Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BARIŞ SAY­LAK, ADAY ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­DI

BARIŞ SAY­LAK, ADAY ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­DI
Simge AYBEY:Muğla İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Barış Say­lak, AK Parti'den Milas Be­le­di­ye Baş­kan aday aday­lı­ğı için, gö­re­vin­den is­ti­fa etti.

2019 yı­lın­dan bu yana Muğla Tarım ve Orman İl Mü­dü­rü ola­rak görev yapan Barış Say­lak, Mart ayın­da ya­pı­la­cak olan yerel se­çim­ler­de aday aday­lı­ğı için, is­ti­fa­sı ön­ce­si, görev yap­tı­ğı 4 yıl­lık sü­reç­te neler ya­pıl­dı­ğı­nın he­sa­bı­nı ve­re­rek, göz­yaş­la­rı için­de veda etti.
Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen 4 yıl­lık ça­lış­ma­la­rın de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­ya üre­ti­ci bir­lik­le­ri tem­sil­ci­le­ri, Zi­ra­at Odası Baş­kan­la­rı ve diğer STK tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Muğla Tarım ve Orman İl Mü­dü­rü Barış Say­lak, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, dört yıl­lık görev sü­re­si için­de bir­lik­te ça­lış­tı­ğı Ba­kan­lar, Ba­kan­lık per­so­ne­li, Va­li­ler, kurum mü­dür­le­ri, üre­ti­ci bir­lik­le­ri, oda baş­kan­la­rı ve kurum per­so­ne­li­ne te­şek­kür etti. Say­lak, "11 Kasım 2019 ta­ri­hin­de baş­la­dı­ğım Muğla İl tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü yol­cu­lu­ğu­mu­zu bugün 22 Kasım 2023 ta­ri­hi iti­ba­ri ile nok­ta­lı­yo­rum. Son 110-15 yılda ya­pıl­ma­yan pek çok işi ba­şar­ma­nın, Muğla İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­nü bir ku­rum­sal yapı ha­li­ne ge­tir­me­nin haklı gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­rum. 2019 yı­lın­da baş­la­dı­ğım Muğla İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­de hemen 15 Ara­lık ta­ri­hin­de Muğla'daki bütün tarım pay­daş­la­rı­mı­zı tüm üre­ti­ci, oda­lar, Bor­sa­lar baş­kan­la­rı­mız ile bir­lik­te ilk top­lan­tı­mı­zı yap­tı­ğı­mız­da bir hedef koy­muş­tuk. Muğla bir tu­rizm kenti ola­rak al­gı­la­nı­yor, Dün­ya­da­ki imajı bu. Ama oy­sa­ki aynı za­man­da Tür­ki­ye için de, dünya için de çok önem­li bir üre­tim mer­ke­zi, ta­rım­sal üre­tim mer­ke­zi ol­du­ğu­nu ve po­tan­si­ye­li ol­du­ğu­nu ilan et­miş­tik. Şunu hedef koy­muş­tuk. Sa­de­ce tu­riz­min baş­ken­ti değil, ta­rı­mın baş­ken­ti Muğla he­de­fi ile hep bir­lik­te yola çık­tık. Çok şükür ki, bugün ge­li­nen nok­ta­da pek çok işi ve pro­je­yi siz de­ğer­li pay­daş­la­rı­mız ile yol ar­ka­daş­la­rı­mız il ger­çek­leş­tir­dik. Allah'a şü­kür­ler olsun. Bun­dan da büyük onur ve gurur du­yu­yo­rum. Bir Muğ­la­lı ve Muğla'nın ev­la­dı ola­rak" dedi.
Muğla Tarım ve Orman İl Mü­dü­rü Barış Say­lak, ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da Tarım İl Mü­dür­lü­ğü'nün kır­mı­zı ye­le­ği­ni çı­ka­ra­rak 'Artık bu üni­for­ma­yı çı­ka­rı­yo­rum" dedi. Say­lak, kür­sü­ye eşi Aysel Say­lak' ı davet etti. Gö­re­vi sü­re­si için­de başta eşi olmak üzere per­so­ne­lin­den he­lal­lik is­te­yen Say­lak göz­yaş­la­rı­na hakim ola­ma­dı ve eşine sa­rı­la­rak göz­ya­şı döktü.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!