Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA 33 DÖNÜM ARAZİYE ‘’VEFA KÖYÜ’’ KU­RUL­DU

DATÇA'DA 33 DÖNÜM ARAZİYE ‘’VEFA KÖYÜ’’ KU­RUL­DU
Sebiha ARSLAN:Datça Hı­zır­şah ma­hal­le­sin­de yak­la­şık 6 ay önce Murat C. Aksın ve ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Vefa Hızır Şah Yar­dım­laş­ma Köyü Der­ne­ği, şa­hıs­tan ki­ra­la­dık­la­rı 33 dö­nüm­lük ara­zi­de ih­ti­yaç sa­hi­bi 6 aile­ye yuva im­ka­nı sağ­la­dı. İhti­yaç sa­hi­bi aile­le­re ulaş­ma­yı he­def­le­yen der­nek, Datça Hal­kı­nı, 10 Şubat Cu­mar­te­si günü 15:00 ile 18:00 sa­at­le­ri ara­sın­da, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da, Datça Dans Ku­lü­bü­nün Tango ve Vals gös­te­ri­si ile Folk­lor eki­bi­nin Zey­bek gös­te­ri­si eş­li­ğin­de ''VEFA HIZIR ŞAH KÖY PRO­JESİ'' nin ta­nı­tım et­kin­li­ği­ne davet etti.Ki­ra­sı­nı öde­ye­me­yen, evine gıda gö­tü­re­me­yen aile­ler için ku­rul­muş olan tarım köyü pro­je­si­ne, Datça Hal­kı­nın des­tek­le­ri­ni bek­le­di­ği­ni ifade eden Aksın, ön­ce­lik­le­ri­nin '' Dünya ve Ül­ke­mi­ze doğru gelen, ağır eko­no­mik yıkım sü­re­cin­de, Türk Mil­le­ti­nin elin­den tut­mak, tarım ve hay­van­cı­lık ile yük­sel­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak, açlık ve kira ar­tış­la­rın­dan ko­ru­mak için, kira öde­me­ye­cek­le­ri bir yaşam köyü sun­mak. İle­ri­de ise, bu örnek pro­je­yi Datça da bü­yüt­mek ve tüm Yurt­ta, Ata­mı­zın ha­ya­li olan Cum­hu­ri­yet Köy­le­riy­le bir bütün yap­mak'' dedi.

Vefa Hızır Şah Yar­dım­laş­ma Köyü Der­ne­ği ku­ru­cu Baş­ka­nı Murat C. Aksın ile yap­tı­ğı­mız rö­por­taj' da şu ifa­de­le­re de­ğin­di.

Murat C. AKSIN : Datça da, Vefa Hızır Şah Yar­dım­laş­ma Köyü' nün ku­ru­cu baş­ka­nı­yım.
Ön­ce­lik­le, böyle bir iyi­lik pro­je­sin­de, se­si­mi­zi ih­ti­ya­cı olan aile­le­re du­yur­du­ğu­nuz için te­şek­kür ede­rim. Du­yar­lı ka­le­mi­niz var olsun.
Ay­rı­ca, 10 Şubat cu­mar­te­si günü Datça Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­da 15:00/18:00 sa­at­le­ri ara­sın­da bir ta­nı­tım et­kin­li­ği­miz ola­cak. Be­le­di­ye Folk­lor eki­bi­miz Zey­bek ile eşlik edecek biz­le­re. Eğ­len­ce­li bu et­kin­li­ğe, tüm Datça hal­kı­nı bek­le­riz. Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız Gür­sel bey, bu pro­je­yi duy­du­ğun­da ol­duk­ça he­ye­can­lan­dı ve ho­şu­na gitti. Teb­rik ede­rek, tüm ka­pı­la­rı­mı­zı açtı ken­di­si. Des­te­ği ve yü­re­ği için min­net­ta­rız ken­di­si­ne.
Dans Spor Ku­lü­bü ho­ca­mız Zafer beyin, Ata­mı­zın sev­di­ği tango ve vals ile de bize des­te­ği­ni unut­ma­ma­lı. Hepsi çok de­ğer­li bizim.
Ekim ayın­da da İzmir’de, Datça Vefa Hızır Şah Köyü ta­nı­tım et­kin­li­ği dü­zen­le­dik. Bu defa Datça da, der­ne­ği­mi­zin kendi top­ra­ğın­da kendi in­sa­nı­na du­yu­ra­ca­ğız, bu kar­deş­lik ve iyi­lik ha­re­ke­ti­ni.
Biz onlar için, on­la­rın ya­nın­da­yız ve hep ola­ca­ğız. Ata­sın­dan ödev alan Türk ev­lat­la­rı ola­rak gö­re­vi­miz bu zaten. Yep­ye­ni bir bakış ve yaşam şekli su­na­ca­ğız in­sa­nı­mı­za. Unut­tuk­la­rı de­ğer­le­ri ha­tır­la­ta­ca­ğız, bu­ra­da­yız di­ye­ce­ğiz.

