Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA HAY­VAN SE­VEN­LER DER­NEĞİN'DEN KONYA VE MAMAK'TA YA­ŞA­NAN VAH­ŞE­TE KI­NA­MA

DATÇA HAY­VAN SE­VEN­LER DER­NEĞİN'DEN KONYA VE MAMAK'TA YA­ŞA­NAN VAH­ŞE­TE KI­NA­MA
Sebiha ARSLAN :Konya'daki hay­van ba­rı­na­ğın­da bir kö­pe­ğin gö­rev­li­ler ta­ra­fın­dan vah­şi­ce öl­dü­rül­me­si ve An­ka­ra Mamak'ta hay­van­la­ra şid­det uy­gu­lan­ma­sı, Datça Hay­van Se­ven­ler Der­ne­ğin ta­ra­fın­dan tep­kiy­le kar­şı­lan­dı.Der­nek Baş­ka­nı Nami Te­mel­taş, ya­pı­lan basın açık­la­ma­sın­da, ge­rek­li cezai iş­lem­le­rin en üst dü­zey­den ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği söy­le­di.

Ya­pı­lan açık­la­ma­da özet­le ''
NEF­RET ve KÖ­TÜ­LÜK DOLU BİR DÜNYA YA­RAT­MA­NI­ZA İZİN VER­ME­YE­CEĞİZ!
Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Mamak Be­le­di­ye­si hay­van re­ha­bi­li­tas­yon mer­kez­le­rin­de şahit ol­du­ğu­muz olay, için­de bu­lun­du­ğu­muz şid­det sar­ma­lı­nın bo­yut­la­rı­nı gös­ter­me­si açı­sın­dan ol­duk­ça önem­li­dir. Konya ve Mamak'ta ya­şa­nan vah­şet ma­ale­sef tekil bir örnek de­ğil­dir. Bu vah­şet son yıl­lar­da özel­lik­le sokak hay­van­la­rı­na karşı ka­de­me ka­de­me artan ve yay­gın­la­şan bir şid­de­tin gel­di­ği son nok­ta­dır. Ve ma­ale­sef her gün ben­zer ör­nek­ler göz­le­ri­mi­zin önün­de ya­şan­mak­ta­dır. Ben­zer du­rum­la­rın ar­tı­yor ol­ma­sı, top­lum­da ya­şa­ma ve­ri­len de­ğe­rin yi­ti­ril­me­si­ni de be­ra­be­rin­de ge­tir­mek­te­dir. Sokak hay­van­la­rı­na yö­ne­len şid­det, için­de insan da dahil tüm can­lı­la­ra yö­nel­miş bir şid­de­ti ba­rın­dır­mak­ta­dır. İçinde bu­lun­du­ğu­muz du­rum­da git­tik­çe artan nef­ret söy­lem­le­ri yü­zün­den, ya­şa­yan her canlı artık hedef tah­ta­sı­na dön­müş­tür.
Bu an­lam­da ka­dı­na yö­ne­lik şid­det, ke­di­ye, kö­pe­ğe, ağaca yö­ne­lik şid­det fark et­mek­si­zin her tür şid­de­tin kar­şı­sın­da dur­mak temel in­sa­ni bir gö­rev­dir. İçine dü­şü­rül­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız ka­ran­lı­ğa karşı başta Konya ve Mamak'ta ya­şa­nan olmak üzere hay­van­la­ra şid­det uy­gu­la­yan­la­ra ge­rek­li cezai iş­lem­le­rin en üst dü­zey­den ya­pıl­ma­sı, 5199 sa­yı­lı Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Ka­nu­nu'nun, top­lu­mu sal­gın bir has­ta­lık gibi saran nef­ret ve şid­det söy­lem­le­ri­ne karşı ge­rek­li cezai iş­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Kö­tü­lü­ğün ka­pı­la­rı­nı açan vic­dan­sız­lı­ğın ya­yıl­ma­sı­nı dur­dur­mak için temel in­sa­ni de­ğer­le­ri­mi­ze sa­rı­la­rak mü­ca­de­le et­mek­ten başka şan­sı­mız yok­tur. Bu yüz­den tüm yaşam sa­vu­nu­cu­la­rı bu ka­ran­lı­ğın önüne set ol­mak­la yü­küm­lü­dür. Şid­det dolu ha­ya­ta karşı bu dün­ya­nın bütün can­lı­la­ra ait ol­du­ğu­nun bi­lin­ciy­le kedi, köpek, ağaç, insan ayır­ma­dan bir arada uyum­lu bir ya­şa­mı sa­vun­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!