s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DENİZ GEZMİŞLERİN YAK­TI­ĞI “TAM BA­ĞIM­SIZ­LIK” ATEŞİ, BUGÜN DE ÖNÜ­MÜ­ZÜ AY­DIN­LA­TI­YOR

0
İlçe­miz Vatan Par­ti­si Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı Deniz Gez­miş'in ölüm yıl­dö­nü­mü se­be­biy­le bir basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­di.

Va­ta­na Par­ti­si Datça ilçe Datça İlçe Baş­ka­nı Ni­za­met­tin Özben Yap­tı­ğı çık­la­ma­da Şun­la­rı be­lirt­ti:
”Deniz Gez­miş, Yusuf Aslan, Hü­se­yin İnan, üç fi­da­nı­mız, bu top­rak­la­rın ye­tiş­tir­di­ği yiğit kah­ra­man­lar, 6 Mayıs 1972 yı­lın­da NATO'cu ge­ne­ral­le­ri­nin 12 Mart dar­be­si yö­ne­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan yar­gı­lan­dı ve idam edil­di.

 Amaç yük­se­len halk ha­re­ke­ti­ni, genç­lik ha­re­ke­ti­ni, tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye öz­lem­le­ri­ni kont­rol al­tı­na almak ve on­la­ra göz­da­ğı ver­mek­ti. On­la­rı yar­gı­la­yan mah­ke­me “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı'nın ta­ma­mı­nı; bir kıs­mı­nı tağ­yir, teb­dil veya il­ga­ya ceb­ren te­şeb­büs su­çu­nu iş­le­mek”ten hüküm kurdu. Bugün ba­kı­yo­ruz ki mev­cut ana­ya­sa­ya göre mil­let­ve­ki­li se­çil­miş TBMM men­sup­la­rı, ana­ya­sa­yı tüm­den de­ğiş­tir­me­ye kal­kı­yor­lar ve bunu ale­nen dil­len­di­ri­yor­lar. 

Hatta o kadar ileri gi­di­yor­lar ki ken­di­ne Mec­lis Baş­ka­nı de­ni­len İsmail Kah­ra­man, “la­ik­lik ana­ya­sa­dan kal­dı­rıl­ma­lı­dır” diye fetva ver­mek­te­dir. İsmail Kah­ra­man'ların için­de ol­du­ğu Mec­lis, ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar ana­ya­sa­yı de­ğiş­tir­me­ye­cek­ler fakat Deniz Gez­miş'lerin “tam ba­ğım­sız­lık” öz­le­mi­ni bu ül­ke­nin yurt­se­ver­le­ri, dev­rim­ci­le­ri ha­ya­ta ge­çi­re­cek­ler­dir.

Deniz Gez­miş'lerin “de­mok­ra­tik üni­ver­si­te” ey­lem­le­ri, Sam­sun'dan An­ka­ra'ya Türk bay­rak­la­rıy­la yap­tık­la­rı “Mus­ta­fa Kemal yü­rü­yü­şü” bu­gü­nün genç­le­ri­nin ders al­dı­ğı ve uy­gu­la­dı­ğı ey­lem­le­re dö­nüş­mek­te­dir. Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği'nin 19 Mayıs'ta İstan­bul'da ya­pa­ca­ğı Bi­rin­ci Va­zi­fe Yü­rü­yü­şü, TLB'nin yap­tı­ğı “Mus­ta­fa Kemal'den Deniz'e, tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye” ey­lem­le­ri, AKP hü­kü­me­ti­nin ya­sak­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı milli bay­ram­la­rı yüz­bin­ler­le bir­lik­te kut­la­ma ey­lem­le­ri bu­gü­nün genç­le­ri 68 ku­şa­ğı­nın kah­ra­man­la­rı­nı arat­ma­ya­cak ni­te­lik­te­dir ve önü­müz­de­ki dö­ne­me umut­la bak­ma­mı­za sebep ol­mak­ta­dır.

Deniz Gez­miş, Hü­se­yin İnan
, Yusuf Aslan birer kah­ra­man­dır, Tür­ki­ye'nin vic­da­nı­dır aynı za­man­da em­per­ya­liz­min ül­ke­mi­zi sö­mür­ge ha­li­ne ge­tir­me ça­ba­la­rı­na karşı bir is­yan­dır. 
Türk mil­le­ti­nin bi­lin­ci­ni, er­de­mi­ni, fedai ru­hu­nu tem­sil 

et­mek­te­dir. Mus­ta­fa Kemal'in 1919'larda yak­tı­ğı ba­ğım­sız­lık ate­şi­nin sön­me­si­ni en­gel­le­mek için ken­di­le­ri­ni yak­mış­lar, o ate­şin bu­gün­le­re ve ge­le­ce­ğe ta­şın­ma­sı­na büyük katkı sağ­la­mış­lar­dır.

On­la­rın sön­dür­me­di­ği ba­ğım­sız­lık ate­şiy­le yanan genç­le­ri­miz bugün gö­ğüs­le­ri­ni gere gere tıpkı on­la­rın idam seh­pa­sı­na gi­der­ken söy­le­dik­le­ri gibi “ya­şa­sın tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye” diye hay­kı­ra­bil­mek­te­dir. Ve o genç­ler Deniz'leri hiç unut­ma­dık­la­rı­nı mey­dan­lar­da “İNAN, DENİZ, ASLAN gi­bi­yiz” slo­gan­la­rıy­la gös­te­ri­yor­lar.
Tür­ki­ye'nin vic­dan bi­ri­ki­mi, er­dem­li fe­da­ile­ri­ni dev­rim şe­hi­di ol­ma­la­rı­nın 44. Yı­lın­da saygı, sevgi ve tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye ül­kü­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­recek ol­ma­nın ka­rar­lı­lı­ğıy­la anı­yo­ruz.”dedi.(DATÇA  HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!