Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Baş­kan Ahmet Aras ve Aytaç Kurt Anıt­ka­bir’de Ata’nın Hu­zu­run­da

Baş­kan Ahmet Aras ve Aytaç Kurt Anıt­ka­bir’de Ata’nın Hu­zu­run­da
Sebiha ARSLAN: Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Aras, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aytaç Kurt , İlçe Baş­ka­nı Sezai Öz, Mec­lis üyesi Tuna Özalp ve yeni se­çi­len diğer 10 CHP’li ilçe be­le­di­ye baş­kan­la­rı ile ilçe baş­kan­la­rı, bugün (16.04.2024) Anıt­ka­bir’i zi­ya­ret etti. Baş­kan Aras Anıt­ka­bir özel def­te­ri­ni im­za­la­ya­rak “Milli de­ğer­le­ri­mi­ze bağlı, aklın ve bi­li­min reh­ber­li­ğin­de in­san­ca yaşam için adil bir yö­ne­tim an­la­yı­şı be­nim­se­ye­ce­ği­me söz ve­ri­yo­rum” dedi.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ü ebedi
İsti­ra­hat­gah’ında zi­ya­ret eden Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Aras, Aytaç Kurt ve ilçe be­le­di­ye baş­kan­la­rı As­lan­lı Yol’ dan yü­rü­ye­rek, Ata­türk’ün mo­zo­le­si­nin
önüne geldi. Mo­zo­le­ye çe­len­gin bı­ra­kıl­ma­sı­nın ar­dın­dan saygı du­ru­şun­da
bu­lu­nul­du.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre; Baş­kan Aras, “Kadim uy­gar­lık­la­ra yurt olmuş, ev sa­hip­li­ğin­de in­san­lı­ğın ev­ren­sel ya­sa­la­rı oluş­muş geç­mi­şin ve ge­le­ce­ğin be­şi­ği

Muğ­la­mı­za yo­rul­ma­dan hiz­met ede­ce­ğim. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ulu Ön­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, ikin­ci yüz­yı­lın
şa­fa­ğın­da asır­lık par­ti­mi­zi ye­rel­de ik­ti­da­ra ta­şı­ma­nın gu­ru­ru ve se­vin­ci ile
hu­zu­ru­nuz­da­yım. Şimdi ortak dü­şü­mü­zü hep bir­lik­te ha­ya­ta ge­çir­mek ve umudu
ye­ni­den ye­şert­mek üzere va­zi­fe­min ba­şın­da­yım. Ge­lecek kah­ra­man­la­rın değil,
va­zi­fe­si­ni bilen ve so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­ren kad­ro­la­rın elin­de
şe­kil­le­ne­cek­tir. Milli de­ğer­le­ri­mi­ze bağlı, aklın ve bi­li­min reh­ber­li­ğin­de in­san­ca
yaşam için adil bir yö­ne­tim an­la­yı­şı be­nim­se­ye­ce­ği­me söz ve­ri­yo­rum. Kadim
uy­gar­lık­la­ra yurt olmuş, ev sa­hip­li­ğin­de in­san­lı­ğın ev­ren­sel ya­sa­la­rı oluş­muş
geç­mi­şin ve ge­le­ce­ğin be­şi­ği Muğla’mıza yo­rul­ma­dan hiz­met ede­ce­ğim.”

Anıt­ka­bir zi­ya­re­tin­de Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Aras’a,

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aytaç Kurt, İlçe Baş­ka­nı Sezai Öz Aytaç Kurt, Mec­lis üyesi Tuna Özalp,

Bod­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tamer Man­da­lin­ci, Da­la­man Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sezer Dur­muş,

Fet­hi­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Alim Ka­ra­ca, Köy­ce­ğiz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Er­do­ğan, Men­te­şe Be­le­di­ye Baş­ka­nı
Gonca Kök­sal, Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı Acar Ünlü, Or­ta­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı
Evren Tez­can, Ula Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Caner, Ya­ta­ğan Be­le­di­ye Baş­ka­nı
Mesut Günay, CHP Muğla İl Baş­ka­nı Ze­ki­can Balcı ve ilçe baş­kan­la­rı eşlik etti.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!