s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ADD'den ÇOŞKULU 19 MAYIS KUTLAMASI

ADD'den ÇOŞKULU 19 MAYIS KUTLAMASI
Sebiha ARSLAN :Datça Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği, (ADD) 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma ve Genç­lik Spor Bay­ra­mı ile Ata­türk­çü Dü­şün­de Der­ne­ği­nin Ku­ru­lu­şu­nun 34'yı­lı­na özel ha­zır­la­dı­ğı prog­ram, büyük be­ğe­ni ile iz­len­di. Sa­lo­nu dol­du­ran va­tan­daş­la­rın çoğu prog­ra­mı, ayak­ta iz­le­mek du­ru­mun­da kaldı.


Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de Cu­mar­te­si günü (20 Mayıs) saat 19:30 'da baş­la­yan kut­la­ma prog­ra­mı­na sa­at­ler önce gelen va­tan­daş­lar sa­lo­nu dol­du­rur­ken bir çok va­tan­daş prog­ra­mı saatlerce ayak­ta iz­le­di.

Prog­ram Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK, silah ar­ka­daş­la­rı ve vatan top­rak­la­rı uğ­run­da can­la­rı­nı feda etmiş tüm şe­hit­le­ri­mi­zin ma­ne­vi hu­zu­run­da saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la baş­la­dı.
Prog­ra­mın su­nu­cu­su Fer­yal Az­ka­ra So­yu­er ko­nuş­ma­sı­na ''De­ğer­li ko­nuk­lar, bu akşam bay­ra­mı­mı­za ya­ra­şır bir prog­ram­la kar­şı­nız­da­yız. Müzik dolu, dans dolu, şiir dolu bir akşam bizi bek­li­yor'' dedi.

Datça Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği adına günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı, Datça Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği  Yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi  Se­bi­ha Ars­lan yaptı.
Ars­lan '' Bugün, Mus­ta­fa Kemal'in Sam­sun'da tu­tuş­tur­du­ğu kur­tu­luş me­şa­le­si­nin, Ana­do­lu'da elden ele, gö­nül­den gö­nü­le do­laş­ma­sı­nın yıl­dö­nü­mü.
O gün Sam­sun'un va­tan­per­ver in­san­la­rı­nı se­lam­la­yan Ata­türk'ün ta­şı­dı­ğı duy­gu­lar­la, siz­le­ri se­lam­lı­yo­rum. Bu güzel günde ban­dır­ma ile sa­hi­le çıkan Kah­ra­man­la­rı say­gıy­la anı­yor, mü­ret­te­bat­tan kap­ta­nı­na, en rüt­be­si­zin­den Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'e, kadar tü­mü­nün önün­de saygı ve min­net­le eği­li­yo­rum. Kıy­met­li ga­zi­le­ri­mi­ze şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.19 MAYIS ATA­TÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAY­RA­MI­MIZ he­pi­mi­ze kutlu olsun.
19 Mayıs aynı za­man­da A.D.D 'nin ku­rul­du­ğu gün­dür. Ku­ru­lu­şu­mu­zun 34' cü yı­lı­dır. Üyesi ol­mak­tan gurur ve onur duy­du­ğu­mu bir kez daha söy­le­mek is­ti­yo­rum.
19 Mayıs, Mil­le­ti­mi­zin tüm onur ve asa­le­tiy­le BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUS­TA­FA KEMAL ATA­TÜRK'ün reh­ber­li­ğin­de tarih sah­ne­sin­de bir defa daha şaha kal­kı­şı­nın baş­lan­gı­cı­dır ;
SAM­SUN İSE TÜRKİYE CUM­HURİYETİ' nin İLK KA­RI­ŞI, İLK FİDANI, İLK HAY­KI­RI­ŞI­DIR.
19 Mayıs 1919, ken­di­si­ni Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile öz­deş­leş­ti­ren, Ulu Ön­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal'in "BEN O GÜN DOĞ­DUM" de­di­ği mu­kad­des bir gün­dür.
19 Mayıs 1919, ta­ri­hi­mi­ze ışık tutan nut­kun ilk sa­hi­fe­si, kur­tu­luş sa­va­şı­nın ilk adımı, hür­ri­yet ve is­tik­la­lin ilk hay­kı­rı­şı­dır.
19 Mayıs, Ana­la­rın yaşlı göz­le­ri­nin si­lin­di­ği, ev­lat­la­rın ka­hır­lı bek­le­yi­şi­nin son­lan­dı­ğı, şehit eş ve ço­cuk­la­rı­nın, er­le­ri­nin öcünü al­ma­ya yemin et­ti­ği gün­dür .
19 Mayıs, Ezel­den beri var olmuş ama asla esir ol­ma­mış Türk'ün tarih sah­ne­sin­de­ki taze bir fidan gibi göğe yük­se­li­şi­dir.
Bugün Amas­ya'ya, Sivas'a, Er­zu­rum'a, An­ka­ra'ya ve ni­ha­yet Afyon üze­rin­den İzmir'e uza­na­cak uya­nı­şın gü­nü­dür. Ege'de de­ni­ze dö­kü­lecek düş­ma­na karşı dur­ma­ya AND İÇİLEN GÜN­DÜR,19 MAYIS...

