.
Muğla
03 Şubat, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

''ÖĞ­RET­MEN EĞİTİM VE KÜL­TÜ­RÜN ,TEMEL TA­ŞI­DIR'' GECESİ

''ÖĞ­RET­MEN EĞİTİM VE KÜL­TÜ­RÜN ,TEMEL TA­ŞI­DIR'' GECESİ
Sebiha ARSLAN :Datça KİGDER, Öğ­ret­men­ler Günü'ne özel dü­zen­le­di­ği ye­mek­te, aile­le­ri­nin maddi du­ru­mu iyi ol­ma­yan ço­cuk­lar için bağış top­lan­dı.Datça Kadın İş Gü­cü­nü Yay­gın­laş­tır­ma ve Ge­liş­tir­me Der­ne­ğin­ce Küçük Ev Res­to­ran' ta et­kin­lik dü­zen­len­di.Et­kin­lik­te ço­cuk­lar ya­ra­rı­na, çe­şit­li he­di­ye­le­rin bu­lun­du­ğu çe­ki­liş ya­pıl­dı. Elde edi­len ge­li­rin, Doğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu il­le­rin­de­ki ih­ti­yaç sa­hi­bi ço­cuk­la­ra ba­ğış­la­na­ca­ğı be­lir­til­di.

Su­nu­cu­lu­ğu­nu, Diş Dok­to­ru Filiz İrem Öz­top­rak' ın yap­tı­ğı ge­ce­de, Der­nek Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz,'' Bu an­lam­lı ge­ce­miz­de, onur­lu bir mes­le­ği an­mak­tan ve siz­ler­le be­ra­ber ol­mak­tan büyük mut­lu­luk du­yu­yor, mü­te­va­zi bir öğ­ret­men se­la­mı ile he­pi­ni­ze hoş gel­di­niz di­yo­rum'' söz­le­ri ile baş­la­dı.
Yavuz özet­le yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da ''Bugün Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ye­şer­me­si ge­liş­me­si ve ol­gun­laş­ma­sı için ideal coş­ku­lar için­de büyük fe­da­kar­lık­lar­la, bu ül­ke­nin ima­rı­na bir yapı us­ta­sı gibi taş­lar ta­şı­yan, tuğ­la­lar koyan, bir mis­yon mes­le­ği­nin anma za­ma­nı ve ona uzun za­man­dır ihmal et­ti­ği­miz il­gi­nin ve öde­ye­me­di­ği­miz hak­kı­nın tes­lim edil­me za­ma­nı­dır. Büyük Ata­türk' ün Cum­hu­ri­ye­ti ko­ru­ma, ül­ke­mi­zi çağ­daş ulus­lar dü­ze­yi­ne çı­kar­ma sa­va­şın­da, ona en çok des­tek olan ve onun en çok gü­ven­di­ği, mes­lek grubu her zaman öğ­ret­men­ler ol­muş­tur.'' Öğ­ret­men­ler yeni nesil Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin, fe­da­kar öğ­ret­men ve öğ­ren­ci eği­tim­ci­le­ri­ni siz­ler ye­tiş­ti­re­cek­si­niz ve yeni nesil sizin ese­ri­niz ola­cak­tır'' di­ye­rek öğ­ret­men ve ulus bir­lik­te­li­ği­ni vur­gu­la­mış­tır. Der­ne­ği­mi­zin her yıl ge­le­nek­sel ola­rak an­dı­ğı ve siz­ler­le pay­laş­tı­ğı bu an­lam­lı he­ye­can­lı ge­ce­miz­de biz­ler­le be­ra­ber ol­du­ğu­nuz için şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz ve büyük zor­luk­lar­la görev ya­par­ken görev ba­şın­da şehit olan öğ­ret­men­le­ri­mi­ze de Allah'tan rah­met di­li­yo­ruz'' dedi.
24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü ne­de­niy­le dü­zen­le­nen, emek­li ve gö­rev­de olan öğ­ret­men­le­re onur ve vefa pla­ke­ti­ni İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başer ta­ra­fın­dan ve­ril­di.

Re­şa­di­ye İlköğ­re­tim Okulu öğ­ret­me­ni Ha­ti­ce Yer­li­ka­ya'ya öğ­ret­men Onur pla­ke­ti, Datça'da görev ya­pa­rak emek­li olan öğ­ret­men­ler­den, Gülümser Hepşen ve Alim Ka­ra­man'a, öğ­ret­men Vefa pla­ke­ti ve­ril­di.
Öğ­ret­men Ha­ti­ce Yer­li­ka­ya'nın ma­ze­re­ti ne­de­niy­le ge­ce­ye ka­tı­la­ma­ma­sı üze­ri­ne, pla­ke­ti­ni öğ­ren­ci­si Emir De­mi­roğ­lu aldı. 
Et­kin­lik, müzik ve eğ­len­ce ile devam etti.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!