Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MUĞLA VATAN'LA GÜZEL

0
Geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si Vatan Par­ti­si İlçe­miz Teş­ki­la­tı yeni seçim bü­ro­su­nun açılışını Vatan Partisi Muğla Milletvekili adayı Mustafa Güleç yaptı.

Açı­lı­şı Vatan Par­ti­si Muğla Mil­let­ve­ki­li Adayı Mus­ta­fa Güleç Yaptı. Açı­lı­şın ar­dın­dan İlçe­miz Haf­ta­lık esnaf Pa­za­rı­nı Do­la­şan Güleç Es­naf­la­rı­mız Ta­ra­fın­dan Sev­giy­le Kar­şı­lan­dı.
Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Yapan Güleç şun­la­rı be­lirt­ti. 
“Bir yanda dev­let ha­zi­ne­sin­den 531 mil­yon lira ha­zi­ne yar­dı­mı alan par­ti­ler, on­la­rın kader or­ta­ğı PKK'nın si­ya­si par­ti­si HDP… Mil­yon­lar­ca lira har­ca­ya­rak yü­rüt­tük­le­ri seçim kam­pan­ya­la­rı, ki­ra­la­nan rek­lam pa­no­la­rı, oto­büs­ler, seçim araç­la­rı, seçim bü­ro­la­rı. Tür­ki­ye'nin ne­re­dey­se bütün te­le­viz­yon­la­rı­nın aktif des­te­ği de yan­la­rın­da. BDP'yi, yani PKK'yı Mec­lis'e sok­mak için ya­pı­lan büyük algı ope­ras­yon­la­rı ya­pı­lır­ken, Vatan Par­ti­si'ni ba­ra­jın al­tın­da tut­mak için büyük bir psi­ko­lo­jik savaş…
 
İşte bu şart­lar­da Vatan Par­ti­si Muğla'da ca­nı­nı di­şi­ne tak­mış, mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­rü­yor. Mil­let­ve­ki­li aday­la­rı­mız ilçe ilçe, köy köy do­la­şı­yor. Büyük bir ka­rın­ca ha­re­ka­tı yü­rü­tü­lü­yor. “Siz bizi algı ope­ras­yon­la­rıy­la ba­ra­jın al­tı­na çek­me­ye ça­lı­şır­sa­nız, seçim an­ket­le­riy­le “diğer” ha­ne­si­ne ki­lit­le­yip halka gös­ter­mez­se­niz, tüm medya or­gan­la­rın­da san­sü­re uğ­ra­tır­sa­nız bizi daha çok ça­lış­ma­ya, yeni yön­tem­ler­le halka ulaş­ma­ya, isyan et­me­ye yö­nel­tir­si­niz” der­ce­si­ne ta­ma­men insan gü­cü­ne da­ya­lı bir seçim pro­pa­gan­da dö­ne­mi yü­rü­tü­yor Vatan par­ti­si.”Ar­dın­da Vatan par­ti­si İlçe Teş­ki­lat Baş­ka­nı Ni­za­met­tin Özben yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Şun­la­rı be­lirt­ti:“Muğla bi­rin­ci sıra mil­let­ve­ki­li adayı Mus­ta­fa Güleç,Bu gün Datça'da. Ya­nın­da üç dört pırıl pırıl Öncü Genç, Bir de onca sağ­lık prob­le­mi­ne rağ­men Güleç'i yal­nız bı­rak­ma­yan eşi bir kez daha Datça'mıza hoş gel­miş sefa ge­tir­miş­tir.
Datça Vatan Par­ti­si ilçe ör­gü

­tüy­le bir­lik­te prog­ragm­lar ya­pıl­dı. Önce köy­ler ge­zil­di. Sındı, Yaka, Kum­yer, Pa­la­mut­bü­kü, Cu­ma­lı, Çeşme, Yazı, Belen… Her köyde büyük ilgi, ev­ler­den kah­ve­ler ya­pı­lı­yor, ikram edi­li­yor, kah­ve­ha­ne­ler Vatan Par­ti­si'ni ta­nı­mak için gelen köy­lü­ler­le do­lu­yor. 
Her yerde aynı soru: “Ba­ra­jı ge­çecek mi­si­niz?” Mus­ta­fa Güleç yanıt ve­ri­yor: “Siz des­tek­ler­se­niz baraj prob­le­mi­miz olmaz. Önce ka­fa­lar­da­ki ba­ra­jı kal­dı­ra­lım, sonra 12 Eylül Ana­ya­sa­sı'nın da­yat­tı­ğı yüzde 10 ba­ra­jı­nı kal­dır­ma­mız kolay ola­cak”.