Sebiha ARSLAN : Vefa Kö­yü­nün Amacı nedir ?
Murat C. AKSIN : Dünya ve Ül­ke­mi­ze doğru gelen, ağır eko­no­mik yıkım sü­re­cin­de, Türk Mil­le­ti­nin elin­den tut­mak, tarım ve hay­van­cı­lık ile yük­sel­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak, açlık ve kira ar­tış­la­rın­dan ko­ru­mak için, kira öde­me­ye­cek­le­ri bir yaşam köyü sun­mak.
İle­ri­de ise, bu örnek pro­je­yi Datça da bü­yüt­mek ve tüm yurt­ta, ata­mı­zın ha­ya­li olan cum­hu­ri­yet köy­le­riy­le bir bütün yap­mak.

Sebiha ARSLAN : Hangi İşle Meş­gul­sü­nüz?
Murat C. AKSIN : As­lın­da mes­le­ğim ti­ca­ret­ti ancak, Dünya'nın ve Ül­ke­mi­zin hızla içine çe­kil­di­ği büyük bir eko­no­mik buh­ra­nın da far­kın­day­dım. Bu glo­bal bir oyun­du ve si­ya­se­tin yal­nız ba­şı­na mü­ca­de­le ede­bi­le­ce­ğin­den çok daha ağır bir sı­nav­dı. Bunu; ha­va­yı ve şart­la­rı doğru ana­liz eden her Türk ev­la­dı ko­lay­lık­la kav­rar. Büyük bir eko­no­mik tuzak, tüm Dünya Mil­let­le­ri­ne ku­ru­lu­yor­du.
Bizim gibi, vatan ve mil­le­ti­nin sev­da­lı­sı genç­ler, bir şey­ler yap­ma­lıy­dı.6 ay önce, Datça'da der­ne­ği­mi­zi kur­duk.
Sebiha ARSLAN : Bu Proje Nasıl Oluş­tu? Neden Siz ?
Murat C. AKSIN : Hep ya­pa­cak bi­ri­le­ri­ni bek­le­ye­rek ge­ri­de dur­mak, bizi mil­let ola­rak tem­bel­leş­ti­rir. Biri yap­ma­lıy­sa, o biri, neden biz ol­ma­ya­lım? diye dü­şün­düm.
Biz koca bir aile­yiz ve ata­la­rı­mız bu gö­nül­le yola ko­yul­du­ğun­da, hep ba­şar­dık. Yine ba­şa­ra­bi­li­riz. sa­de­ce bir­lik ha­lin­de, akıl dolu ham­le­ler yap­ma­lı ve Tür­ki­ye' yi üre­tim­le tek­rar ba­rış­tır­ma­lı­yız. Por­ta­kal kar­şı­lı­ğın­da, Rus­la­ra trak­tör fab­ri­ka­sı kur­du­ran ata­mı­zı, bir an unut­ma­ma­lı­yız.

Sebiha ARSLAN : Peki Neden Datça?
Murat C. AKSIN : Datça; ik­li­mi, do­ğa­sı, top­ra­ğı ile tam bir tarım ka­sa­ba­sı as­lın­da. Tu­rizm Datça'da ta­rım­dan sonra gel­me­li diye dü­şü­nü­yo­rum. Bu naif Ege Ka­sa­ba­sı ve halkı çok du­yar­lı bir bi­lin­ce ve bir­lik­te­li­ğe sahip. Bu da­ya­nış­ma, her vi­la­yet­te bu denli yük­sek değil ne yazık ki. Ay­rı­ca, emek­li nü­fu­sun ka­fa­sı­nı din­le­mek için yer­leş­ti­ği bu şirin ka­sa­ba­da, emi­nim ucuz tarım ürün­le­ri­ne ulaş­mak; özel­lik­le gelen sü­reç­te, in­san­la­rı çok mutlu ede­cek­tir. Çok fark­lı bir sis­tem ile ye­te­bil­me­yi he­def­li­yo­ruz tüm Datça hal­kı­na.
Asıl he­de­fi­miz ise, üre­ti­min faz­la­sı­nı halka üc­ret­siz da­ğı­ta­bi­lecek tarım köy­le­ri oluş­tur­mak. Bu köy­ler­de ko­nak­la­yan in­san­lar, ekip bi­çe­bi­lecek ve doğal bir gö­nül­lü or­du­su ile. Her­ke­sin mutlu ola­ca­ğı bir sis­tem ha­ya­li­miz.
Vefa Kö­yü­nün sun­duk­la­rı neler?
Vefa Hızır Şah Köy Pro­je­si
Mem­le­ke­ti­miz, Türk mil­le­ti ve ata­la­rı için yolda olan bir vefa pro­je­si­dir.
Ko­nak­la­yan aile­ler var mı?
Evet. 4 aile şu an ya­şı­yor kö­yü­müz­de. Kira zor­lu­ğu ya­şa­yan 2 aile ise yer­leş­mek üzere ha­zır­lık ya­pı­yor. Bizi mutlu eden, bu aile­le­rin mut­lu­lu­ğu ve hu­zu­ru tabii ki. Gün geç­tik­çe aile­miz bü­yü­yor.

