Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BA­ĞIM­SIZ BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN ADAYI MESUT YAR SEÇİM OFİSİNİ AÇTI

BA­ĞIM­SIZ BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN ADAYI MESUT YAR SEÇİM OFİSİNİ AÇTI
Simge AYBEY:Datça Ba­ğım­sız Be­le­di­ye Baş­kan adayı Mesut Yar seçim ofisinin açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

 
Cu­mar­te­si günü saat 12:00'da İskele ma­hal­le­si Ata­türk cad­de­si  no: 83/A ad­re­sin­de dü­zen­le­nen açı­lış tö­re­nin­de Yar, des­tek­çi­le­ri bir araya geldi. ''Ken­di­ni Datça'nın üs­tün­de gör­me­yen bil­gi­li, say­gı­lı, ba­rış­çı bir baş­kan is­ti­yor mu­su­nuz?
E o zaman tüm bun­lar bir buçuk ay öte­miz­de san­dık­ta du­ru­yor. Basın müh­rü­nü­zü, Mu­ham­met Mesut Yar'a, ba­ğım­sız­lık he­pi­mi­zin ka­rak­te­ri olsun. Hadi hep bir­lik­te ne ya­pa­ca­ğız, ben söy­lü­yo­rum siz tek­rar edin. Gü­lü­şe Gü­lü­şe ka­za­na­ca­ğız!'' dedi
Açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Mesut Yar özetle şu ifadelere değindi
''Sev­gi­li Dat­ça­lı dost­la­rım, kom­şu­la­rım sev­gi­li yol ar­ka­daş­la­rım...
31 Mart­ta ger­çek­le­şecek olan Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne, yerli ya da yer­le­şik, sen­den ya da ben­den ayırt et­me­den si­ya­set üstü bir Datça için her ke­sim­den kar­de­şi­min ira­de­si­ni de ar­ka­ma ala­rak, Ba­ğım­sız ola­rak girme ka­ra­rı aldım. Bu ka­ra­rın ne­den­le­ri­ni si­ya­se­ten say­ma­ma gerek yok. Çünkü benim ve biz­le­rin uf­kun­da duran Datça si­ya­set­le yü­rü­ne­bi­lecek bir Datça değil. Ça­re­siz­li­ğin, çö­züm­süz­lü­ğün, yok­sun­luk, yok­sul­luk ve yor­gun­lu­ğun bu nok­ta­ya ge­tir­di­ği so­run­lu Datça'dan vaat ya da il­lüz­yon­lar­la değil, ha­ki­kat ve ic­ra­at ko­şu­suy­la kur­tu­la­ca­ğız. Kenti yö­net­me­ye aday olan­la­rın li­ya­kat­siz­li­ği ya­rı­nın ufku Üze­ri­ne gri bir bulut gibi yer­le­şir­ken gü­neş­li güzel Datça'yı ne­re­ye ko­ya­ca­ğız. Son de­re­ce basit, kal­bi­miz­den, umut çek­me­ce­miz­den çı­ka­rıp dos­doğ­ru bir­le­şe­rek üre­tip mo­dern­leş­ti­re­ce­ği­miz tüm çağ­la­rın Datça'sının ol­ma­sı ge­re­ken yere hal­kın ay­dın­lık uf­ku­na. Peki bunu nasıl ba­şa­ra­ca­ğız. Ön­ce­lik­le Datça'yı ve be­le­di­ye­ci­li­ği ser­vet ve si­ya­set ka­pı­sı ol­mak­tan çı­ka­ra­rak bil­gi­li, bi­ri­kim­li, bir kenti yö­net­me­nin tüm ay­rın­tı­la­rı­na haiz, bi­li­min ve aklın ışı­ğın­da çö­zü­mün ne­re­de olup ne­de­ne ge­ti­ri­le­ce­ği­ni bilen bir­le­şik bir ic­ra­at­la... Siz­den sa­de­ce evet ve hayır ya­nı­tı is­ti­yo­rum bu da­ki­ka­dan sonra; ge­li­yor so­ru­lar!
Kol­tu­ğu­na ya­pı­şıp kalan bir baş­kan ye­ri­ne koşan, kay­nak bulan bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Datça'nın so­ru­nu­nu kendi me­se­le­si yapıp dert­le­nen bir yö­ne­ti­ci kadro is­ti­yor muyuz?
