Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

VATAN PARTİSİ DATÇA'DA NÖBET DEĞİŞİMİ YAPTI

0
Vatan Par­ti­si Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı 7. Ola­ğan Kong­re­si­ni yaptı.

İlçe­miz Vatan Par­ti­si 13 Mart 2016 Pazar günü ilçe bi­na­sın­da ya­pı­lan, coşku için­de geçen ola­ğan kong­re­de yeni yö­ne­tim be­lir­len­di. Genel Mer­kez Ör­güt­len­me Bü­ro­su'ndan Murat İnce'nin ka­tıl­dı­ğı ve divan baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­tü­ğü kong­re­ye, par­ti­li­ler ve Dat­ça­lı yurt­se­ver­ler ka­tıl­dı. Eski Vatan Par­ti­si İlçe Baş­ka­nı Ahmet Şen­geç'in açı­lış ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, Mus­ta­fa Kemal, Kur­tu­luş Sa­va­şı ve te­rör­le mü­ca­de­le eder­ken şehit dü­şen­le­re saygı du­ru­şuy­la baş­la­yan kong­re, İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sıy­la devam etti. 

Murat İnce, önü­müz­de­ki dö­nem­de par­ti­mi­zin önün­de­ki gö­rev­le­ri an­lat­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da 2016 yı­lı­nın Vatan Par­ti­si yılı ola­ca­ğı­nı, Tür­ki­ye 24 Tem­muz'dan sonra artık hiç­bir şeyin es­ki­si gibi ol­ma­ya­ca­ğı, te­rör­le mü­ca­de­le­de artık geri dö­nül­me­si im­kan­sız bir yola gi­ril­di­ği, par­ti­mi­zin de buna uygun şe­kil­de ko­num­lan­ma­sı için il­çe­ler­de güçlü yö­ne­tim­ler ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti. 

Fa­ali­yet ve Mali ra­po­run oku­nup onay­lan­ma­sın­dan sonra bir ko­nuş­ma yapan yeni Baş­kan Ni­za­met­tin Özben, Tür­ki­ye'nin gün­de­min­de AKP'nin 2002'de ik­ti­da­ra gel­di­ğin­de bi­ti­ril­miş olan te­rö­rü, bugün bö­lün­me, özerk­lik, fe­de­ras­yon çığ­lık­la­rı atıl­dı­ğı bir sü­re­ce sok­ma­sı, borç­lan­ma eko­no­mi­si­nin Tür­ki­ye'yi büyük bir krize sok­ma­sı, sıfır sorun diye baş­la­nan sü­reç­te kom­şu­la­rı­mı­zın ne­re­dey­se ta­ma­mıy­la savaş po­zis­yo­nu­na gir­di­ği­mi­zi, şimdi de Türk mil­le­ti kav­ra­mı­nı ve Türk­le­ri Ana­do­lu'dan sür­mek için ha­zır­lan­ma­ya ça­lı­şı­lan yı­kı­cı ve bö­lü­cü ana­ya­sa­yı an­lat­tı­ğı ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti:

“24 Tem­muz, Tür­ki­ye ta­ri­hin­de bir mi­lat­tır. Türk or­du­su, po­li­si ve ko­ru­cu­la­rı­mız­la Gü­ney­do­ğu'da baş­la­tı­lan ope­ras­yon­lar­da, ABD'nin Or­ta­do­ğu'daki kara gücüm de­di­ği PKK, hen­dek­le­re gö­mül­mek­te­dir. PKK ve on­la­rın efen­di­le­ri ABD tüm Or­ta­do­ğu'da ol­du­ğu gibi Tür­ki­ye'de de ye­nil­mek­te­dir. 
Bugün gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zin kah­ra­man­ca ver­di­ği bu mü­ca­de­le­ye vatan sa­va­şı değil de “saray sa­va­şı” di­yen­ler de ABD ve PKK'nın ye­nil­gi­si­ne ortak ola­cak­lar­dır.

Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği'nin 12 Mart 2016 ta­ri­hin­de açık­la­dı­ğı ve­ri­le­re göre Tür­ki­ye'nin iç, dış top­lam borcu 4,2 tril­yon li­ra­yı bul­muş­tur. 
Bu milli ge­li­rin ne­re­dey­se üç ka­tı­dır ve artık sür­dü­rü­le­mez. Tür­ki­ye Vatan Par­ti­si'nin prog­ra­mın­da ol­du­ğu ve yıl­lar­ca sa­vun­du­ğu halk­çı, plan­lı karma eko­no­mi­ye, yani üre­tim eko­no­mi­si­ne dön­mek zo­run­da­dır ve dö­ne­cek­tir.

Vatan Par­ti­si, daha mu­ha­le­fet­tey­ken AKP hü­kü­me­ti­nin savaş du­ru­mu­na ge­tir­di­ği kom­şu­la­rı­mız Su­ri­ye, Irak, İran, Rusya dev­let yet­ki­li­le­riy­le gö­rü­şe­rek, barış köp­rü­le­ri­ni kur­ma­ya baş­la­mış­tır. 