Bugün bir kur­tu­luş umu­du­nun de­nen­me­si değil, bir inan­cın sah­ne­ye kon­ma­sı­dır.
Sam­sun, ka­rar­lı, is­tek­li, fe­da­kar Ana­do­lu in­sa­nı­nın ulu önder et­ra­fın­da ke­net­len­di­ği, va­rıy­la yo­ğuy­la zulme karşı dur­ma­ya yemin et­ti­ği gün­dür.

Sev­gi­li genç­ler,
Siz Türk'e is­tik­lâl aş­kı­nı veren, Kara Fat­ma­la­rın, Nene Ha­tun­la­rın, Yal­nız Efe­le­rin; Siz "YA İSTİKLAL YA ÖLÜM'' diyen; An­tep­li Şa­hin­le­rin, Sütçü İmam­la­rın, Hasan Tah­sin­le­rin, Seyit On­ba­şı­la­rın; Siz ta­ri­hi tarih yapan Bar­bo­ros­la­rın, Ulu­bat­lı Ha­san­la­rın, Ya­vuz­la­rın, Ata­türk­le­rin so­yun­dan­sı­nız..
Bin­ler­ce şehit ve­re­rek, sı­kın­tı ve yok­luk­lar için­de, büyük öz­ve­ri­ler­le ku­ru­lan TÜRKİYE CUM­HURİYETİ SİZLERE EMA­NETTİR. Bu de­ğer­li ema­ne­ti ya­şat­mak ve son­su­za kadar ko­ru­mak, ge­lecek ku­şak­la­ra en iyi şe­kil­de ak­tar­mak, en başta gelen görev ve so­rum­lu­lu­ğu­nuz­dur.
Çünkü, yakın bir ge­le­cek­te ülke yö­ne­ti­min­de söz sa­hi­bi ola­cak ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni omuz­la­rı­nız­da yük­sel­te­cek­si­niz. Ül­ke­mi­zi, BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUS­TA­FA KEMAL ATA­TÜRK'ün gös­ter­di­ği çağ­daş me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ne siz­ler ta­şı­ya­cak­sı­nız.
Unut­ma­yı­nız ki siz­ler, Ata­türk'ün eser­le­ri­nin temel ta­şı­sı­nız
Unut­ma­yı­nız ki: her 19 Mayıs'ta, Sam­sun'dan, elden ele An­ka­ra'ya koş­tu­ru­lan bay­ra­ğı­mız, ren­gi­ni, siz asil Türk ev­la­dı­nın da­mar­la­rın­da­ki asil kan­dan al­mak­ta­dır
Sev­gi­li genç­ler,
Ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı­mı­zın al­tın­da he­pi­mi­zin bir ve bütün ola­rak ya­şa­ma­sı­na imkan sağ­la­yan de­mok­ra­tik, laik ve sos­yal hukuk dev­le­ti olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­dir. Tüm ku­rum­la­rıy­la dim­dik ayak­ta olan dev­le­ti­miz, gelen sal­dı­rı­la­ra karşı Cum­hu­ri­ye­tin temel de­ğer­le­ri­ni ko­ru­ma­ya so­nu­na kadar ka­rar­lı­dır. Bu du­ru­mun son­su­za kadar devam ede­ce­ğin­den kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın.
Çünkü Türk mil­le­ti ça­lış­kan­dır.
Çünkü Türk mil­le­ti ze­ki­dir.
Çünkü Türk mil­le­ti, millî bir­lik ve be­ra­ber­lik­le güç­lük­le­ri yen­me­si­ni bil­miş­tir. Ve çünkü, Türk mil­le­ti­nin yü­rü­mek­te ol­du­ğu te­rak­ki ve me­de­ni­yet yo­lun­da, elin­de ve ka­fa­sın­da tut­tu­ğu me­şa­le, müs­pet ilim­dir.
ATA­TÜRK bir isim de­ğil­dir...
Onun ismi MUS­TA­FA KEMAL' dir.
ATA­TÜRK İLİMDİR
ATA­TÜRK BİLİMDİR
ATA­TÜRK AKIL­DIR
ATA­TÜRK GE­LE­CEKTİR
ATA­TÜRK BA­RIŞ­TIR
ATA­TÜRK GENÇLİKTİR
YÜZ­YIL­LAR SON­RA­SI­NI ÖN­GÖ­REBİLMEKTİR.
CUM­HURİYETTİR...
ATA­TÜRK TÜRKİYE'DİR.

