Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

AK PARTİ OCAK AYI DİVAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

0
2016 yılı Ocak ayı Divan Top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Top­lan­tı sa­lo­nun­da 2016'nın ilk top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti.

Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len Ak Parti Muğla 2016 Ocak ayı Divan top­lan­tı­sı­na Ak Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Nihat Öz­türk ve Mil­let­ve­ki­li Hasan Özyer, Muğla Ak Parti İl Baş­ka­nı İhsan Kü­re­ci, Ku­ru­cu İl Baş­ka­nı Yavuz Ercan, Muğla İl teş­ki­la­tı, 3. Sıra Mil­let­ve­ki­li adayı Elvan Göçer ve diğer mil­let­ve­ki­li aday­la­rı,İlçe­miz Ak Parti ilçe teş­ki­la­tı ve Muğla İlçe­le­ri Ak Parti İlçe teş­ki­lat­la­rı olmak üzere çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.
Geç­ti­ği­miz Hafta sonu Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Top­lan­tı sa­lo­nun­da ya­pı­lan Ocak ayı divan top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da Ak Parti Muğla İl Baş­ka­nı İhsan Kü­re­ci'nin açı­lış ko­nuş­ma­sıy­la baş­la­dı.Muğla Ak Parti İl baş­ka­nı İhsan Kü­re­ci Ko­nuş­ma­sı­na Ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sın­dan do­la­yı ken­di­si­ni bir an bile yal­nız bı­rak­ma­yan te­le­fon­la­rı ve zi­ya­ret­le­riy­le sü­rek­li Du­ru­mu­nu merak eden Mil­let­ve­kil­le­ri­ne ve çok sa­yı­da­ki va­tan­da­şa te­şek­kür­le­ri­nin ile­te­rek baş­la­dı.
Ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da Şun­la­rı be­lir­ten Kü­re­ci Açık­la­ma­la­rı­na şöyle devam etti:”1 yıl­lık Görev yap­tı­ğım süre içe­ri­sin­de bu kı­sa­cık za­ma­na iki seçim sığ­dır­dık.Şunu be­lirt­mek is­ti­yo­rum ki rab­bim teş­ki­lat­sı­mı­zı bu nok­ta­da bü­yü­ye­rek devam et­me­yi nasip etsin. Gö­rev­de bu­lun­du­ğum süre için­de her anın­da siz­ler­le ça­lış­mak­tan şeref duy­dum.
Çok güzel bir seçim ge­çir­dik Ko­or­di­na­tör­le­ri­miz­le İlçe zi­ya­ret­le­ri­mi­zi yap­tık.Ara­mız­da­ki Mut­lu­luk ve Ça­lış­ma hazzı bizi her zaman daha da ha­re­ket­len

­dir­di. Hiç yıl­ma­dık, yo­rul­ma­dık.! Kasım se­çi­mi son­ra­sın­da Artık üze­ri­miz­de­ki seçim te­la­şı­nı atmış ol­du­ğu­muz­dan daha rahat ve daha sakin bir şe­kil­de se­çim­le­ri­mi­ze ha­zır­la­na­bil­dik. 
Bu ko­nu­da iki ko­or­di­na­tör eki­bi­me de çok te­şek­kür etmek istiyorum.?Dolayısı ile çok güzel bir seçim ge­çir­dik ve biz hal­kı­mı­za Muğ­la­mı­za hiz­met etmek için getirildik.?Bunun bi­lin­cin­de­yiz ve bunu ya­pa­ca­ğız.Seçim Ön­ce­si söz ver­di­ği­miz hiz­met­le­ri­mi­ze şim­di­den baş­la­dık bile!”dedi.
Muğla Ak Parti il teş­ki­la­tı baş­ka­nı İhsan Kü­re­ci Ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Muğla Mil­let­ve­ki­li Nihat öz­türk Ko­nuş­ma yaptı.

