Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ SOMA ŞEHİTLERİ İÇİN BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU

0
Birleşik Haziran Hareketi Dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Soma Faciası Anma etkinlikleri düzenledi.

13 Mayıs 2014 de 301 maden iş­çi­si­ni yi­tir­di­ği­miz SOMA maden fa­ci­ası­nın yıl­dö­nü­mün­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı ve Ber­kin Elvan Anıtı önün­de top­la­nan Dat­ça-Birleşik Haziran Ha­re­keti'nden ka­la­ba­lık bir gurup önce bir basın açık­la­ma­sı ya­ptı. 

Basın açıklamasında “SO-MA'nın he­sa­bı­nı sor­mak için Ayak­ta­yız”,“Ne Kaza Ne Kader Ne De Fıt­rat Bu Bir Cinayet”, “Ba­re­tin Al­tın­da­ki Hesap So­ru­la­cak”şeklinde sloganlar eşliğinde anma ve protesto eylemlerinde bulundular.

Edinilen bilgilere göre Anma eyleminden sonra da çar­şı­da bil­di­ri da­ğı­tan gurup, Ener­ji ve Tabii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı'na gön­de­ril­mek üzere bir de imza 

kam­pan­ya­sı baş­lat­tı­lar.
Dat­ça-Birleşik Haziran Ha­re­keti Adına Semra Tez­can Yaptığı basın açıklamasında şunları belirtti:

Ba­re­tin Al­tın­da­ki HESAP SO­RU­LA­CAK
Soma'da 301 kar­de­şi­miz öl­dü­rül­dü.1 yıl geçti. İş ci­na­yet­le­ri­ne iliş­kin hiç­bir önlem alın­ma­dı.Soma'nın acısı hala ta-ze,Dava aile­ler için bir çi­le­ye dö­nüş­tü.

Polis kor­don­la­rı ar­ka­sın­da gö­rü­len da­va­da, so­rum­lu­lar kur­ta­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor.Unu­tu­lup git­sin is­te­ni­yor.
Ne Soma'yı ne de so­rum­lu­la­rı asla unut­ma­ya­ca­ğız.Ostim… Da­vut­pa­şa… Soma… Ar­dın­dan Er­me­nek, To­run­lar…5 ay için­de 3 büyük iş ci­na­ye­ti: 329 

can!AKP ik­ti­da­rın­da­ki 12 yılda iş ci­na­yet­le­rin­de 15 bin in­sa­nı­mı­zı yi­tir­dik!Soma'nın ar­dın­dan AKP 'işin fıt­ra­tın­da var' dedi. 

Di­ya­net İşleri, 'fazla kur­ca­la­ma­yın' diye uyar­dı!Ne kaza ne kader ne de fıt­rat Cinayet.
Bi­li­yo­ruz ki neden özel­leş­tir­me­ler, ta­şe­ron, gü­ven­ce­siz, esnek ve ku­ral­sız ça­lış­tır­ma­dır.

Ba­re­tin al­tın­da bir hesap var!Bu hesap, ye­ral­tın­da ve ye­rüs­tün­de emek­çi­le­ri gü­nı­şı­ğı­na has­ret, aç­lı­ğa ve ölüme mah­kum eden­ler­le mut­la­ka gö­rü­le­cek­tir.
Ma­den­ci­ler­den bi­li­yo­ruz ve on­lar­dan öğ­ren­dik.Onlar ye­ral­tın­da bir­bir­le­ri­ni yal­nız bı­rak­maz­lar.Azık­lar pay­la­şı­lır, ye­ral­tın­da küs­lük olmaz.
Ha­zi­ran Tür­ki­ye­si'nde ma­den­ci­le­rin ye­ral­tı kar­deş­li­ği, gü­nı­şı­ğın­da sü­recek.SOMA'nın he­sa­bı­nı sor­mak için Ayak­ta­yız.
Ya­pı­lan Basın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan es­naf­la­ra ve çarşı üze­rin­de­ki iş han­la­rı­na bil­di­ri­le­ri­ni da­ğı­tan grup 1. Soma şe­hit­le­ri­ni anma et­kin­lik­le­ri­ni bu şe­kil­de ta­mam­la­mış oldu.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!