.
Muğla
24 Mart, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

CA­RET­TA CA­RET­TA OSMAN, DATÇA LİMANI'NIN MAS­KO­TU HALİNE GELDİ

CA­RET­TA CA­RET­TA OSMAN, DATÇA LİMANI'NIN MAS­KO­TU HALİNE GELDİ
Sebiha ARSLAN :Datça Li­ma­nın­da ge­zin­ti­ye çıkan ca­ret­ta ca­ret­ta cinsi deniz kap­lum­ba­ğa­sı, Li­man­da bu­lu­nan ki­şi­ler ta­ra­fın­dan il­giy­le takip edil­di. O anlar va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan cep te­le­fon­la­rıy­la kayda aldı. Liman içe­ri­sin­de uzun süre gez­dik­ten sonra açık de­ni­ze doğru açıl­dı.

Li­man­da bu­lu­nan ba­lık­çı ve es­naf­lar ta­ra­fın­dan sa­hip­le­ni­len ve Osman ismi ve­ri­len deniz kap­lum­ba­ğa­sı, Datça Li­ma­nın­da­ki esnaf ve ba­lık­çı­la­rın mas­ko­tu ha­li­ne geldi.
Zaman zaman Yat Li­ma­nı­na ge­le­rek, res­to­ran sa­hip­le­ri­nin ve ba­lık­çı­la­rın ver­di­ği balık, ekmek vb. yi­ye­cek­le­ri ye­di­ği­ni daha sonra da böl­ge­den ay­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
39 ya­şın­da­ki Ba­lık­çı Ali Tunç yap­tı­ğı açık­la­ma­da " Ca­rat­ta ca­ret­ta kam­lum­ba­ğa­sı' nın 1998 -2000'li yıl­lar­da ilk gör­dü­ğü­nü uzun süren ara­nın ar­dın­dan, 2017 yı­lın­dan iti­ba­ren tek­rar Liman çev­re­sin­de ge­zin­di­ği­ni söy­le­di. Ara­lık­lar­la gör­dük­le­ri­ni ve balık ar­tık­la­rıy­la bes­le­dik­le­ri­ni ak­ta­ran Tunç, " Li­ma­nı­mız ak­var­yum gibi oldu. Ço­cuk­lar va­tan­daş­lar ilgi gös­te­rip bes­li­yor. Bu­ra­dan git­me­me­si için yi­yecek atıp bes­li­yo­ruz. İnsan­la­rın ço­cuk­la­rın ho­şu­ma gi­di­yor.SS Datça Mer­kez Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi sa­ye­sin­de ko­ru­ma al­tı­na alın­dı bazı sa­hil­le­ri­miz. Bu sa­ye­de bu tür hay­van­lar­la kar­şı­laş­mak daha sık ol­ma­ya baş­la­dı. Bu da bu­ra­da ya­şa­yan in­san­lar ola­rak çok ho­şu­mu­za git­me­ye baş­la­dı. Bir can­lı­lık ge­tir­di, ilgi odağı oldu in­san­lar ta­ra­fın­dan. Fo­toğ­raf çeken in­san­la­rı hep gö­rü­yo­ruz. Şirin bir hay­van ona sahip çık­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan çip ta­kıl­dı­ğı­nı söy­le­ni­li­yor'' dedi.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 2
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!