Se­çim­den Önce söz ver­di­ği­miz va­at­le­ri­mi­zi yap­ma­ya baş­la­dık bile!
Mil­let­ve­ki­li Nihat Öz­türk yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Söz ver­di­ği­miz gibi as­ga­ri üc­re­tin en az 1300 tl ola­ca­ğı­nı söy­le­dik ve hü­kü­me­te gelir gel­mez sö­zü­mü tut­tuk dedi.?Konuşma­sı­nın de­va­mın­da şun­la­rı be­lir­ten Öz­türk Şun­la­rı be­lirt­ti:”Ha­tır­la­ya­ca­ğı­nız gibi se­çim­den önce as­ga­ri üc­re­tin 1300 tl ol­ma­sı sö­zü­nü ver­miş­tik.Hü­kü­me­te ge­lir­gel­mez sö­zü­mü­zü tut­tuk ve hal­kı­mı­zın ar­ka­sın­da olduk. 
Gönül is­ter­di­ki as­ga­ri üc­re­tin 2000 tlden az ol­ma­ma­sı­nı ama dev­let des­tek­li proje kap­sa­mın­da as­ga­ri üc­re­ti 1300 tlye yük­sel­te bil­dik. 
Proje kap­sa­mın­da as­ga­ri üc­re­te ya­pı­lan zamın % 40 ora­nın­da bir pa­yı­nı dev­let des­tek­le­di­ği­ni ve 1300 olan as­ga­ri üc­re­tin %40'ını dev­le­tin iş­ve­re­ne ver­di­ği bir ça­lış­ma baş­lat­tık.
Mu­ha­tar­la­rı­mı­za önem ve özen verdik!
Unut­ma­ya­lım ki Muh­tar­lar bir ulu­sun hal­kın için­de­ki se-sidir.?benim İl baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğım süre bo­yun­ca Muh­tar­la­rı­mı­za karşı bir say­gı­sız­lı­ğım asla bu­lun­ma­mış­tır.
Hiç unut­mam yine il baş­ka­nıy­ken o zaman Baş­ba­kan olan Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan Bir ko­nuş­ma­sın­da de­miş­ti ki baş­kan ben sen­den bir saygı bek­le­mi­yo­rum ama muh­tar­la­rı­mı­zı gör­dü­ğün zaman on­la­ra saygı gös­te­re­cek­sin. 
Biz­ler Bütün Muh­tar­la­rı­mı­zın dert­le­riy­le sı­kın­tı­la­rıy­la İlgi­len­mek zo­run­da­yız. Muh­tar­la­rı­mız bizim hal­kı­mı­zın sesi ve bizim hal­kı­mı­zın gö­zü­dür.Sö ver­di­ği­miz yap­tık ve muh­tar­la­rı­mı­zın ma­aşı­nı 1300 tl 'ye getirdik.?
Bayanla­rın iş ha­ya­tı ve iş ka­dı­nı ol­ma­la­rı ko­nu­sun büyük adım­lar attık ve ba­yan­la­rı­mı­zın iş­le­ri­ni kurup ve ça­lı­şa­bil­me­le­ri için bir çok ola­nak sağ­la­dık. Söz ver­di­ği­miz gibi iş kuran her gen­ci­mi­ze ve bayan va­tan­da­şı­mı­za 100.000 tl'ye kadar geri dö­nü­şüm­süz öde­nek yar­dı­mı sağ­la­na­ca­ğı bir proje dü­zen­le­dik. Yine iş kuran her gen­ci­miz ve bayan va­tan­da­şı­mız dev­le­ti­mi­zi gü­ven­ce­si al­tın­da­dır.
Emin olun 1 sene içe­ri­sin­de ver­di­ği­miz söz­le­rin ta­ma­mı­nı ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz.Biz­ler mil­le­tin efen­di­si ol­ma­ya değil mil­le­tin Hiz­met­ka­rı ol­ma­ya gel­dik.”dedi.Biz bi­ri­le­ri için değil Mil­le­ti­miz hiz­met ya­pa­rız!
Mil­let­ve­ki­li Öz­türk'ten sonra ko­nuş­ma­sı­nı yapan Mil­let­ve­ki­li Hasan Özyer Ça­lış­ma­la­rı­nın bazı si­ya­set­çi­ler ta­ra­fın­dan biz on­la­ra bunu söy­le­dik bu ya­pı­lan­la­rın fik­ri­ni biz­den al­dı­lar gibi açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan­la­rın Nasıl bir rü­ya­da ol­duk­la­rı­nı gör­dük dedi.
Özyer açık­la­ma­la­rı­nın de­va­mın­da şun­la­rı be­lirt­ti:” bi­lin­di­ği üzere Ak parti ola­rak yö­ne­ti­me geçer geç­mez ön­ce­li­ği­miz hal­kı­mı­za ver­di­ği­miz söz­ler oldu.?
Seçim son­ra­sı ya­pı­lan bunca ça­lış­ma­dan sonra bi­ri­le­ri çık­mış bun­lar bizim pro­je­le­ri­miz­di diyor.?Gerek koy­lar için ya­pı­la­cak ge­rek­se de diğer Muğla pro­je­le­ri­mi­zin on­lar­dan al­dı­ğı­mı­zı be­lir­tip ken­di­le­ri­nin ik­ti­da­ra ge­le­me­dik­le­ri için bizim ya­pı­tı­ğı­mı­zı bu pro­je­le­rin olu­şu­mun­da on­la­rın­da kat­kı­sı ol­duk­la­rı­nı söy­lü­yor­lar.
Şimdi siz de­ğer­li, hem­şe­ri­le­rim de­ğer­li Muğla hal­kı­na so­ru­yo­rum biz bun­la­ra ina­nı­yor muyuz.?temennim ve umu­dum­dur ki ile­ri­ki za­man­lar­da Ak bir muğla bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si de gör­mek.o zaman Mu­ğa­la'mızın daha ne kadar bü­yü­yüp daha da gü­zel­leş­ti­ği­ni hep be­ra­ber gö­re­ce­ğiz” dedi.
Son­ra­sın­da va­tan­daş­la­rın ara­sı­na geçen Mil­let­ve­kil­le­ri va­tan­daş­lar­la soh­bet ede­rek on­la­rın dert­le­ri­ni din­le­yip ha­tı­ra fo­tog­raf­la­rı çek­tir­di­ler. Sa­mi­mi ve sıcak bir or­tam­da bu­lu­şan Muğla ak parti Ca­mi­ası dost­lu­ğun, bir­li­ğin ve kar­deş­lik me­saj­la­rı verdi.  (DATÇA HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!