Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

REŞADİYE'NİN İÇME SUYU HATTI YENİLENDİ

0
Datça'nın Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nde her yıl yaz ay­la­rın­da ya­şa­nan su sı­kın­tı­sı muski'nin yap­tı­ğı terfi hattı ve de­po­dan geri dönüş isale hat­tı­nın ye­ni­len­me­siy­le gi­de­ril­di.

Muğla'da 'Susuz Ma­hal­le Kal­ma­ya­cak' he­de­fiy­le ça­lış­ma­la­rı­na devam eden Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MUSKİ) Genel Mü­dür­lü­ğü, susuz ma­hal­le­le­rin su sı­kın­tı­sı­nı çöz­mek ve mev­cut içme su­la­rı­nın ka­li­te­si­ni art­tır­mak için ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor. 

Son ola­rak önem­li tu­rizm mer­kez­le­rin­den biri olan ve ba­de­miy­le ünlü Datça'nın Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nin bin 300 met­re­lik terfi hattı ve de­po­dan geri dönüş isale hattı ye­ni­len­di.

Hat ça­lış­ma­sı hak­kın­da bilgi veren MUSKİ Genel Mü­dü­rü Baki Ülgen, Re­şa­di­ye Ma­hal­le­sin­de içme suyu hattı ye­nil­me ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nın­da 500 met­re­küp­lük yeni depo için proje ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı, yer tah­si­si için diğer ku­rum­lar­la izin ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

“HAT­LAR­LA İLGİLİ İMA­LAT­LA­RI­MI­ZI TA­MAM­LA­DIK”

Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'ndeki içme suyu hattı ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın Datça Mer­kez içme suyu ça­lış­ma­la­rı­nın de­va­mı ol­du­ğu­nu ifade eden Ülgen, “Bu işin de­va­mı ola­rak 17 Şubat 2016 ta­ri­hin­de de Re­şa­di­ye içme suyu in­şa­at işi­miz baş­la­dı. 

Ça­lış­ma­la­rı­mız yak­la­şık 60 gün sürdü. Ça­lış­ma­la­rı­mız sı­ra­sın­da Muğla Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Bölge ku­ru­lu­nun da izini ve de­ne­ti­min­de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dür­dük. 

Hat­lar­la il­gi­li ima­lat­la­rı­mı­zı ta­mam­la­dık. 

Abo­ne­lik­ler için yeni bağ­lan­tı nok­ta­la­rı hazır hale ge­ti­ril­di ve yan­gın hid­rat­la­rı yer­leş­ti­ril­di” dedi.

“BÖL­GE­DE YAZ AY­LA­RI­NA SU SI­KIN­TI­SI ÇEKİL-ME­YECEK”
 İl ge­ne­lin­de­ki ma­hal­le­le­rin sağ­lık­lı bir içme su­yu­na ka­vuş­ma­sı için ça­lış­ma­la­ra hız kes­me­den devam et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Ülgen, “Re­şa­di­ye Ma­hal­le­miz­de yaz ay­la­rın­da artan nüfus ve su kul­la­nı­mı­na bağlı ola­rak böl­ge­de­ki hat­la­rın ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ma­dı­ğı­nı tes­pit ettik. 

Ay­rı­ca ma­hal­le­miz­de bu­lu­nan içme suyu hat­tı­mız çok es­kiy­di. Bin 300 met­re­lik hat ye­ni­le­me ça­lış­ma­mız­la bir­lik­te böl­ge­de yaz ay­la­rın­da su sı­kın­tı­sı çe­kil­me­me­si­ni amaç­lı­yo­ruz. 

Yeni içme suyu hat­tı­mı­zı çek­tik. Artık ma­hal­le sa­kin­le­ri­miz daha sağ­lık­lı ve bol su ala­cak­lar. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Dr. Osman Gürün'ün de has­sa­si­yet­le dur­du­ğu su sı­kın­tı­sı çeken ma­hal­le­le­rin so­run­la­rı­nın bir an önce çö­zül­me­si ko­nu­su bizim en önem ver­di­ği­miz nok­ta­lar­dan bi­ri­si ol­ma­ya devam edecek” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.(DATÇA HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!