Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BELEDİYEDEN ENGELİM OLMAYIN DERNEĞİNE DESTEK

0
İlçe­miz Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ve En­ge­lim ol­ma­yın der­ne­ği or­tak­lı­ğın­da Duyu Parkı ta­di­la­tı ya­pı­la­ca­ğı bil­di­ril­di.

İlçe­miz be­le­di­ye baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan bir açık­la­ma­ya göre 2015 yılı En­gel­li Des­tek Prog­ra­mı kap­sa­mın­da için­de Muğla'nın da ol­du­ğu il­le­re bu sene ve­ri­len des­tek­ten ya­rar­lan­mak ama­cıy­la proje baş­vu­ru­sun­da bu­lu­nu­yor.?

Edi­ni­len bil­gi­le­re göre Be­le­di­ye ve En­ge­lim ola­ma­yın der­ne­ği or­tak­lı­ğın­da ya­pı­la­cak olan duyu Parkı ta­di­la­tın­da bu­lu­nu­la­ca­ğı bil­di­ril­di. 
Ay­rı­ca İlçe­miz­de Bu­lun­ma­yan Özel Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi için­de Datça'da en­gel­li çocuk ve genç­le­rin re­ha­bi­li­tas­yo­nu­na katkı sağ­la­na­rak, ken­di­le­ri­ne güven, ce­sa­ret, so­rum­lu­luk alma, işe ya­ra­ma gibi sos­yal de­ğer­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si, gibi kurs­lar ve­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.

 Datça Be­le­di­ye­si 2015 yılı Proje kap­sa­mın­da en­gel­li ço­cuk­la­rın re­ha­bi­li­tas­yo­nu için ku­ru­lan Ata­türk Duyu Parkı'nın ta­di­la­tı, mal­ze­me ve ekip­man alımı ve en­gel­li çocuk ve genç­le­re 

halk oyunu, resim, se­ra­mik, mum, vur­ma­lı çal­gı­lar ve bahçe ekim dikim iş­le­ri ile il­gi­li kurs­la­rın ve­ril­me­si plan­la­nı­yor.

 Datça Be­le­di­ye­si ve proje or­ta­ğı olan En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği'nin bir­lik­te yü­rü­te­ce­ği proje ça­lış­ma­la­rı sa­ye­sin­de, özel eği­tim ve re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zi bu­lun­ma­yan Datça'da en­gel­li çocuk ve genç­le­rin re­ha­bi­li­tas­yo­nu­na katkı sağ­la­na­rak, ken­di­le­ri­ne güven, ce­sa­ret, so­rum­lu­luk alma, işe ya­ra­ma gibi 

sos­yal de­ğer­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si, ya­pı­la­cak ak­ti­vi­te­ler sa­ye­sin­de ekip ça­lış­ma­sı, ile­ti­şim, ortak fa­ali­yet yapma ye­te­nek­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.

İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar Mu­ha­bi­ri­mi­ze yap­tı­ğı bir açık­la­ma­da en­gel­li­le­rin za­man­la­rı­nın olum­lu şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si, ken­di­le­ri­ni ev­le­rin­de his­set­tik­le­ri bir me­kân­da, uygun ekip­man­lar­la fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nul­ma­sı­nın en­gel­li­le­rin ve aile­le­ri­nin yaşam ka­li­te­si­ni yük­sel­te­ce­ği­ni, kaygı, gü­ven­siz­lik gibi duy­gu­la­rın ye­ri­ni umuda bı­ra­ka­ca­ğı­nı ifade etti. 

En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Baş­ka­nı Dilek Dün­dar ile bir­lik­te Proje baş­vu­ru dos­ya­sı ha­zır­la­nıl­dı­ğı­nı ve hafta içi va­li­li­ğe ve­ri­le­ce­ği­ni be­lir­ten Uçar resmi baş­vu­ru ta­mam­lan­mış ola­cak. Tah­mi­ni işe baş­la­ma sü­re­si­nin 2016 yılı baş­la­rın­da ola­ca­ğı­nı ve be­le­di­ye­nin her türlü des­tek ve­re­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!