Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA, ÇOCUK EVİ YA­PIL­MA­SI PLAN­LA­NAN ARAZİDE İNCE­LE­ME YA­PIL­DI

DATÇA'DA, ÇOCUK EVİ YA­PIL­MA­SI PLAN­LA­NAN ARAZİDE İNCE­LE­ME YA­PIL­DI
Sebiha ARSLAN: Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı, Çocuk Hiz­met­le­ri Şube Mü­dü­rü Gülay Türk, Datça'da çocuk evi ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ara­zi­de in­ce­le­me yaptı.

İskele Ma­hal­le­si Ça­yı­ra­ra­sı mev­ki­sin­de­ki in­ce­le­me­nin ar­dın­dan açık­la­ma yapan Türk, Muğla ge­ne­lin­de­ki çocuk bakım ev­le­ri­ni, ku­ru­luş­la­rı­nı ye­rin­de gör­mek, de­ğer­len­dir­mek ve il ge­ne­li­nin ih­ti­yaç­la­rı ye­rin­de tes­pit etmek amacı ile gel­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Datça İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) ile yap­tık­la­rı pro­to­kol kap­sa­mın­da, inşa edi­lecek "Datça Çocuk Ev­le­ri Si­te­si Pro­je­si­ni" de ye­rin­de gör­mek is­te­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Türk, "Ko­nu­mu ve lo­kas­yo­nu çok güzel. İnşal­lah temel atmak için de ge­li­riz " dedi.
KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ise pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için büyük aşa­ma­la­rın sona er­di­ği­ni be­lirt­ti. Ba­kan­lık­tan ön ona­yı­mız al­dı­ğı­nı, re­vi­ze iş­lem­le­ri bi­tin­ce pro­je­nin in­şa­sı­nın baş­la­ya­ca­ğı­nı an­la­tan Yavuz, "Dev­le­ti­miz ta­ra­fın­dan ha­zi­ne ara­zi­sin­den tah­sis edi­len 15 dö­nüm­lük alan­da­ki çocuk evi­mi­zi ya­pa­cak ol­ma­nın he­ye­ca­nı­nı ya­şı­yo­ruz" diye ko­nuş­tu.
İnce­le­me­de, Türk ve Yavuz'a Sos­yal Hiz­met­ler Uz­ma­nı Mu­al­la Kurt, Muğla Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Müdür Yar­dım­cı­sı Kud­ret Gül­taş ve der­nek üyesi Meriç Demirel eşlik etti.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!