Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

8 MART DÜNYA KA­DIN­LAR GÜNÜ'NDE KADES UY­GU­LA­MA­SI TA­NI­TIL­DI -

8 MART DÜNYA KA­DIN­LAR GÜNÜ'NDE KADES UY­GU­LA­MA­SI TA­NI­TIL­DI -
Sebiha ARSLAN :Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­rev­li­le­ri, PTT kar­şı­sın­da ku­ru­lan stant­ta, 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü'nü kut­la­dı, KADES uy­gu­la­ma­sı hak­kın­da bil­gi­len­dir­me yaptı. Kadın Platformu Basın açıklamasında bulundu

Ka­dı­na karşı şid­de­te olan far­kın­da­lı­ğın ar­tı­rıl­ma­sı, ka­dın­la­rın KADES uy­gu­la­ma­sı­nı kork­ma­dan çe­kin­me­den kul­lan­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la ku­ru­lan stant­ta, ka­dın­la­ra bro­şür­ler da­ğı­tıl­dı, uy­gu­la­ma ka­dın­la­rın cep te­le­fo­nu­na in­di­ri­le­rek ge­rek­li bil­gi­len­dir­me­ler ya­pıl­dı.
Akıl­lı te­le­fon kul­la­nı­cı­sı ka­dın­la­ra, in­ter­net ta­ra­yı­cı­sı üze­rin­den “Kadın Des­tek Uy­gu­la­ma­sı (KADES)” in­di­ri­le­rek T.C. kim­lik nu­ma­ra­la­rı gi­ril­di.
Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğün­den gelen ak­ti­vas­yon kodu ile uy­gu­la­ma aktif hale ge­ti­ril­di.
 Şid­det mağ­du­ru ka­dın­lar, bu uy­gu­la­ma sa­ye­sin­de acil du­rum­lar­da cihaz konum bil­gi­si­ni aça­rak bir tuşla kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ula­şa­bi­lecek.
Ay­rı­ca, Datça Kadın Plat­for­mu ve va­tan­daş­lar, De­mok­ra­si Evin­den Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na kadar yü­rü­yüş ger­çek­leş­tir­di, basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!