Sebiha ARSLAN :Kendinize Yüklediğiniz Gö­rev­leriniz Ne­lerdir ? 
Murat C. AKSIN : Ki­ra­sı­nı öde­ye­me­yen, evine gıda gö­tü­re­me­yen aile­ler için ku­rul­muş bir, tarım köyü pro­je­si.
Yem­ye­şil, be­re­ket­li bir arazi içe­ri­sin­de­dir kö­yü­müz.
Doğal or­ta­mı­nı ko­ru­yan, ka­sa­ba mer­ke­zi­nin yanı ba­şın­da­ki bu cen­net çift­lik­te, du­ru­mu zorda olan aile­le­re bir yaşam sun­mak ve tarım yap­ma­la­rı­nı teş­vik etmek ama­cı­mız.
Sü­re­ce ve gü­cü­mü­ze göre; ya bir oba ça­dı­rı, ya da bir Tiny House sun­mak ni­ye­tin­de­yiz aile­le­re.
Kira öde­me­den, kendi alan­la­rın­da ek­tik­le­ri ürün­le­re pi­ya­sa sağ­la­ya­rak, hem para ka­zan­ma­la­rı­nı, hem de ha­ya­ta tu­tun­ma­la­rı­nı amaç edin­dik.
Bir ekmek ya da bir meyve bile ala­ma­ma­nın, işe gi­decek yakıt pa­ra­sı­nı ya da dol­mu­şa ve­recek pa­ra­nın ol­ma­ma­sı gibi ne­den­ler­den, şe­hir­ler­de ha­ya­tın ta­ma­men du­ra­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.
Do­la­yı­sı ile böyle bir sü­reç­te kendi top­ra­ğı­nı ekmek ve kü­mes­ten yu­mur­ta­nı ala­rak, ço­cu­ğu­nu do­yu­ra­bil­mek çok de­ğer­li ola­cak.
İşte biz in­sa­nı­mız için şim­di­den bunun ha­zır­lı­ğı­nı ya­pı­yo­ruz. Düş­me­sin Türk Mil­le­ti diye sa­ha­da­yız. Ses du­yu­ra­rak bu pro­je­le­ri aci­len bü­yüt­mek ve tarım ile şifa olmak der­din­de­yiz hal­kı­mı­za.
Tabii ki in­san­la­rın des­te­ği de çok de­ğer­li bu sü­reç­te. Ve­ri­len her des­tek, bu ha­ya­lin in­şa­sı­na bir tuğla koy­mak demek. Bu­gü­ne kadar, her şeyi ben şahsi gay­re­tim­le kar­şı­la­dım ancak, bu yük ağır ve hız­lan­mak için, bir­lik olmak, omuz omuza yü­rü­mek ge­rek­li.
En azın­dan, tarım pro­je­le­ri yük­se­le­ne kadar bu şart.
Ege hat­tın­da çok sa­yı­da köy pro­je­si baş­la­ta­bil­mek ve kendi ara­la­rın­da bir gıda takas sis­te­mi ku­ra­bil­mek için, he­pi­mi­zin bir ol­ma­sı, çok de­ğer­li bizim için.
Gelen sü­reç­te, Ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği için aci­len hızlı adım­lar­la yol al­ma­lı­yız.
Va­ta­nı­mız ve in­san­la­rı­mız için el ele ver­me­li­yiz.
De­ğer­li Datça hal­kı­na ve aziz Türk mil­le­ti­ne huzur, be­re­ket, da­ya­nış­ma için­de bir ge­lecek diler, hür­met ve se­lam­la­rı­mı su­na­rım.
Unut­ma­ma­lı ki, bu mem­le­ket bize her şe­yi­ni bu uğur­da feda etmiş ata­la­rı­mız­dan, kan­la­rın­dan ve acı­la­rın­dan ya­di­gar. On­la­ra bir vefa ola­bil­mek için, özü­mü­ze dön­me­li­yiz.
Tüm Datça Hal­kı­na, ka­pı­mız 24 saat açık ve kol­la­rı­na gir­me­ye ha­zı­rız. Ulaş­mak is­te­yen­ler
0 530 123 78 85 nu­ma­ra­yı ara­ya­bi­lir.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!