Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA CHP'den ''SAHTE SES KAYDI KUM­PA­SI'' na SUÇ DU­YU­RU­SU

DATÇA CHP'den ''SAHTE SES KAYDI KUM­PA­SI'' na SUÇ DU­YU­RU­SU
Sebiha ARSLAN: Datça'da son gün­ler­de va­tan­da­şın What­sapp he­sap­la­rı üze­rin­den, CHP (Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si) Datça Be­le­di­ye Baş­kan adayı Aytaç Kurt'a ait ol­du­ğu iddia edi­len, 42 sa­ni­ye­lik bir ses kaydı, elden ele do­laş­ma­ya baş­la­mıştı. CHP Datça İlçe Baş­ka­nı Sezai Öz, Be­le­di­ye Baş­kan adayı Aytaç Kurt, mec­lis üye­le­ri ve par­ti­li­ler, söz ko­nu­su ses kay­dı­nın, 'Yapay Zeka' yön­te­mi ile ya­pıl­dı­ğı, böyle bir ko­nuş­ma­nın ol­ma­dı­ğı id­di­asıy­la ve ''Ses Kaydı Kum­pa­sı­nın'' kim yada kim­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­nın bu­lun­ma­sı için, dün saat 15:30 ' da Datça Ad­li­ye­si­ne Suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du.

Suç du­yu­ru­su son­ra­sı basın açık­la­ma­sın­da bu­lu­nan CHP İlçe baş­ka­nı Sezai Öz yap­tı­ğı  açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer verdi.'' Sayın Basın Emek­çi­le­ri Sev­gi­li       Dat­ça­lı­lar; Bi­lin­di­ği üzere son gün­ler­de barış ve kar­deş­li­ği­mi­ze, il­çe­mi­zin barış ve huzur or­ta­mı­na kas­te­den kirli eller ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı­ğı, üre­til­di­ği açık olan sahte bir ses kaydı hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ki­şi­sel te­le­fon­la­rın­da­ki What­sapp he­sap­la­rı üze­rin­den ya­yıl­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır.
Bu sah­te­kar­lık ve top­lum­da olu­şan in­fi­al kar­şı­sın­da du­yar­sız kal­ma­mız söz ko­nu­su de­ğil­di. Ni­te­kim dün bir basın açık­la­ma­sı ile bu al­çak­ça gi­ri­şi­mi kı­na­dı­ğı­mı­zı ve ge­rek­li yasal yol­la­ra baş­vu­ra­ca­ğı­mı­zı siz­le­rin ve say­gı­de­ğer ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne sun­muş­tuk.
Bu gün bu­ra­da bu sö­zü­mü­zü ye­ri­ne ge­tir­mek üzere top­lan­dık. Biraz önce ben CHP Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı adına ve Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­mız Sayın Aytaç Kurt da kendi adına suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­duk. 
Di­lek­çe­le­ri­mi­zi Datça Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ilet­tik ve fa­il­le­rin TCK 216/1,2 mad­de­le­ri uya­rın­ca Halkı Kin ve Düş­man­lı­ğa Tahrik ve Aşa­ğı­la­ma Su­çu­nu İşledikleri Ge­rek­çesi İle Fail Ya Da Faillerin Ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı Talep Ettik.

Say­gı­la­rı­mız­la Ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne su­na­rım'' dedi. 
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!