s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA BİR İLETİŞİM NOKTASI DAHA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

0
İlçe­miz­de bir ile­ti­şim nok­ta­sı daha dün açı­lı­şı ya­pı­la­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.

İlçe­miz Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Cemal De­mir­taş'ın açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı Ozan İle­ti­şim hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. 

Bu­xe­rol­les cad­de­sin­de açı­lan Ozan İle­ti­şim'in iş­let­me­ci­si Seher Muslu çok mutlu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di, “Ön­ce­lik­le il­çe­mi­ze ha­yır­lı olsun böylr bir mekan, iş­let­me­miz­de fa­tu­ra ödeme, kon­tör yük­le­me ve her türlü te­le­fon ak­se­su­arı bu­lun­mak­ta. Uma­rım müş­te­ri­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­bi­li­riz. 

Zaten hiz­met için bu­ra­da­yız şim­di­den her­ke­se te­şek­kür ede­rim.” dedi. Gü­nü­müz­de te­le­fon gün­lük ha­ya­tı­mız­da is­te­di­ği­miz anda is­te­di­ği­miz kişi ile ile­ti­şim ku­ra­bil­me­miz için ol­duk­ça ge­rek­li. 
Zor du­rum­da kal­dı­ğı­mız her an te­le­fon ile yar­dım is­te­ye­bi­lir, bu sa­ye­de ba­şı­mı­zın dert­ten kur­tul­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­li­riz. 

Sev­di­ği­miz ve öz­le­di­ği­miz ki­şi­ler ile has­ret gi­de­re­bi­lir, on­la­rın se­si­ni du­ya­rak az da olsa öz­le­mi­mi­zi din­di­re­bi­li­riz. Gün­lük ha­ya­tı­mız­da te­le­fon sa­ye­sin­de ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri­mi­zi hal­le­de­bi­li­riz. 

Te­le­fon ile in­ter­ne­te bağ­la­na­rak pek çok işi­ni­zi so­run­suz­ca ye­ri­ne ge­ti­re­bi­lir­si­niz. 
Ozan İle­ti­şim'in açı­lı­şı­nı yapan Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Cemal De­mir­taş açı­lış ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı be­lirt­ti, “Sev­gi­li Datça'lılar sev­gi­li esnaf ar­ka­daş­lar gü­nü­mü­zün bu zor şart­la­rın­da, es­naf­lı­ğın zor dö­nem­ler­den geç­ti­ği bu zor şart­lar­da genç gi­ri­şim­ci ar­ka­daş­lar kendi is­tek­le­ri ve emek­le­ri ile güzel yer­ler açıp ken­di­le­ri­ne ka­zanç kab­za­sı sağ­la­mak ama­cıy­la böyle bir güzel mekan aç­mış­lar. Bi­li­yor­su­nuz bu hafta es­naf­la­rın bay­ra­mı­dır böyle bir yer açmak da bize nasip oldu. 
Genç ar­ka­daş­la­rı­mı­za bun­dan son­ra­ki gün­le­rin­de bol ka­zanç­lı gün­ler di­le­ğim­le.” dedi.(DATÇA  HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!