Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA BELEDİYESİ!., BU NE PERHİZ BUNE LA­HA­NA TUR­ŞU­SU?!.AY­LAR­DIR SGK BOR­CU­NU ÖDE­YE­ME­YEN DATÇA BELEDİYESİ SÜ­REKLİ PER­SO­NEL ALI­YOR!

DATÇA BELEDİYESİ!., BU NE PERHİZ BUNE LA­HA­NA TUR­ŞU­SU?!.AY­LAR­DIR SGK BOR­CU­NU ÖDE­YE­ME­YEN DATÇA BELEDİYESİ SÜ­REKLİ PER­SO­NEL ALI­YOR!
Sebiha ARSLAN :Datça be­le­di­ye­si mec­lis üyesi ve be­le­di­ye­ye ça­lı­şan­la­rı­nın sev­gi­li, ni­şan­lı ve eş alım­la­rın­dan sonra, ZABITA alım­la­rı da tavan yaptı! Va­tan­daş so­kak­ta ise bu du­ru­ma '' Sıra ga­li­ba kork­tuk­la­rı­mı­za geldi. Uma­rız sı­ra­da kork­tuk­la­rı­mı­zı al­maz­lar'' esp­risi ile karşılık verdi!KASIM AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Datça Be­le­di­ye­si ola­ğan Kasım ayı Mec­lis top­lan­tı­sı Salı günü (07.11.2023) be­le­di­ye bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti. Saat 10:00 ' da baş­la­yan top­lan­tı­nın gün­dem mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­den önce ko­nuş­ma yapan mec­lis baş­ka­nı Gür­sel Uçar'ın '' 5 yılda bir yerel se­çim­ler ya­pı­yo­ruz. Se­çim­le­rin ol­du­ğu ay­lar­da in­san­la­rın ce­na­ze­ye ka­tı­lı­mı­nı görün, bir de se­çim­le­rin ol­ma­dı­ğı gün­ler­de­ki ce­na­ze­ye ka­tı­lım­la­rı görün. Çünkü seçim var. Yerel se­çim­ler yak­la­şır­ken, ce­na­ze­le­re ka­tı­lım­lar yük­sek olu­yor! Köy­den ge­le­ne hoş gel­din de­me­si­ni öğ­re­ni­yo­ruz, hasta olana geç­miş olsun de­me­si­ni öğ­re­ni­yo­ruz. Çünkü seçim var in­sa­nın in­sa­na ih­ti­ya­cı var'' söz­le­ri ile dik­kat çe­ker­ken, MHP Grup baş­kan ve­ki­li Ser­dar Ören ise ko­nuş­ma­sın­da '' Çok de­ği­şik fark­lı ar­ka­daş­lar gö­rü­yo­ruz. Yeni za­bı­ta­lar alın­mış ve yeni per­so­nel­ler alı­nı­yor. Bun­lar mec­lis­te bil­gi­len­di­ril­me­si ge­rek­mi­yor mu ? Hiç ha­be­ri­miz ol­mu­yor? Biz­le­re bu ko­nu­da kon­ten­jan ay­rıl­ma­dı ve hiç bilgi ve­ril­me­di. Neler dik­ka­te alı­nı­yor, onun­da bil­gi­len­di­ril­me­si­ni is­te­rim. Daha önce dile ge­tir­miş­tim. Datça gi­ri­şin­de­ki yolu çok güzel yap­tık ama, yolda olu­şan ya­ma­la­rı be­ce­re­mi­yo­ruz. Ya çukur olu­yor, ya tüm­sek olu­yor. Bu ya­pıl­ma­ya­cak bir şey değil, çok basit bir konu. Ya­pı­lan ya­ma­lar stan­dart­la­ra uygun değil. Geçen gün sın­dı­da dü­ğü­ne ka­tıl­mış­tım. Ora­da­ki va­tan­daş­la­rı­mız­dan size ilet­mem için bir istek var. Zaten sizde söz ver­miş­si­niz. Bu böl­ge­ye taş duvar ya­pı­la­cak­mış, bunun hak­kın­da bilgi is­ti­yor­lar.
Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100'cü yı­lı­nı kut­la­dık. Gu­rur­la, he­ye­can­la, mut­lu­luk­la. Tek­rar kut­lu­yo­rum. Kut­la­ma­la­ra ka­tı­lan va­tan­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. Cum­hu­ri­ye­ti­miz ile­le­bet ya­şa­ya­cak­tır. Bu ve­si­ley­le başta Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve bütün şe­hit­le­ri­mi­zi, is­tik­lal sa­va­şı kah­ra­man­la­rı­mı­zı, rah­met­le, şük­ran­la ve min­net­le anı­yo­rum'' dedi.
Ören'in ko­nuş­ma­sı üze­ri­ne cevap veren Uçar'' Za­bı­ta­ya her geçen gün ih­ti­yaç daha da ar­tı­yor. Almış ol­du­ğu­muz za­bı­ta­lar yine kendi Datça'da ya­şa­yan genç­le­ri­miz­den, Datça'da ya­şa­yan ço­cuk­la­rı­mız. Datça'mızın genci'' dedi.
2024 yılı gelir ve gider ha­zır­lık büt­çe­si ile 2024 yılı gelir ta­ri­fe­le­ri ve harç­lar ile il­gi­li plan ve bütçe ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si ve oy­lan­ma­sı, AK Parti ve MHP mec­lis üye­le­ri­nin red oyuna rağ­men CHP mec­lis üye­le­ri­nin oy çok­lu­ğu ile kabul edil­di. ( Ra­por­la­rın tab­lo­su­nu, henüz Be­le­di­ye­den temin ede­me­di­ği­miz için, temin eder etmez iler­le­yen sa­yı­la­rı­mız­da pay­la­şa­ca­ğız)

