Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Çağla Ha­sa­dı Se­zo­nu Ka­pa­nış Yaptı!

Çağla Ha­sa­dı Se­zo­nu Ka­pa­nış Yaptı!
Simge AYBEY: Datça'da ba­ha­rın ha­ber­ci­si olan badem ağaç­la­rın­da ilk hasat ta­mam­lan­dı. Badem ağaç­la­rı­nın ilk mah­su­lü top­lan­dı ve çağla ha­sa­dı da sona erdi. Bu dö­nem­de badem, yerel eko­no­mi­ye önem­li bir katkı sağ­la­dı.


Badem ağaç­la­rı­nın to­mur­cuk­lan­ma­sıy­la baş­la­yan ba­ha­rın ha­ber­ci­si olan çağla ha­sa­dı ta­mam­lan­dı. Badem ağaç­la­rın­da ilk hasat sona erdi. Çağla ha­sa­dı­nın sona er­me­siy­le bir­lik­te badem üre­ti­ci­le­ri se­zo­nun bir kıs­mı­nı ta­mam­la­mış oldu. Pa­la­mut­bü­kü'nde ya­şa­yan Tu­rizm ve Badem üre­ti­ci­li­ği yapan 32 ya­şın­da­ki Gözde Uzun, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bu yılın ilk mah­su­lün­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. "Yak­la­şık bu sene için bizim 15 dö­nü­mün üs­tün­de­ki ara­zi­miz­de bu yıl bir buçuk tonun üze­rin­de ürün elde ettik. Çağla ha­sa­dın­dan ol­duk­ça mem­nu­nuz, re­kol­te bu sene gayet iyiy­di. " şek­lin­de ko­nuş­tu Gözde Uzun, çağla fi­yat­la­rı­nın sezon bo­yun­ca de­ğiş­ken­lik gös­ter­di­ği­ni be­lir­te­rek, "Çağla fi­yat­la­rı ilk başta 1000 TL ci­va­rın­da baş­la­dı, sonra 500 TL'ye kadar düştü, ancak yoğun dö­nem­de 80 TL ci­va­rın­da sey­ret­ti. Daha sonra 40 TL'ye kadar düşüş gös­ter­di ve ni­ha­ye­tin­de 40 TL'den bitti. " Badem ha­sa­dı­nın Nisan ayın­da baş­la­dı­ğı­nı ve Ağus­tos'un so­nu­na kadar devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Uzun, "Nisan ayın­da çağla mah­su­lü olu­yor. Ağus­to­sun so­nu­na kadar badem ha­sa­dı­mız olu­yor. Bu­ra­nın en büyük geçim kay­na­ğın­dan biri zaten ba­dem­ci­lik. Çift­çi ba­dem­den çok mem­nun badem ve zey­tin bu­ra­nın vaz­ge­çil­me­zi. " diye ko­nuş­tu. Uzun, Çağla top­la­ma sü­re­ci­ni an­lat­tı, Çağla has­sas ol­du­ğu için onu elle top­la­ma­mız ge­re­kir. Çağla bü­yü­dük­ten sonra ha­sa­da gir­di­ği­miz zaman Çağ­la­yı ağaç­tan tek tek eli­miz­le özen­le top­lu­yo­ruz. Tor­ba­la­rı­mız boy­nu­muz­da olu­yor tor­ba­la­ra ko­yu­yo­ruz daha sonra çu­val­lı­yo­ruz son­ra­sın­da da sa­tı­şa su­nu­yo­ruz. Çağla se­zo­nu­muz artık bu 7 Nisan Pazar günü iti­ba­ri ile son buldu. Çağla ba­de­me doğru gi­di­yor. Ön­cel­lik­le Ha­zi­ran ve Tem­muz ay­la­rın­da taze badem ola­rak buzlu badem şek­lin­de badem olur daha sonra da gü­neş­te ku­rut­ma­ya bı­ra­kı­rız. Badem ha­sa­dı­mız Ağus­tos sonu iti­ba­riy­le son bulur" dedi. Uzun, Ba­dem­le­rin ilçe halkı için önem­li bir gelir kay­na­ğı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!