Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

OP.DR. TURGUT DÜNDAR'LI VATAN PARTİSİ DATÇA İLÇE TEŞKİLATININ ŞEREF ÜYESİ

0
Datçanın Efsanevi simgelerinden Op.Dr.Turgut Dündar, ilerlemiş yaşına ve rahatsızlıklarına meydan okuyarak 7 Haziran seçimlerinde mecliste olması için VATAN PARTİSİNE destek veriyor.

Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün dev­rim­le­ri­nin bek­çi­si ve onun gös­ter­miş ol­du­ğu he­de­fi an­la­mış ve bu­lun­du­ğu top­lum­da ya­şa­ma ge­çir­mek için ör­nek­ler ya­rat­mış bir insan.
Datça'da ilk mo­to­sik­let, ilk trak­tör, bu­ra­da daha önce bi­lin­me­yen bit­ki­le­rin te­mi­ni ve ye­tiş­ti­ril­me­si, Örnek olmak için ilk li­sans­lı kap­tan, ilk ame­li­yat­ha­ne.
Datça Vatan Par­ti­si üye­le­rin­den Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Av. Nuray Mus­lu­oğ­lu ve Sek­re­ter İsmail Galip Uysal ta­ra­fın­dan, Datça İlçe Yö­ne­ti­mi­ne; “Ata­türk genci ola­rak Datça hal­kı­na bu yönde ver­miş ol­du­ğu yaşam ör­nek­li­ğin­den do­la­yı, Ata­türk dev­rim­le­ri­ni ve Cum­hu­ri­ye­ti Ko­ru­mak, Ata­tür­kün yap­mak is­te­di­ği dev­rim­le­ri ger­çek­leş­tir­mek ve devam et­tir­mek az­min­de olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın bir araya gel­di­ği Vatan Partisi İle 

aynı dü­şün­ce­de ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek ve Dat­ça­ya yap­tı­ğı hiz­met­le­ri saygı ile ana­rak VATAN PARTİSİNE onur­sal üye ola­rak kabul edil­me­si için bir öneri sun­muş­lar­dır”. 

Bu öneri yö­ne­tim Ku­ru­lu ve dı­şın­da­ki üye­le­rin de te­za­hü­rat­la­rı ile oy bir­li­ği ile kabul edil­miş­tir.Yukarıdaki fo­toğ­raf  Op.?Dr.?Tur­gut Dün­dar'a saygı ve sev­gi­le­ri­nin ifa­de­si ola­rak çek­ti­ril­miş olup. 
Parti Ro­ze­ti, Şap­ka­sı ve fo­toğ­raf­ta gö­rü­len ATA­TÜRK resmi Sek­re­ter İsmail Galip Uysal va­sı­ta­sı ile ken­di­si­ne gön­de­ril­miş­tir.
Op.?Dr.?Tur­gut Dün­dar Vatan Par­ti­si İlçe sek­re­te­ri Galip Uysal'ı ka­bu­lün­de şu me­sa­jı ver­miş­tir.Öz kay­nak­la­rı­mı­zı kul­la­na­rak Köy­lü­ye des­tek ve­re­rek üre­ti­mi art­tı­ra­cak tek parti Vatan Partisidir oyum vatana dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!