Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'LI ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI

0
Vil­dan Ata­se­ver-İsmail Ha­cı­oğ­lu çifti, 5 yıl­lık ev­li­lik­le­ri­ni geçen hafta tek cel­se­de bo­şan­dı­lar.

2015'in daha ilk ayı bit­me­den, ün­lü­ler dün­ya­sın­dan ikin­ci bo­şan­ma ha­be­ri geldi. Çağla Şı­kel-Em­re Altuğ çif­tin­den sonra 2010 yı­lın­da sade bir tö­ren­le ha­ya­tı­nı bir­leş­ti­ren Vil­dan Ata­se­ver ile İsmail Ha­cı­oğ­lu da ses­siz se­da­sız yol­la­rı­nı ayır­dı.Ata­se­ver'in aç­tı­ğı dava, ön­ce­ki gün An­ka­ra 5. Aile Mah­ke­me­si'nde gö­rül­dü. 

Gizli ya­pı­lan cel­se­de çift, şid­det­li ge­çim­siz­lik ne­de­niy­le an­laş­ma­lı ola­rak bo­şan­mak is­te­dik­le­ri­ni beyan etti.Vil­dan Ata­se­ver'in avu­ka­tı Esin Tur­han Gürel yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer ver-di:"Mü­vek­ki­lim Vil­dan Ata­se­ver, 21.01.2015 ta­ri­hin­de eşi İsmail Ha­cı­oğ­lu ile an­la­şa­rak bo­şan­mış­lar­dır.

 Ta­raf­lar 4,5 yıl­dır devam eden ev­li­lik­le­ri­ni an­la­şa­rak, sevgi ve saygı çer­çe­ve­sin­de son­lan­dır­mış­lar­dır. Mü­vek­ki­lim ve eşi, ev­li­lik­le­ri sü­re­sin­ce de özel haya­tı­nı top­lu­ma aç­ma­yan ve mes­lek­le­ri ile gün­dem­de kal­ma­ya ça­lı­şan ki­şi­ler olup, ya­pı­lan bu açık­la­ma­yı ye­ter­li bu­lu­yor, ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan bu açık­la­ma dı­şın­da hiç­bir bil­gi­ye iti­bar et­me­me­ni­zi rica edi­yo­ruz. 

Her iki taraf için de has­sas olan bu sü­reç­te özel ha­ya­tın mah­re­mi­ye­ti­ne gös­te­re­ce­ği­niz saygı, an­la­yış ve du­yar­lı­lı­ğa te­şek­kür edi­yo­ruz.”

DATÇA'YA YER­LEŞMİŞ-LERDİ
İsmail Ha­cı­oğ­lu-Vil­dan Ata­sever çifti, yü­rek­le­ri­nin se­si­ni din­le­yip ken­di­le­ri­ne stres ve tra­fik­ten uzak bir hayat kur­muş, rol al­dık­la­rı dizi biter bit­mez Datça'ya yer­leş­miş­ti.Top­lam 60 met­re­ka­re­lik mi­ni­cik bir taş evde ya­şa­ma­ya baş­la­yan çif­tin zi­ya­ret­çi­le­ri hiç eksik ol­mu­yor­du.

Sü­rek­li mi­sa­fir ağır­la­yan ikili, Datça'yı gez­dir­dik­le­ri ya­kın­la­rı­nı ya­şa­dık­la­rı mut­lu­lu­ğa da ortak ediyordu.?Birbir­le­rin­den na­fa­ka ya da taz­mi­nat ta­le­bin­de bu­lun­ma­yan iki ünlü oyun­cu­nun ev­li­li­ği tek cel­se­de bitti.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!