Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SAHİLLER­DE EN­GELLİLERİN ENGELİ KAL­KI­YOR

0
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık Ve Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Muğla'nın dört il­çe­sin­de­ki sa­hil­de en­gel­li­le­rin de­ni­ze gi­re­bil­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me yaptı.

Muğla'nın Datça, Bod­rum, Milas ve Ula il­çe­le­rin­de en­gel­li bi­rey­le­rin de­niz­den ya­rar­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak 'En­gel­siz Sahil' pro­je­si­nin ilk ayağı Ak­ya­ka sa­hi­lin­de hiz­me­te girdi. 

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Daire Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ak­ya­ka sa­hi­lin­de en­gel­li bi­rey­le­rin de­niz­den ya­rar­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak 30 metre uzun­luk­ta en­gel­li bi­rey­le­rin san­dal­ye­le­ri­nin gi­re­bi­le­ce­ği alan oluş­tur­du.Mavi bay­rak­lı Ak­ya­ka Pla­jı­nın bir bö­lü­mü Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Daire Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan en­gel­li bi­rey­le­rin de­ni­ze gir­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak şe­kil­de dü­zen­le­ne­rek en­gel­li­le­rin yaz se­zo­nun­da de­niz­den ya­rar­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak.

 Plaj­da fi­zik­sel en­gel­li bi­rey­le­rin de­niz­le bu­luş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak yü­rü­yüş plat­for­mu, özel şez­long­lar, özel so­yun­ma ka­bin­le­ri­ni ba­rın­dı­ran tesis üc­ret­siz ola­rak hiz­met ve­recek.

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Daire Baş­ka­nı Hacı Koç, en­gel­li bi­rey­le­rin ha­ya­tın her ala­nın­da yer al­ma­la­rı için ko­lay­laş­tı­rı­cı ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı, 'En­ge­liz Plaj' pro­je­si­nin de bun­lar­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. 

Koç, “En­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın diğer va­tan­daş­la­rı­mız gibi de­ni­ze gi­re­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak için proje uy­gu­la­dık.

 Bunun için en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın de­ni­ze gir­me­le­ri­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak çe­şit­li dü­ze­nek­ler var. 
Biz en­gel­li bi­rey­le­ri­mi­zin ha­ya­tın her ala­nı­na dahil ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. 

Ça­lış­ma, sos­yal, spor­tif ak­ti­vi­te­ler alan­la­rın ta­ma­mın­da ha­ya­ta dahil etmek is­ti­yo­ruz. Bu pro­je­miz de bun­lar­dan bi­ri­si. Ha­zi­ran ayı so­nu­na kadar Milas Ören, Datça Has­ta­ne önü, Bod­rum Kum­bah­çe ve Ula Ak­ya­ka'daki dört pla­jı­mız­da kısa sü­re­de en­gel­siz pla

­jı­mı­zı va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız. 

Plaj­lar­da bu pro­je­yi yü­rü­te­bil­me­miz için bazı kri­ter­ler lazım. 
Bu kri­ter­le­re uygun olan ili­miz ge­ne­lin­de­ki tüm plaj­lar­da bu uy­gu­la­ma­yı ya­pa­ca­ğız” dedi.

Muğla En­gel­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Emine Ça­kı­roğ­lu, hiz­me­tin çok geç kal­mış bir hiz­met ola­rak de­ğer­len­di­rir­ken, ya­pı­lan ça­lış­ma­nın yine de mem­nun edici bir ça­lış­ma ol­du­ğu­nu açık­la­dı. 

Ça­kı­roğ­lu, “Özel­lik­le be­den

­sel en­gel­li­le­ri­mi­zin kı­yı­dan de­ni­ze gir­me­le­ri çok zordu. Şimdi ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­lecek san­dal­ye­ler ile de­niz­de ken­di­le­ri­ni çok daha özgür his­se­de­cek­ler. 

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin ilk etap­ta Ak­ya­ka dı­şın­da üç il­çe­de de en­ge­liz plaj ça­lış­ma­sı var. 

Muğla bir tu­rizm kenti ve de­ni­zi olan bir ol­ma­sı ne­de­niy­le yoğun ola­rak de­ni­ze gi­ri­len plaj­la­rı­mız­da bu tür uy­gu­la­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. 
Bu ko­nu­da sivil top­lum ku­ru­lu­şu ola­rak ge­rek­li baş­vu­ru­yu da ya­pa­rız” dedi.(Datça Haber)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!