Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

EN­GELLİ AS­KER­LE­RE KINA GECESİ

0
İlçe­miz­de bir gün­lü­ğü­ne tem­si­li as­ker­lik ya­pa­cak olan 8 en­gel­li gence Kargı Koyu'nda bu­lu­nan Yeşim Res­to­ran'da kına ge­ce­si dü­zen­len­di.

İlçe­miz En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği ve en­gel­li asker aile­le­ri­nin or­ga­ni­zas­yo­nuy­la asker yaşı gel­miş 8 en­gel­li gence kına ge­ce­si dü­zen­len­di. 
En­gel­li­ler haf­ta­sı ne­de­ni ile dü­zen­le­nen kına ge­ce­si ön­ce­sin­de adet­le­re uygun bir şe­kil­de Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nden kon­vo­ya baş­la­na­rak bütün ilçe araç­lar ile do­la­şıl­dı. 

Bir­çok ara­cın ka­tıl­dı­ğı kon­vo­yun ar­dın­dan Kargı Koyu'nda bu­lu­nan Yeşim Res­to­ran'da kına ge­ce­si için top­la­nıl­dı. 

Bir gün­lü­ğü­ne tem­si­li ola­rak as­ke­re alı­na­cak en­gel­li genç­le­rin isim­le­ri, “Ömer Hakan Ba­ba­can, Anıl Atıcı, Zeki Bulan, Oğuz­han Polat, İbra­him Vural, Mert Ars­lan, Yiğit Kıb­rıs­lı ve Ömer İşlek” ol­du­ğu be­lir­til­di. 

Dü­zen­le­nen kına ge­ce­si et­kin­li­ğin­de en­gel­li 8 gence asker kı­na­sı ya­kıl­dı daha sonra asker genç­ler canlı müzik eş­li­ğin­de gö­nül­le­rin­ce dans ede­rek eğ­len­di.

 Ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne ko­nu­şan Ömer Hakan Ba­ba­can çok mutlu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di

 “Datça'da ya­şı­yo­rum İstan­bul'dan gel­dim. En­gel­li­le­rin bugün as­ker­lik yap­ma­sı çok güzel bir fikir ve bu fik­rin ger­çek­leş­me­si de güzel bunu he­pi­miz is­te­riz. 

He­pi­ni­zi çok se­vi­yo­rum te­şek­kür edi­yo­rum ben yarın sabah as­ke­re gi­di­yo­rum ve bugün benim doğum günüm.

52 ya­şı­na gi­ri­yo­rum bu benim için en güzel he­di­ye oldu tek­rar çok te­şek­kür ede­rim.” dedi.(DATÇA  HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!