Eğer ABD'nin Or­ta­do­ğu'yu kan gö­lü­ne çe­vi­rip Büyük Or­ta­do­ğu Pro­je­si'ni uy­gu­ma­sı­nı is­te­mi­yor­sak, kom­şu­la­rı­mız­la mut­la­ka iyi iliş­ki­ler için­de ol­ma­lı­yız. 

Irak, İran, Su­ri­ye ile an­la­şan ve bir­lik­te ha­re­ket eden Tür­ki­ye, ül­ke­mi­zi böl­mek is­te­yen PKK te­rö­rü­nü bir ay için­de bi­ti­rir.

Esas ola­rak ABD'nin Tür­ki­ye'yi böl­mek için is­te­di­ği ve PKK'nın söz­cü­lü­ğü­nü yap­tı­ğı, AKP ve CHP'nin de bunu ha­ya­ta ge­çir­me­ye ça­lış­tı­ğı yeni ana­ya­sa gi­ri­şi­mi, Türk mil­le­ti kav­ra­mı­nı Ana­ya­sa dı­şı­na sür­mek, özerk­lik, ce­ma­at ve ta­ri­kat­la­rı ya­sal­laş­tı­ra­rak Dev­rim Ka­nun­la­rı'nı del­mek ve kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­nı ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­ra­rak baş­kan­lık sis­te­mi­ni da­ya­tı­yor.

Vatan Par­ti­si geç­miş ana­ya­sa gi­ri­şi­min­de ol­du­ğu gibi, bugün de bu ana­ya­sa­nın çık­ma­sı­nı en­gel­le­mek için fa­ali­ye­te geç­miş, eski Mec­lis Baş­ka­nı­mız Hasan Kork­maz­can baş­kan­lı­ğın­da Milli Ana­ya­sa Ha­re­ke­ti'ni kur­muş ve mü­ca­de­le­ye baş­la­mış­tır. 

Datça'da da Milli Ana­ya­sa Ha­re­ke­ti'ni ku­ra­rak, ül­ke­mi­zin bu güzel bel­de­sin­den bö­lü­cü ve yı­kı­cı ana­ya­sa­ya karşı mü­ca­de­le bay­ra­ğı­nı yük­sel­te­ce­ğiz.”
7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de yüzde 2,31 oy ala­rak be­şin­ci parti olan Vatan Par­ti­si Datça il­çe­si­nin he­def­le­ri­ni bü­yüt­me­si ge­rek­ti­ği­ne işa­ret eden Ni­za­met­tin Özben ko­nuş­ma­sı­na “Artık he­de­fi­miz büyük. He­de­fi­miz 2019 be­le­di­ye se­çim­le­ri­dir. 

Bu se­çim­ler­de Vatan Par­ti­si'ni Datça'da bi­rin­ci sı­ra­ya ta­şı­ya­rak Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı ka­za­na­ca­ğız. Bunu ba­şa­ra­bil­mek için Vatan Par­ti­si'nin kad­ro­la­rı­na ve Datça hal­kı­nın ira­de­si­ne gü­ve­ni­yo­ruz” diye devam etti.

Özben, ko­nuş­ma­sı­nı “Tür­ki­ye bö­lün­me­sin di­yor­sak,
Türk kav­ra­mı­nın Ana­ya­sa­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­mi­yor­sak,
Er­me­ni soy­kı­rı­mı em­per­ya­list bir ya­lan­dır, biz soy­kı­rım yap­ma­dık, va­ta­nı­mı­zı sa­vun­duk diye hay­kı­rı­yor­sak, Halkı zen­gin­leş­ti­ren üre­tim eko­no­mi­si ku­rul­ma­sı­nı is­ti­yor­sak, Ata­türk'ün Altı Ok il­ke­si, yo­lu­mu­zu ay­dın­lat­sın, bize reh­ber olsun di­yor­sak, Artık Tür­ki­ye, An­ka­ra'dan yö­ne­til­me­si­ni, Millî Hü­kü­me­tin yolu açıl­ma­sı­nı is­ti­yor­sak, Tam Ba­ğım­sız ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye slo­ga­nı­na sözde değil, özde ina­nı­yor­sak, Datça'dan baş­la­ya­rak bütün Tür­ki­ye'de Vatan Par­ti­si'ni ik­ti­da­ra ta­şı­mak zo­run­da­yız” di­ye­rek bi­tir­di.

Daha sonra ilçe yö­ne­tim ku­ru­lu ve Muğla il de­le­ge­le­ri­nin se­çi­mi­ne ge­çil­di. Se­çim­ler so­nu­cun­da Ni­za­met­tin Özben, yeni ilçe baş­ka­nı oldu. Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­lik­le­ri­ne Na­di­de Gözen, Hasan Or­ta­te­pe, Erkin Bin­göl, Ga­ni­me Altun Pek­mez­ci, Yük­sel Tun­cel, Tu­ra­bi Ak­yü­rek ve Badet Şim­şek se­çil­di.(DATÇA HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!