Si­ya­si çö­züm­süz­lü­ğe sı­ğı­nıp ma­ze­ret ye­ri­ne ile­ti­şim di­li­ni kul­la­nan bir baş­kan is­ti­yor muyuz? De­ni­zi­ne, bit­ki­si­ne, hay­va­nı­na saygı gös­te­rip önce yaşam hakkı diyen baş­kan is­ti­yor muyuz?
Gen­ci­ne ayrı yaş­lı­sı­na ayrı saygı gös­te­rip ha­ya­tı ya­şa­nı­lır kılan bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Sorun yok hal­let­tim diyen, Dat­ça­lı­yı kendi men­fa­ati­nin üs­tün­de gören baş­kan is­ti­yor muyuz?
Dat­ça­lı­yı çöp dağ­la­rıy­la değil, yeşil dağ­la­rıy­la mutlu eden bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Mavi bay­rak­lı plaj­la­rı geri ge­ti­rip kı­yı­lar önce hal­kın­dır diyen bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Tu­rizm ken­ti­ne önce tu­rist ge­ti­ren, ge­tir­di­ği tu­ris­ti de mutlu eden bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Şid­det mağ­du­ru kadın ve ço­cuk­la­rın gü­ven­de his­se­de­ce­ği evler kuran baş­kan is­ti­yor muyuz?
Ha­ya­tı ucuz­la­tıp, ken­tin sos­yal te­sis­le­rin­de huzur ser­vis eden baş­kan is­ti­yor muyuz?
SGK ile an­la­şıp ucuz hiz­met alı­na­cak özel has­ta­ne­ler kuran bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Ta­ri­hi­ni ka­çı­ran­la­rın elin­den ver benim ta­ri­hi­mi geri di­ye­bi­lecek cesur baş­kan is­ti­yor muyuz? Be­le­di­ye­nin pa­ra­sı yok der­nek ye­ri­ne kay­nak üre­tecek bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Dep­rem ger­çe­ği­ni unut­ma­mış, kenti ko­ru­nak­lı bi­na­lar­la gü­ve­ne ala­cak baş­kan is­ti­yor muyuz?
Mec­li­sin­de her mes­lek­ten, her gö­rüş­ten bil­ge­le­rin ol­du­ğu bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Mec­lis top­lan­tı­la­rı­nı sa­lon­lar­da değil alan­lar­da ve köy­ler­de ya­pa­cak bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Ne kol­tu­ğu, Datça'yı kol­tuk­la mı yö­ne­te­ce­ğiz, ben ko­şu­yo­rum diyen bir baş­kan is­ti­yor muyuz? Genç­le­re eği­ti­mi, sporu, in­ter­ne­ti ke­sin­ti­siz ve üc­ret­siz ge­ti­ren bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Kent kon­sey­le­ri­ni ta­be­la ol­mak­tan çı­ka­rıp her­ke­sin se­si­ni du­ya­cak bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Hal­kı­na çayı, kah­ve­yi, suyu hesap ne gelir diye dü­şün­me­den ser­vis eden baş­kan is­ti­yor muyuz?
Çöp­le­ri top­la­yıp kent­ten uzak­laş­tı­ran, do­ğa­yı pis­lik­ten uzak tutan bir baş­kan is­ti­yor muyuz? Ulus­la­ra­ra­sı fes­ti­val­le­re tek ulusu değil tüm ulus­la­rı ge­ti­re­bi­lin bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Tüm so­kak­la­rı­nı, köy­le­ri­ni yo­lu­na, bo­ta­ni­ği­ne, elekt­ri­ği­ne ka­vuş­tu­ran baş­kan is­ti­yor muyuz?
Köy­den kente, kent­ten ana kente ula­şı­mı ke­sin­ti­siz yap­tı­ra­cak bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Be­le­di­ye­yi hiz­met yu­va­sı, işçi ve me­mu­ru­nu hiz­met aşığı yapan baş­kan is­ti­yor muyuz?
Kenti mo­dern sahil kent­le­ri gibi her şey dahil tu­rizm­den uzak tu­ta­cak baş­kan is­ti­yor muyuz?
Tarım, inanç, iklim ve doğa tu­riz­mi­ni butik tu­riz­mi 12 aya yayan baş­kan is­ti­yor muyuz?
Ken­tin ih­ti­sas alan­la­rı­nı be­lir­le­ye­rek her­ke­se iş ve aş im­ka­nı sunan baş­kan is­ti­yor muyuz?
Sen ne­re­den bi­le­cek­sin ye­ri­ne, sen ne di­yor­sun diyen bir baş­kan is­ti­yor muyuz?
