" mik­ta­rı­nın yüzde ola­rak ifa­de­si an­la­mı­na gelen dizem bi­ri­mi üze­rin­den Asit oranı % 0, 8' e kadar olan zey­tin­yağ­la­rı "sızma", %2 den az olan zey­tin­yağ­la­rı "na­tü­rel bi­rin­ci " ola­rak ad­lan­dı­rı­lı­yor. Bu sene sıcak giden hava şart­la­rı ve yağ­mur yağ­ma­ma­sın­dan do­la­yı, mah­sul­de yüzde 50'den fazla verim kay­bı­mız var. Verim yarı ya­rı­ya düş­tü­ğü­nü için şuan ki­lo­su 250 li­ra­ya sa­tı­lan zey­tin ya­ğı­nın ki­lo­sun­da da önü­müz­de­ki gün­ler­de artış bek­le­ni­yor'' dedi.
Te­si­sin 1986 dan bu güne hiz­met ver­di­ği­ni de be­lir­ten Ka­ra­man ''Ben de­dem­den ba­bam­dan devir aldım. Ben­den sonra da oğlum devam et­ti­recek. Bu sene ku­rak­lık üre­ti­mi en az yüzde 50 ora­nın­da dü­şür­dü. Zey­tin­ler ku­rak­lık­tan do­la­yı küçük ve kuru. Verim düşük'' dedi.
Üre­ti­ci ta­ra­fın­dan ge­ti­ri­len zey­tin­le­rin sı­kı­mı ya­pıl­dık­tan sonra asit oran­la­rı­nı be­lir­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten tesis sa­hip­le­rin­den, Kimya Mü­hen­di­si Refik Ka­ra­man (28) ''Zey­tin ya­ğı­nın ka­li­te­si­ni asit ora­nı­nın dü­şük­lü­ğü be­lir­ler. Asit iş­le­mi­ni ta­mam­la­dı­ğı­mız­da zey­tin yağı açık pembe bir renk alır. De­re­ce­si­ni be­lir­le­riz'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!