s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

'' DATÇA'NIN SO­RUN­LA­RI­NI DİLE GETİRMEMİZİ İSTEMİYOR­LAR''

'' DATÇA'NIN SO­RUN­LA­RI­NI DİLE GETİRMEMİZİ İSTEMİYOR­LAR''
Sebiha ARSLAN: Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Datça Be­le­di­ye Mec­lis üyesi Aylin Kılıç, geç­ti­ği­miz hafta bugün (2.7.2024) Kni­dos Antik Ken­tin­de ger­çek­le­şen mec­lis top­lan­tı­sın­da, ken­di­si­ne söz ver­me­yen mec­lis baş­ka­nı Aytaç Kurt' a sitem ede­rek '' Datça Be­le­di­ye­sin­de zih­ni­yet aynı zih­ni­yet. Datça'nın so­run­la­rı­nı dile ge­tir­me­miz is­ten­mi­yor'' dedi.


Datça Hal­kı­nın seç­miş ol­du­ğu mec­lis üyesi ola­rak bu­lun­duk­la­rı­nı ve hal­kın se­si­ne ses ol­duk­la­rı­nı ifade eden Kılıç ifa­de­sin­de '' Mec­lis­te sa­de­ce hal­kı­mı­zın istek, dilek ve ta­lep­le­ri­ni ile­te­cek­tim. Daha ön­ce­ki mec­lis­te söz veren baş­kan bey, bu top­lan­tı­da neden söz ver­me­di. Çünkü Datça' nın o kadar çok so­ru­nu var ki, bi­lin­sin, du­yul­sun is­te­mi­yor­lar'' dedi.
Söz Ala­bil­sem Neler An­la­ta­cak­tım?!
Kılıç açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da '' Peki neden söz ver­me­di baş­kan bey ? İnanın bu so­ru­nun ce­va­bı­nı ben de çok merak edi­yo­rum. Hangi duy­gu­sal durum içe­ri­sin­de bana bir da­ki­ka­lık bir ko­nuş­ma­yı yap­tır­mak is­te­me­di. Oysa ken­di­si­ne de be­lirt­miş­tim, Kni­dos için kısa bir ko­nuş­mam ve hal­kın genel so­run­la­rın­dan gelen ileri bil­di­rim­le­ri ilet­mek is­te­di­ği­mi. Bu so­run­lar genel ola­rak çöp ve yol so­run­la­rıy­dı. Datça' nın so­run­la­rı­nı dile ge­tir­mek mi is­te­mi­yor­lar!
Ortak akıl­la ve ortak ta­vır­la Datça'yı yö­net­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Kılıç söz­le­ri­nin de­va­mın­da '' Biz se­çil­miş mec­lis üye­le­ri­ne söz ver­me­ye­rek kendi he­ge­mon­ya­la­rı­nı ya­rat­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır­lar. Bu de­mok­ra­si adına kabul edi­le­mez bir du­rum­dur. Ben mec­lis­te Aylin Kılıç ola­rak orada bu­lun­mu­yo­rum. Datça hal­kı­nın seç­miş ol­du­ğu mec­lis üyesi ola­rak bu­lu­nu­yo­rum. En yakın za­man­da bunun far­kın­da ol­ma­la­rı­nı di­li­yo­rum. Aynı za­man­da şu ko­nu­ya da de­ğin­me­den geç­mek is­te­mi­yo­rum. Baş­kan beyin sü­rek­li ola­rak bilgi sa­hi­bi ol­ma­dan fikir sa­hi­bi olun­maz diye atıf­ta bu­lun­ma­sı kabul edi­le­bi­lir bir durum de­ğil­dir. Cum­hur İtti­fa­kı ola­rak mec­lis üye­le­ri­mi­zin ta­ma­mı ye­ter­li eği­ti­me, bilgi ve do­na­nı­ma sa­hip­tir'' dedi.

Kılıç' ın Mec­lis­te söz ve­ril­me­yen ko­nuş­ma­sın­da ise şu ifa­de­le­rin yer al­dı­ğı­nı be­lirt­ti
“Kni­dos Antik kendi Muğla böl­ge­sin­de Ören yeri ola­rak yıl­lık 110.000 ki­şi­lik zi­ya­ret ka­pa­si­te­si ile bi­rin­ci sı­ra­da, Kül­tür var­lık­la­rı zi­ya­re­ti ola­rak 3. Sı­ra­da ol­ma­sı­na rağ­men yerel yö­ne­tim ta­ra­fın­dan ye­ter­li il­gi­nin gös­te­ril­me­di­ği, ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da ta­nı­tı­mın ye­ter­siz ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir.
Bunun ya­nın­da aci­len çözüm bek­le­yen so­run­la­rı­nın hep bir­lik­te çö­zü­mü için çaba har­ca­ma­mız ge­re­ki­yor.
Kül­tür mi­ra­sı olan Kni­dos antik ken­ti­nin Susuz kent ola­rak anıl­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz.
Tu­rizm ba­kan­lı­ğı oto­park sı­kın­tı­sı­nı gi­der­mek için yap­tı­ğı kar­şı­la­ma mer­ke­zi pro­je­si­nin 2024 ya­tı­rım kap­sa­mı­na al­mış­tır.
Kni­dos antik ken­ti­nin res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı hızla devam et­ti­ril­mek­te­dir. Bu ko­nu­da Ba­kan­lı­ğı­mı­zın ve Va­li­li­ği­mi­zin gös­ter­di­ği has­sa­si­yet önem­li­dir.
Kni­dos da çok emeği olan kazı baş­ka­nı­mız Sayın Prof. Dr. Er­te­kin Dok­sa­nal­tı' ya ve eki­bi­ne titiz ça­lış­ma­la­rın­dan ve Kni­dos'a ver­di­ği önem­den do­la­yı te­şek­kür­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ruz”

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!