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si grup baş­ka­nı Ser­dar Ören, bu­ra­da bir kez daha söz aldı. Ören''
Emlak, İstim­lak ve Mali mü­dür­lü­ğü­ne, ar­ka­daş­la­rı­mı­za emek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­rim . Usul ola­rak bir sı­kın­tı­mız yok. Bizim bu­ra­da ye­ter­siz ola­rak gör­me­miz ve karşı oy kul­lan­ma­mın ge­rek­çe­si­ni an­lat­mak is­ti­yo­rum.
Ben büt­çe­mi­zin ge­lir­le­ri­nin art­ma­sı için, ilk se­ne­miz­den şir­ket ku­ra­lım, be­le­di­ye­mi­zin ge­lir­le­ri­ni art­tı­ra­lım dedim ve öneri sun­dum. Bizim hiz­met et­me­miz­de­ki da­ya­nak büt­çe­dir. Datça'mızın so­run­la­rı­na çözüm ge­tir­me­mi­zin da­ya­na­ğı büt­çe­dir. Büt­çe­yi ne kadar art­tı­ra­bi­lir­sek, hal­kı­mı­za o kadar fazla hiz­met ede­bi­li­riz veya so­run­la­rı­mı­za çözüm ge­ti­re­bi­li­riz. Bunu si­ya­si ola­rak değil, üzün­tüm­den daha fazla ol­ma­sı­nı is­te­di­ği­miz­den do­la­yı karşı oy kul­lan­dık. 5 yıl geçti, görev sü­re­miz bi­ti­yor ve bir eser bı­ra­ka­ma­dan gi­di­yo­ruz. Mec­lis ola­rak baş­kan­lık ola­rak is­ter­dim ki, güzel bir anıy­la ha­tır­la­na­lım. Ama ya­pa­ma­dık. Üzün­tüm­de bun­dan kay­nak­lı'' dedi.
Ko­nuş­ma­lar son­ra­sı gün­dem mad­de­le­ri­nin ilki, Datça Be­le­di­ye­si Emir ve Ya­sak­lar Yö­net­me­li­ğin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ile il­gi­li İmar, Plan ve Bütçe, Kül­tür ve Tu­rizm ile Çevre, Sağ­lık, Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si ile baş­la­dı.
2- 2024 yılı gelir ve gider ha­zır­lık büt­çe­si ile il­gi­li plan ve bütçe ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si
3-2024 yılı gelir ta­ri­fe­le­ri ve harç­lar ile il­gi­li plan ve bütçe ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si
4-İlçe­miz Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si 85 ada 2 par­sel­de bu­lu­nan 9 m2 ka­pa­lı, 18 m2 açık alan­lı iş­ye­ri vas­fın­da­ki ta­şın­ma­zın 10 yıl­lı­ğı­na ki­ra­ya ve­ril­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si
5- Be­le­di­ye­miz Norm Kadro Cet­ve­lin­de bu­lu­nan dolu ve boş memur kad­ro­la­rın­da de­re­ce de­ği­şik­li­ği ya­pıl­ma­sı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si
6-Be­le­di­ye­miz adına ka­yıt­lı bu­lu­nan İskele Ma­hal­le­sin­de 169 ada 189, 190, 191, 192 ve 193 par­sel sa­yı­lı ta­şın­maz­la­rın Ma­li­ye Ha­zi­ne­si­ne dev­re­dil­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si
7-Be­le­di­ye­miz adına ka­yıt­lı Kız­lan Ma­hal­le­si 393 ada 20 par­sel­de bu­lu­nan 5.077,43 m2 ta­şın­ma­zın Datça Be­le­di­ye­si Per­so­nel Ltd. Şti. ' nin Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­na olan si­gor­ta primi bor­cu­na kar­şı­lık gös­te­ril­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si.
8- 2024 yılı evsel katı atık ücret ta­ri­fe­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si
Ko­nu­la­rı­nın gö­rü­şül­me­si ile son buldu.


''Sıra ga­li­ba kork­tuk­la­rı­mı­za geldi. Uma­rız sı­ra­da kork­tuk­la­rı­mı­zı al­maz­lar''
Mec­lis­te gün­de­me gelen fazla per­so­nel alım­la­rı ile il­gi­li, sos­yal medya ve ilçe' de, Datça be­le­di­ye­si mec­lis üye­le­ri­nin ve be­le­di­ye­ye ça­lı­şan­la­rı ile Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­ne yakın ki­şi­le­rin, sev­gi­li, ni­şan­lı ve eş alım­la­rın­dan sonra za­bı­ta alım­la­rı­nın da tavan yap­tı­ğı' da çok ko­nu­şu­lan­lar ara­sın­da. Va­tan­da­şın de­di­ko­du­la­rı ara­sın­da.'' Sev­gi­li , ni­şan­lı ve eş­ler­den sonra '' sıra ga­li­ba kork­tuk­la­rı­mı­za geldi. Uma­rız sı­ra­da kork­tuk­la­rı­mı­zı al­maz­lar'' esp­ri­le­ri' de ya­pıl­mak­ta.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!