Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ADD' de BEKİR ŞAHİN GÜVEN TA­ZE­LE­Dİ

ADD' de BEKİR ŞAHİN GÜVEN TA­ZE­LE­Dİ
Sebiha ARSLAN :Datça Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin 14. Ola­ğan Genel Ku­rul­da, ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çil­di. Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ise, Mesut Okur, Kemal Aktaş, Mev­lü­de Sarı ve Se­bi­ha Ars­lan' dan oluş­tu.

Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça Şu­be­si'nin 14. Ola­ğan kong­re­si, pazar günü Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti. Top­lam­da 77 üyesi bu­lu­nan Datça ADD 'de, mev­cut Baş­kan Bekir Şahin tek aday oldu.
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı ile baş­la­yan top­lan­tı, gün­dem mad­de­le­ri ve Baş­kan Şahin'in ko­nuş­ma­sı ile devam etti.
Şahin ko­nuş­ma­sın­da özet­le '' Ül­ke­mi­zin ya­şa­dı­ğı büyük dep­rem fe­la­ke­tin­de ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­ra rah­met di­li­yo­rum. Ül­ke­mi­zin Başı sa­ğol­sun. Ay­rı­ca geç­ti­ği­miz yıl kay­bet­ti­ği­miz üye­le­ri­miz­den, eski şube baş­kan­la­rın­dan Sn. İsmail Akbel, Ec­za­cı abi­miz Sn. Hü­se­yin Er­yıl­maz ve eski be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Erol Ka­ra­kul­luk­çu'ya saygı ve rah­met­le anı­yo­rum. Işık­lar­da uyu­sun­lar.
Biz­ler ta­ri­hin ye­tiş­tir­di­ği en büyük dev­rim­ci olan kur­ta­rı­cı ve mo­dern dev­le­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün ide­olo­ji­si­ni gö­nül­den be­nim­se­miş, onun dev­rim­le­ri­ne ve il­ke­le­ri­ne ka­yıt­sız şart­sız sahip çıkan, bu uğur­da Şe­hit­ler ver­miş, be­del­ler öde­miş il­ke­le­rin­den taviz ver­me­miş, Yurt­se­ver bir de­mok­ra­tik kitle ör­gü­tü­nün men­sup­la­rı­yız. Kök­le­ri­miz, milli mü­ca­de­le­ye, milli kong­re­ye yani Kuvva -i Mil­li­ye da­ya­nır. Biz­ler sos­yal, si­ya­sal ve eko­no­mik olay­la­ra bu açı­dan ba­ka­rız.
He­de­fi­miz ül­ke­mi­zin tam ba­ğım­sız, özgür, laik, de­mok­ra­tik, sos­yal hukuk dev­le­ti ol­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır. Bunun için özel­lik­le genç­le­ri­mi­zin, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin her bi­ri­nin aklı hür, vic­da­nı hür, çağ­daş, özgür bi­rey­ler ol­ma­sı­dır.
Bu umut­la genel ku­ru­lu­mu­zun, der­ne­ği­mi­zi daha di­na­mik, daha ka­tı­lım­cı, daha etkin, daha üret­ken bir hale ge­tir­mek ol­ma­lı­dır. Bu bek­len­ti­ler­le ba­şa­rı­lar di­li­yor say­gı­lar su­nu­yo­rum. He­pi­ni­ze tek­rar te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.

Kong­re­nin divan baş­kan­lı­ğı­nı Abdül Kemal Yakın ya­par­ken divan üye­lik­le­ri­ni ise Meh­met Fey­yaz Suy­ver ve Mem­nu­ne Bek­taş üst­len­di. Kong­re­ye CHP İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt ve Der­nek üye­le­ri ka­tıl­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!