Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

“DÜNYA DENİZLERİNDE BAYRAK DALGALANDIRIP GEMİLER YÖNETTİM, ŞİMDİ DATÇA BELEDİYESİNİ YÖNETMEYE TALİBİM”

“DÜNYA DENİZLERİNDE BAYRAK DALGALANDIRIP GEMİLER YÖNETTİM, ŞİMDİ DATÇA BELEDİYESİNİ YÖNETMEYE TALİBİM”
Sebiha ARSLAN: 31 Mart yerel se­çim­le­re sa­yı­lı gün­ler kala, Vatan Partisi Datça Belediye Başkan adayı Aslan Atilla Yorulmaz ile seçim sü­re­ci, aday­lı­ğı ve pro­je­le­ri hak­kın­da ke­yif­li bir söy­le­şi ger­çek­leş­tir­dik. Soh­bet ta­dın­da ger­çek­le­şen söy­le­şi­mizi, siz de­ğer­li okur­la­rı­mız­la da pay­laş­mak is­te­dik.


Sebiha ARS­LAN -  KENDİNİZİ KI­SA­CA 
TA­NI­TIR­MI­SI­NIZ?

Aslan Atilla YORULMAZ: Kap­tan ve aynı za­man­da ya­zar­lık ya­pı­yo­rum.06.06.1960 ta­ri­hin­de kni­dos' ta dün­ya­ya gel­dim. İlko­ku­lu Yazı köy il­ko­ku­lu, Milas Men­te­şe il­ko­ku­lun­da. Or­ta­oku­lu Milas or­ta­oku­lun­da, Li­se­yi Söke En­düst­ri Mes­lek Li­se­si Elekt­rik bö­lü­mü me­zu­nu ola­rak ta­mam­la­dım.
Kap­tan mezun ol­duk­tan sonra, bir dönem 1981-1983 yıl­la­rı ara­sın­da Datça be­le­di­ye­sin­de Elekt­rik/Ma­ki­nist ola­rak görev yap­tım. Evli ve üç erkek çocuk ba­ba­sı­yım. Yat kap­tan­lı­ğı ve fe­ri­bot kap­tan­lı­ğı yap­tım. Bu güne kadar 27 ül­ke­yi do­laş­tım,7 dil bil­mek­te­yim. İngi­liz­ce(okur-ya­zar),Al­man­ca, Fran­sız­ca, İtal­yan­ca bil­mek­te­yim. Ay­rı­ca Yu­nan­ca, İbra­ni­ce, Rusça ko­nu­şa­bil­mek­te­yim.
Dün­ya­nın bir çok ye­rin­de Türk bay­ra­ğı­mı­zı Şe­ref­le dal­ga­lan­dır­dım. Gez­me­yi seven, göz­le­me ye­te­ne­ği olan,top­lum bi­lin­ci yük­sek, va­tan­daş­lık gö­rev­le­ri­ni çok iyi bilen bir ki­şi­li­ğe sa­hi­bim. De­tay­lar­la bo­ğul­ma­yan, ma­ze­ret ürü­ten­le­ri sev­me­yen, emek­ten ve emek­çi­den yana tavır koyan bir ki­şi­li­ğim.

