Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DAKİ YAR­DIM­SE­VER GRUP MAR­DİN­Lİ ÇO­CUK­LA­RA BOT VE MONT GÖN­DER­Dİ

DATÇA'DAKİ YAR­DIM­SE­VER GRUP MAR­DİN­Lİ ÇO­CUK­LA­RA BOT VE MONT GÖN­DER­Dİ
Sebiha ARSLAN :Datça'da ya­şa­yan ve 7 ki­şi­den olu­şan yar­dım­se­ver grup '' Bir yol daha var'' slo­ga­nıy­la, baş­lat­tık­la­rı yar­dım kam­pan­ya­sı ile ba­ğış­lar­dan temin edi­len ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri­ni, Mar­din Hi­sa­ral­tı Köyü il­ko­ku­lun­da­ki ço­cuk­la­ra gön­der­di.

Daha önce' de ba­ğış­çı­la­rın kat­kı­la­rı ile Şır­nak İlinin İdil il­çe­sin­de ya­şa­yan ih­ti­yaç sa­hi­bi 50 ço-cu­ğa, bot, mont, bere, atkı ve kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri yol­la­ya­rak des­tek­te bu­lu­nan Dat­ça­lı yar­dım­se­ver grup, Mar­din'deki 110 il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­si ço­cu­ğa' da kargo ile bot ve mont gön­der­di.
Kam­pan­ya kap­sa­mın­da temin edi­len mal­ze­me­ler, Oyun­cak Kar­deş­li­ği Sivil Top­lum Ör­gü­tü Ku­ru­cu­su Ümit Kavak ta­ra­fın­dan Dat­ça­lı yar­dım­se­ver­ler adına ço­cuk­la­ra ulaş­tı­rıl­dı.

 Biz Datça 'lı yar­dım­se­ver grup olarak '' 6 Şubat' ta Mar­din'e git­mek için yola çık­mış­tık. Fakat dep­rem fe­la­ke­ti do­la­yı­sıy­la hava ala­nın­dan geri dön­mek du­ru­mun­da kal­dık. Arkadaşımız Ümit Kavak vasıtasıyla ihtiyaç malzemelerini çocuklarımıza ulaştırdık. Datça'da ve ih­ti­ya­cı olan her yerde, eli­miz­den gel­di­ği kadar sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­rin­de bu­lun­ma­ya gay­ret ve çaba gös­te­ri­yo­ruz. Ço­cuk­la­rın üşü­dü­ğü bir coğ­raf­ya­da ısı­na­maz­dık dü­şün­ce­siy­le, özel­lik­le do­ğu­da­ki köy okul­la­rın­da eği­tim gören ço­cuk­la­rı­mı­za, minik kalp­le­re, ih­ti­ya­cı olan mal­ze­me­ler­de yar­dım­cı olmak için, '' Bir yol daha var'' slo­ga­nıy­la, baş­lat­tı­ğı­mız kam­pan­ya ile şim­di­de, Mar­din'deki 110 ço­cu­ğu­mu­za bot ve mont gön­der­dik. 
Ev­le­ri­niz­de kul­la­nıl­ma­yan, temiz bot, mont, kır­ta­si­ye mal­ze­me­si, oyun­cak ve okun­ma­yan her türlü ki­tap­la­ra da ta­li­biz. Para kabul et­mi­yo­ruz. 7'den 70'e , ih­ti­ya­cı olan 7'den 70' e ulaş­tır­mak için des­tek­le­ri­ni­zi bek­li­yo­ruz. Bir kalbe do­kun­mak, bir    ço­cu­ğun        gö­zün­de­ki mut­lu­lu­ğa ve­si­le olmak için, sizi kam­pan­ya­mı­za davet edi­yo­ruz. Katkı sunan her­ke­se te­şek­kür edi­yo­ruz. Kam­pan­ya­la­rı­mız des­tek­le­ri­miz devam edecek'' denildi.
Datça' lı yar­dım­se­ver­le­re, İskele ma­hal­le­si Vatan cad­de­sin­de bu­lu­nan D-PO Pizza'dan (Eski Pa­zar­ye­ri) 0 506 092 45 43 nolu telefon ve      @biryol.dahavar  Instagram  adresinden ulaşabilirsiniz.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!