s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MUH­TAR­LAR GÜNÜ KUT­LAN­DI

MUH­TAR­LAR GÜNÜ KUT­LAN­DI
Sebiha ARSLAN:Datça'da 19 Ekim Muh­tar­lar Günü dü­zen­le­nen bir dizi et­kin­lik­le kut­lan­dı.Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len et­kin­lik bu gün (19.10.2022) saat 09:30 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki Ata­türk Anı­tı­na, Datça Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­kan­lı­ğı Çe­len­gi, Der­nek Baş­ka­nı ve İskele Ma­hal­le Muh­ta­rı Metin Ka­ra­dağ­lı ta­ra­fın­dan su­nu­muy­la baş­lan­dı. Ar­dın­dan Saygı Du­ru­şun­da bu­lu­nul­du, İstik­lal Mar­şı­mız okun­du.

Ger­çek­le­şen Çe­lenk Sunma Tö­re­ni­ne, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı Yazı İşleri Mü­dü­rü Yaşar Dur­sun, Be­le­di­ye Baş­ka­nı, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Betullah Yurt , İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü ,İlçe Milli Eği­tim Müdür diğer Kamu Kurum Mü­dür­le­ri ,Muh­tar­lar ,Öğ­ren­ci­ ,Öğretmen ve vatandaş  ka­tıl­dı. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki tören ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­kil­me­siy­le son buldu.
Mey­dan­da­ki et­kin­li­ğin ar­dın­dan der­nek Baş­ka­nı Ka­ra­dağ­lı ve be­ra­be­rin­de­ki Muh­tar­lar Kay­ma­ka­m Mesut Ço­ba­nı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.
Zi­ya­ret­te ko­nu­şan Kay­ma­kam Çoban ''Muh­tar­la­rı­mız bizim için çok önem­li ve ön­ce­lik­li­dir­ler. Dev­le­ti­mi­zin im­kan­la­rı nis­pe­tin­de bütün Tür­ki­ye'de ol­du­ğu gibi Datça da da ma­hal­le­le­ri­mi­ze alt­ya­pı hiz­met­le­ri su­nu­yo­ruz. Eli­miz­den gel­di­ğin­ce, im­kan­la­rı­mız nis­pe­tin­de katkı sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. On­la­ra hiz­met et­mek­le mü­kel­lef olan bir an­la­yış­ta­yız. Biz mil­le­ti­mi­zin hiz­met­ka­rı­yız, mil­le­ti­mi­zin tem­sil­ci­le­ri ola­rak muh­tar­la­rı­mı­zın da her zaman ya­nın­da­yız. Bizim en yakın ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız­dır. Bu ve­si­ley­le tek­rar muh­tar­la­rı­mı­zın gü­nü­nü kut­lu­yo­rum'' dedi.
Muh­tar­lar daha sonra Kumluk Restoranda  ,Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ikram edi­len kah­val­tı et­kin­li­ği­ne ka­tıl­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!