S.A. - İDEAL BELEDİYE BAŞ­KA­NI SİZCE NASIL OL­MA­LI
                     Eki­bi­ni iyi ta­nı­ma­lı ve on­la­rın; Ye­te­nek­le­ri­ni. Za­af­la­rı­nı, iyi bil­me­li. Ne kadar öz­ve­ri­li ne kadar ma­ze­ret
üre­ten ki­şi­ler ol­du­ğu­nu, ol­maz­sa ola­maz­la­rı­nı iyi bil­me­li­dir. Baş­kan her­kes­ten önce be­le­di­ye­nin ka­pı­sın­da ol­ma­lı ve en son be­le­di­ye­den ay­rı­lan kişi ol­ma­lı­dır. Ma­aze­ret­siz bunu yapar­sa ilk önce eki­bin­de­ki mü­dür­ler ve üst düzey yö­ne­ti­ci­ler buna uya­cak­tır daha son­ra­da memur ve iş­çi­ler
ken­di­li­ğin­den dü­ze­ne girer. İş di­sip­li­ni yö­ne­ti­ci­den baş­lar. Her gün bir iki da­ki­ka­lı­ğı­na da olsa kısa bir
metin ile yö­ne­ti­ci­ler­le ko­nu­şur on­la­rı din­ler ya­pa­cak­la­rı­nı on­la­rın ağ­zın­dan din­ler ve ge­re­kir­se tav­si­ye­ler­de bu­lu­na­rak on­la­rı des­tek­le­di­ği­ni belli eder ve dü­zen­li bir şe­kil­de günün be­lir­li sa­at­le­rin­de ge­li­şi güzel on­la­rın yap­tık­la­rı­nı kont­rol ede­rek gö­zü­nün üzer­le­rin­de ol­du­ğu­nu on­la­ra his­set­ti­rir. Emir ve
ta­li­mat ver­mek­ten ka­çı­nır tav­si­ye­ler­le on­la­ra yön verir. Akşam sa­atin­de ise yine pay­dos anın­da on­la­rın dilek ve öne­ri­le­ri­ni din­le­mek için ka­pı­da du­ra­rak iyi ak­şam­lar di­le­ğin­de bu­lu­nur ve on­la­rayan­la­rın­da ol­du­ğu­nu his­set­ti­rir. Bil­me­di­ği ko­nu­lar­da: araş­tı­rıp ken­di­si­ne bi­ri­fing ver­mek üzere bir
tek­nik tim oluş­tu­rur ve on­la­rın söy­le­dik­le­ri­ni bir­kaç ki­şiy­le ko­nu­şa­rak teyit alır. Her zaman in­si­ya­tif
kul­lan­ma­nın ken­di­sin­de ol­du­ğu­nu ele­man­la­rı­na his­set­ti­rir.