Güleç ar­ka­sın­dan ek­li­yor: “Tür­ki­ye bö­lün­me teh­li­ke­si ve büyük bir eko­no­mik kriz­le karşı kar­şı­ya. Bizi ba­ra­jın al­tı­na itmek is­te­yen­ler, PKK'yı Mec­lis'e sok­mak is­te­yen­ler­le aynı mih­rak­lar. Tür­ki­ye PKK mı 

Mec­lis'e gir­sin yoksa Vatan Par­ti­si mi ter­ci­hin­den bi­ri­ni ya­pa­cak. Biz PKK'nın Mec­lis'e gi­re­me­ye­ce­ği­ni, bunu tüm gü­cü­müz­le en­gel­le­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı­mı­zı söy­lü­yo­ruz. Bu mü­ca­de­le­de siz de bize des­tek ve­re­rek, Vatan Par­ti­si'ni Mec­lis'e gön­de­rin. Mec­lis'tey­ken ül­ke­nin so­run­la­rıy­la mü­ca­de­le etmek daha kolay.”

Datça Sa­na­yi Si­te­si'ni do­la­şır­ken emek­çi­ler Vatan Par­ti­si eki­biy­le ku­cak­la­şı­yor. “1 Mayıs emek ve da­ya­nış­ma gü­nü­nü Vatan Par­ti­si Datça Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si'nde bi­zim­le kut­la­dı. Eme­ğin ve emek­çi­nin ya­nın­da olan Vatan Par­ti­si'ni Mec­lis'e ta­şı­mak da bizim gö­re­vi­miz” diyor OSB emek­çi­le­ri. Bu

­ra­da da Vatan Par­ti­si'nin emek­çi­ye sahip çıkan eko­no­mik po­li­ti­ka­la­rı­nı ak­ta­rı­yor Mus­ta­fa Güleç. “Biz in­san­la­ra sa­da­ka öner­mi­yo­ruz. Her­ke­se iş alan­la­rı aça­rak, onu­ruy­la ev­le­ri­ne ekmek gö­tür­me­le­ri­ni sağ­la­ya­ca­ğız” diyor ve ek­li­yor: “Vatan Par­ti­si ne­re­de bir emek mü­ca­de­le­si var, o mü­ca­de­le­ye bütün gü­cüy­le des­tek olu­yor. 
En son Ya­ta­ğan ter­mik sant­ra­lı­nın yok pa­ha­sı­na peş­keş çe­kil­me­si­ne karşı mü­ca­de­le eden iş­çi­le­rin ya­nın­da da Vatan Par­ti­si vardı.”

Er­te­si gün prog­ra­mı Datça mer­kez­de­ki esnaf zi­ya­re­tiy­le baş­la­dı. Tek tek iş­yer­le­ri­ne gi­ri­li­yor, eller sı­kı­lı­yor, des­tek söz­le­ri alı­nı­yor. İşyer­le­ri sa­hip­le­ri ve ça­lı­şan­la­rın­dan “bu sefer Vatan” söz­le­ri­ni çok sık duy­ma­ya baş­lı­yo­ruz. Sıra Datça köylü pa­za­rı­nı zi­ya­re­te geldi. Ön­lük­ler gi­yil­di, büyük bir di­sip­lin için­de her tez­ga­ha tek tek uğ­ru­yo­ruz, Muğla mil­let­ve­ki­li aday­la­rı­nı ve seçim bil­dir­ge­si­ni an­la­tan bro­şür­ler da­ğı­tı­lı­yor. 32 de­re­ce sı­ca­ğa rağ­men, Pazar bir baş­tan bir başa do­la­şı­lı­yor. Sı­kıl­ma­dık el, bro­şür da­ğı­tıl­ma­yan tez­gah kal­mı­yor. Pa­zar­cı­lar “bizim köye ne zaman ge­le­cek­si­niz, bek­li­yo­ruz?” da­vet­le­ri ya­pı­yor.”

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!