İşte bu ne­den­le de 20. yüz­yıl­dan 21. yüz­yı­la fi­kir­le­ri ve eser­le­ri ile de­ğe­ri gi­de­rek artan, Çağ­daş dün­ya­nın en önem­li ku­ru­cu ön­de­ri­ne ya­pı­lan her türlü say­gı­sız­lı­ğa
TARİH İSYAN EDER
AKIL İSYAN EDER
VİCDAN İSYAN EDER
TABİİ MİLLETİN VİCDAN­LI HER FERDİDE
İSYAN EDER
ETMELİDİRDE!....
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin Ku­ru­cu­su Büyük Ön­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ü, silah ar­ka­daş­la­rı­nı ve bu vatan için can­la­rı­nı feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zi, rah­met, min­net ve say­gıy­la anı­yo­rum. Kıy­met­li ga­zi­le­ri­mi­zin, genç­le­ri­mi­zin, he­pi­mi­zin bay­ra­mı­nı tek­rar teb­rik edi­yor, selam ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum.
 NE MUTLU TÜRK' üm DİYENE!...’’dedi.

Kut­la­ma Prog­ra­mı daha sonra Datça'nın de­ğer­le­rin­den La­ti­fe Ebru Talum' un güzel se­sin­den türkü ve şar­kı­lar­la devam etti. Ka­tı­lım­cı­la­rın alkış ve eş­li­ğin­de söy­le­yen Talum' a Pi­ya­no­da Murat Şen'in eşlik etti.
Daha sonra, Datça Eski 45'lik­ler or­kest­ra­sı sahne aldı. Ata­türk' ü anım­sa­tan şar­kı­lar­dan olu­şan re­per­tu­ar, ku­lak­la­rın pa­sı­nı sildi.
Şair Sü­ley­man APAY­DIN' ın ''ATA­TÜRK'TEN MESAJ'' isim­li şi­iri­ni ise, Mus­ta­fa Ta­ta­roğ­lu okudu.
İskele mahallesi Ambarcı caddesinde bulunan  Atatürkçü Düşünce derneğinin bulunduğu ofis'i 2006 yılında bağışta bulunan Hale Aykanat ise yaptığı açıklamada, Atatürkümüz ve  Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ğimizi çok seviyorum. Rahmetli eşimin anısına 2006 yılında Datçamıza böyle bir katkıda bulunduk'' dedi.

Ge­ce­nin son et­kin­li­ği ise, Datça Kent Kon­se­yi Halk oyun­la­rı gru­bu­nun Rize yö­re­si­ne ait Halk oyun­la­rı pot­po­ri gös­te­ri­si oldu. Tüm sa­lo­nu coş­tu­ran grup, al­kış­lar eş­li­ğin­de gös­te­ri­le­ri­ni ser­gile­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!