S.A - DATÇA SİZCE NASIL MARKA ŞEHİR OLUR? BU ZA­MA­NA KADAR MEV­CUT YÖNETİM BU KO­NU­DA NELER YAP­MIŞ­TIR?
                  Datça; Sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan Antik şehri KNİDOS ile zaten dün­ya­ca ta­nın­mış bir kent­tir. Tür­ki­ye'nin
en Güney ba­tı­sın­da ol­ma­sı se­be­biy­le ula­şı­mı ka­ra­yo­lun­dan çok Deniz ula­şı­mı ile daha kolay ve Dün­ya­nın de­ği­şik ül­ke­le­rin­den gelen yat­çı­la­rın uğrak yeri ol­ma­sı se­be­biy­le Dün­ya­ya açı­lan ka­pı­mız­dır.Dün­ya­ya açı­lan bu ka­pı­mız­da dünya stan­dart­la­rın­da hiz­met ver­di­ği­miz­de marka şehir ol­mu­şuz
de­mek­tir. Kni­dos is­ke­le­si, Elekt­rik ve suyu ile hiz­met ver­me­li­dir. Kni­dos tu­va­let­le­ri ba­kım­lı temiz ve iş­lev­sel ol­ma­lı­dır. Datça ve çev­re­si ile Kni­dos ara­sın­da­ki köy­ler­de üre­ti­len yerli mal­la­rı ge­rek­ti­ği gibi temiz pa­ket­le­nip şi­şe­le­nip, makul fi­yat­lar­la sa­tı­şa su­nul­du­ğun­da ge­len­le­rin bun­la­rı almak için
bir­bi­riy­le ya­rış­tı­ğı­nı gö­re­ce­ğiz. Yol­lar ve bi­na­lar ba­kım­lı ve temiz ol­ma­lı. Alt yapı so­ru­nu çö­zül­me­li, imar pla­nı­na har­fi­yenuyul­ma­lı. çö­züm­ler günü kur­tar­mak için değil ile­ri­ye dönük ka­lı­cı çö­züm­ler ol­ma­lı. Böy­le­ce Datça
marka şehir olur.
S.A. DAT­ÇA­NIN CİDDİ BEŞ SO­RU­NU NEDİR? BU SO­RUN­LAR İÇİN ÇÖZÜM PRO­JE­LERİNİZ NE­LERDİR?
                       Bun­la­rı a-b-c-d-e ola­rak ele ala­lım
a-ULA­ŞIM: Datça, Mar­ma­ris , ara­sın­da­ki dol­muş se­fer­le­ri ar­tı­rı­la­rak ve mo­no­ton­luk­tan kur­ta­rı­la­rak daha sık ve her iki taraf için­de ( yolcu ve ta­şı­yı­cı) eko­no­mik ol­ma­sı­nı sağ­la­mak. Deniz yo­luy­la ge­len­le­re de yat­la­rı­nı bağ­la­ya­cak ye­ter­li ya­naş­ma yeri sağ­la­mak ve Büyük yolcu ge­mi­le­ri­nin
gelip ya­naş­ma­sı için ge­rek­li ya­tı­rı­mı yap­mak. Yolcu ge­mi­le­ri­nin Datça'ya ya­naş­ma­sı­nı sağ­la­mak.
b-SU: Datça ya­rı­ma­da­sın­da bu ya­rı­ma­da­ya ye­tecek mik­tar­da su ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Kni­dos antik kent­te 70,000 Ki­şi­ye ye­tecek kadar su var­mış ki su de­po­la­rı ve su ka­nal­la­rı buğün bile gö­rü­le­bi­li­yor.Çekme suyla ken­di­si­ni ol­du­ğu gibi Datça'nın 6-7 kat fazla tu­rist ağır­la­yan kar­şı­mız­da­ki SYMİ adası yaz kış su sı­kın­tı­sı çek­mi­yor. Oysa ada­nın suyu gemi ile diğer ada­lar­dan gel­mek­te­dir. Tu­va­let ih­ti­ya­cı­nı
gören her kişi klo­zet­ten 7 litre su ye­ri­ne 3-4 litre suyla bu ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek­te­dir. Yani sukul­la­nı­mın­da­ki dik­kat­li dav­ra­nış­la­rıy­la büyük bir su ta­sar­ru­fu yap­mak­ta­dır­lar.
c-ALT­YA­PI,KANALİZAS­YON:
Datça da daha ön­ce­le­ri sey­rek ya­pı­laş­ma ve da­ğı­nık yer­le­şim­den do­la­yı fo­sep­tik­ler ye­ter­li ol­mak­tay­dı
ancak çoklu bina ya­pı­mı ve yan yana yer­le­şim­den do­la­yı bu fo­sep­tik çu­kur­la­rı ih­ti­ya­ca cevap ver­me­dik­le­ri gibi ta­şa­rak prop­lem ol­ma­ya baş­la­mış­lar­dır. İve­di­lik­le alt­ya­pı so­ru­nu çö­züm­len­me­li ve uygun arıt­ma te­sis­le­ri ile uygun yer­ler­den de­şarj edil­me­li­dir. Veya bu arıt­ma nın so­nu­na uygun
bit­ki­ler di­ki­le­rek bunun do­ğa­ya sa­lı­mı ya­pıl­ma­lı­dır. Arıt­ma­yı gös­ter­me­lik ya­pa­rak arı­tıl­ma­dan de­ni­ze do­ğa­ya sa­lı­nan sular bizim ha­ya­tı­mı­za bizim ge­le­ce­ği­mi­ze zarar ver­mek­te­dir bunun bi­lin­cin­de ola­rak ha­re­ket et­me­li­yiz.
d- DENİZDEN GE­LEN­LE­RE VERİLECEK LİMAN HİZMETİ
Mev­cut li­man­da ya­na­şan tek­ne­ler gü­nü­bir­lik tur tek­ne­le­ri, özel tek­ne­ler, şa­hıs­la­ra ait keyif tek­ne­le­ri vb. gibi her­ke­sin li­man­dan fay­da­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me­ler ya­pı­la­rak de­ni­zi­mi­zi kul­la­nır­sak to­ru­nu ile ba­lı­ğa çıkan özel yatçı da gün­lük gezi yapan ti­ca­ri yatta, dı­şa­rı­dan Datça'yı gör­me­ye gelen her de­niz­ci; manav, bak­kal, mar­ket, res­to­ran, he­di­ye­lik eşya vb. gibi es­naf­lar­dan alış­ve­riş ya­pa­rak Datça eko­mo­mi­si­ne kat­kı­da bu­lu­nur­lar.
e-KO­NAK­LA­MA, Datça'ya gelen tu­rist­ler ula­şım­dan do­la­yı kısa sü­re­li­ği­ne ter­cih et­mek­te­dir­ler.Pan­si­yon ve apart iş­let­me­ci­li­ği­ne bir stan­dart ge­ti­re­rek bu ko­nu­da ge­len­le­rin rahat et­me­si­ni sağ­la­mak ve on­la­rı bil­me­dik­le­ri bir ma­ce­ra­ya sü­rük­le­me­mek bizim gö­re­vi­miz ol­ma­lı. Fiyat ve hiz­met ko­nu­sun­da
bir stan­dar­dı ya­ka­la­ma­lı­yız. Et­ra­fı­mız­da­ki iş­let­me­le­rin ;Kah­val­tı, duş, Datça'ya ula­şım vb.)mi­sa­fir­le­rin gel­me­den önce bil­mek is­te­dik­le­ri şey­ler­dir.

