Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Kap­tan Hasan Çıp­lak ve Şeref Özsoy, Nor­veç'te Tür­ki­ye'yi tem­sil edecek.

Kap­tan Hasan Çıp­lak ve Şeref Özsoy, Nor­veç'te Tür­ki­ye'yi tem­sil edecek.
Sebiha ARSLAN: Datça Liman Kap­tan­la­rın­dan ve Datça Yat Spor Ku­lü­bü baş­ka­nı Hasan Çıp­lak, Ha­zi­ran ayın­da Nor­veç'te ger­çek­le­şecek Do­ub­le Han­ded, Dünya Yel­ken Ya­rış­la­rı­na davet edil­di. 73 ta­kı­mın ka­tı­la­ca­ğı ya­rış­ta, Tür­ki­ye'yi tem­sil edecek olan Kap­tan Çıp­lak' a yel­ken spor­cu­su Şeref Özsoy, eşlik edecek.

Yel­ken spor­cu­la­rı Hasan Çıp­lak ve Şeref Özsoy, daha önce de de­fa­lar­ca bir­lik­te ülke ça­pın­da ya­rış­la­ra ka­tı­la­rak, Ül­ke­mi­zi tem­sil et­miş­ti.
Çe­şit­li ül­ke­ler­den 73 ta­kı­mın ka­tı­la­ca­ğı ve 3 gün - 400 deniz milli olan Do­ub­le Han­ded Dünya Yel­ken Ya­rış­la­rı Şam­pi­yo­na­sı'na bu ka­te­go­ri­de Tür­ki­ye'den ilk kez ka­tı­la­cak olan Çıp­lak ve Özsoy, "Ül­ke­mi­zi en iyi şe­kil­de tem­sil etmek için ya­rı­şa­ca­ğız" ifa­de­sin­de bu­lun­du. Mayıs ayı­nın son haf­ta­sın­da orada ken­di­le­ri için al­dık­la­rı yarım ton­luk bir yel­ken­li yatın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­ya­cak­la­rı­nı da be­lir­ten Çıp­lak ve Özsoy, 26 Mayıs'ta Nor­veç Oslo'da genel ant­ren­man ya­rı­şı ile 29 Mayıs'ta tüm ta­kım­lar ola­rak de­ne­me ya­rı­şı ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­ti.
Hasan Çıp­lak Kim­dir
41 ya­şın­da­ki Hasan Çıp­lak, doğma bü­yü­me Dat­ça­lı bir de­niz­ci ve yel­ken­ci. Ço­cuk­lu­ğu Datça Li­ma­nı'nda geç­miş. 10 ya­şın­da li­ma­na gelen tek­ne­le­rin ha­lat­la­rı­nı bağ­la­ma­ya baş­la­mış. Ama daha fazla ka­ra­da kal­ma­ya da­ya­na­ma­yıp de­ni­ze açıl­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mış. Bir süre sonra kap­tan­la­ra, 'Beni de alın' diye yal­var­ma­ya baş­la­mış çocuk aklı ile. Her ta­ra­fı pırıl pırıl yapma sözü ile tek­ne­le­re bin­me­ye ça­lış­mış ve en so­nun­da da ba­şar­mış. İlk günü hiç unut­mu­yor. 1992 yılı ha­ya­tı­nın dönüm nok­ta­sı olmuş Hasan Çıp­lak'ın. De­ni­ze açıl­dı­ğı ilk günü ha­ya­tı bo­yun­ca hiç unut­ma­mış, daha doğ­ru­su unu­ta­ma­mış. Çünkü ilk iş ola­rak sin­ti­ne te­miz­li­ği yap­mış. O gün­den be­ri­dir de de­niz­de. Ha­ya­tın­da, işin­de, aşın­da hep deniz var Hasan Kap­tan'ın. Uçsuz bu­cak­sız ma­vi­lik­le­re yel­ken açmış. Her se­fe­rin­de dünya gü­ze­li Datça'ya dön­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­mış. İçinde deniz ve yel­ken geçen her cüm­le­de göz­le­ri ışıl ışıl par­la­yan Hasan Çıp­lak, hem de­niz­le­re hem de Datça'ya olan bor­cu­nu öde­mek için canla başla ça­lış­ma­ya devam edi­yor. Sta­di­atis Yel­ken Okulu Sta­di­atis Yel­ken Okulu, 2011 yı­lın­da Kap­tan Hasan Çıp­lak ta­ra­fın­dan ku­rul­du. Datça'nın ilk ve tek yel­ken okulu ol­ma­sı dı­şın­da, hiz­me­te açıl­dı­ğı gün­den bu yana ulus­la­ra­ra­sı ka­li­te­de ve ge­çer­li­lik­te, her yaşta in­sa­na yel­ken­ci­lik ve de­niz­ci­lik eği­ti­mi ve­ri­yor. Bunun yanı sıra koy tur­la­rı ile de­niz­ci­li­ğe ve yat­çı­lı­ğa karşı bam­baş­ka bir bakış açısı ge­liş­ti­re­rek deniz ile in­sa­nı bü­tün­leş­ti­ri­yor. Özel kurs­lar dü­zen­li­yor Sta­di­atis Yel­ken Okulu, Tür­ki­ye Yel­ken Fe­de­ras­yo­nu, Ulus­la­ra­ra­sı Yel­ken Fe­de­ras­yo­nu ve Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'na bağlı ortak prog­ram­da, 'Ye­tiş­kin Yel­ken­li Yat­çı­lık Kurs­la­rı' eği­tim prog­ra­mı­nı Datça'da dü­zen­le­yen tek yet­ki­li kurum. Sta­dia, Datça'nın antik Karya dö­nem­de­ki ismi. Ay­rı­ca Helen di­lin­de 'ayak­ta dim­dik duran' an­la­mı­na ge­li­yor. Datça bu­gün­kü adını Sta­dia' dan tü­re­ye­rek almış. Hasan Çıp­lak, 8-16 Ha­zi­ran 2024'te Nor­veç Royal Ku­lü­bü'nün ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­necek olan ORC Do­ub­le Han­ded ya­rı­şı­na davet edil­di. 290 mil­lik yarış, 2 ki­şi­lik ekip­ler ha­lin­de ola­cak. Ya­rı­şa Tür­ki­ye'den tek ekip ola­rak ken­di­le­ri­nin ka­tı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Hasan Çıp­lak, spon­sor ara­yış­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni söy­le­di. Nor­veç'te ya­rış­mak için spon­sor ara­nı­yor Hasan Çıp­lak, DRD Sa­iling Team'in de kap­tan­lı­ğı­nı ya­pı­yor. DRD Hotel Grubu adına ya­rı­şan takım, Kasım 2022'de M2 isim­li tek­ne­yi al­dık­tan sonra ku­rul­muş. Top­lam 10 ki­şi­den olu­şan ve dö­nü­şüm­lü ola­rak ya­rış­la­ra ka­tı­lan DRD Sa­iling Team, kısa sü­re­de elde et­ti­ği ba­şa­rı­lar­la dik­kat çe­ki­yor.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!