Elekt­rik ke­sin­ti­si ye­ri­ne kendi elekt­ri­ği­ni üre­tecek tek­no­lo­ji­yi kuran baş­kan is­ti­yor muyuz?
Atık sudan kul­la­na­bi­lir su üre­ten ve ta­rı­ma des­tek ola­rak kul­la­nan baş­kan is­ti­yor muyuz?
Elekt­rik­li ula­şım ci­haz­la­rı­nı üc­ret­siz şarj is­tas­yon­la­rıy­la dol­dur­tan baş­kan is­ti­yor muyuz?
Ba­de­mi­ni, ba­lı­nı, ba­lı­ğı­nı, pa­ta­tes, do­ma­te­si­ni ko­ope­ra­tif­ler­le üre­ten baş­kan is­ti­yor muyuz?
Soyu tü­ke­nen en­de­mik bit­ki­le­ri dünya yar­dım­la­rıy­la di­kecek baş­kan is­ti­yor muyuz?
Kül­tü­rü kül­tür, sa­na­tı sanat, Datça'yı iki­si­nin de baş­ken­ti ya­pa­cak baş­kan is­ti­yor muyuz?
Antik çağın baş­ken­ti­ne iki müze bir­den yapıp, ta­ri­hi­nin hak­kı­nı ve­recek baş­kan is­ti­yor muyuz?
Be­le­di­ye mar­ket­le­ri, ekmek ev­le­ri, lo­kan­ta­la­rıy­la ka­li­te­li­yi ucuza ge­ti­ren baş­kan is­ti­yor muyuz?
İtfa­iye aracı, am­bu­lan­sı, çöp ara­ba­sı, onu­ru­muz­dur diyen baş­kan is­ti­yor muyuz?
Ma­ki­ne parkı Ço­cuk­la­rı­mı­za kreş, genç­le­ri­mi­ze güneş, ye­tiş­kin­le­ri­mi­ze nefes ge­ti­ren baş­kan is­ti­yor muyuz?
Bun­la­rı ya­par­ken eli de kolu da her ka­pı­yı aşın­dı­ran baş­kan is­ti­yor muyuz?
Datça'nın hak­kı­nı Dat­ça­lı­dan baş­ka­sı­na ye­dir­mem, kur­sak­ta kalır diyen baş­kan is­ti­yor muyuz?
Evin­de eme­ği­ni üre­te­ne al bu tez­gah da ben­den diyen baş­kan is­ti­yor muyuz?
Çift­çi­si­ne gübre, ucuz mazot, Pazar ve mar­ka­laş­ma sağ­la­ya­cak baş­kan is­ti­yor muyuz?
Datça'yı dün­ya­nın en ben­zer­siz lo­kas­yo­nu ya­pa­cak baş­kan is­ti­yor muyuz?
Peki bunu nasıl be­le­di­ye­ci­li­ği ser­vet ve Motor, bi­sik­let ve ya­ya­lar için ayrı ve gü­ven­li yol­lar ya­pa­cak baş­kan is­ti­yor muyuz?
Ses is­te­me­ye­ne huzur, eğ­len­mek is­te­ye­ne coş­ku­yu ay­rış­tı­ra­cak baş­kan is­ti­yor muyuz?
Ken­di­ni ken­ti­ne adar­ken si­ya­set değil fe­ra­set üre­tecek baş­kan is­ti­yor muyuz?
Emir eri değil, hal­kın ne­fe­ri ola­cak Datça bay­ra­ğı­nı ya­rı­na di­kecek baş­kan is­ti­yor muyuz?
Yaşam şek­li­mi­ze ve hak­kı­mı­za do­ku­na­nın elini gel­di­ği yere gön­de­recek baş­kan is­ti­yor muyuz? Ak­lım­dan ge­çe­ni söy­le­me­di ama emi­nim söy­le­yecek de­di­ği­niz bir baş­kan is­ti­yor mu­su­nuz?
Ken­di­ni Datça'nın üs­tün­de gör­me­yen bil­gi­li, say­gı­lı, ba­rış­çı bir baş­kan is­ti­yor mu­su­nuz?
E o zaman tüm bun­lar bir buçuk ay öte­miz­de san­dık­ta du­ru­yor. Basın müh­rü­nü­zü Mu­ham­met Mesut Yar'a, ba­ğım­sız­lık he­pi­mi­zin ka­rak­te­ri olsun. Hadi hep bir­lik­te ne ya­pa­ca­ğız, ben söy­lü­yo­rum siz tek­rar edin- Gü­lü­şe Gü­lü­şe ka­za­na­ca­ğız!'' ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!