S.A - BE­LEDİYECİLİKLE İLGİLİ MEV­ZU­ATA HAKİMMİSİNİZ?BU KO­NU­DA ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NIZ VAR MI?
                  Be­le­di­ye­ci­lik­le il­gi­li de­ne­yi­mim var . Oku­lu­mu bi­tir­di­ğim yılda (1981) Datça'ya elekt­rik­ler yeni gel­miş
ve bende be­le­di­ye­de elekt­rik­çi ola­rak 2 yıl görev yap­mış­tım. O yıl­lar­da ulu­sal elekt­rik şe­be­ke­sin­den so­rum­lu olan be­le­di­ye­ler­di. bun­dan do­la­yı yerli halk­la sa­de­ce elekt­rik ko­nu­sun­da değil sos­yal an­lam­da da iş­bir­li­ği yap­mış­lı­ğım var­dır. Datça hal­kı­nı iyi ta­nı­rım. Ne­le­re isyan ede­ce­ği­ni ne­le­ri al­kış­la­ya­ca­ğı­nı iyi bi­li­rim. Açık­la­ma ya­pa­rak on­la­rı bil­gi­len­di­re­rek, Datça hal­kıy­la her prob­le­me çözüm bu­la­bi­le­ce­ği­me ina­nı­yo­rum .

S.A - YAP­TI­ĞI­NIZ SE­YA­HAT­LER­DE GİTTİĞİNİZ ŞEHİRLERİ BELEDİYECİLİK ACI­SIN­DAN GÖZ­LEM­LER MİSİNİZ? BU ZA­MA­NA KADAR NELERİ NOT ETTİNİZ?
                        Şim­di­ye kadar Dünya'nın 27 Ül­ke­si­ne girip çık­mış­lı­ğım var. Bun­lar bazen iş ge­re­ği oldu bazen de genç­li­ği­min he­ya­ca­nı ile oldu. Her git­ti­ğim yerde şeh­rin en lüx semti ile ge­ce­kon­du­la­rın ol­du­ğuböl­ge­yi de hep gör­mek is­te­mi­şim­dir. Bin­di­ğim halk oto­bü­sü ile benim mem­le­ke­ti­min halk oto­büs'ü ara­sın­da­ki farkı hep göz­lem­le­rim. Bazen bizim ül­ke­mi­zin de­ğer­le­ri­nin on­lar­dan çok çok üstün
ol­du­ğu­nu göz­lem­le­dim. Şöyle ki Avus­tur­ya'nın Graz şeh­rin­de bir ar­ka­da­şı­mı zi­ya­ret et­miş­tim. Ar­ka­da­şım Üni­ver­si­te­nin öğ­ren­ci iş­le­ri ofi­sin­de ça­lı­şı­yor­du. Akşam okul çı­kı­şın­da bu­lu­şup eve bir­lik­te dö­ne­cek­tik. Ar­ka­da­şım son anda işi­nin uzun sü­re­ce­ği­ni be­lir­tip benim tram­vay­la eve dön­me­mi söy­le­di. Tram­vay­da ço­cuk­lar şı­ma­rık­ça şa­ka­la­şı­yor ve gü­rül­tü­lü bir şe­kil­de ora­dan oraya koş­tu­ru­yor­du. Her taraf do­luy­du. Durak ta tram­vay durdu ancak ha­re­ket et­mi­yor­du. Bir bak­tım ki tram­va­ya bin­mek için bek­le­yen kısa bir sü­re­de göz­le­ri­nin gör­me­di­ği­ni an­la­dı­ğım orta yaşlı bi­ri­si trene bin­me­ye ça­lı­şı­yor­du . Hemen ye­rim­den kal­kıp onu ko­lun­dan tutup tram­va­ya aldım. Ve benim otur­du­ğum kol­tu­ğa oturt­tum. Bu arada tram­vay ha­re­ket etti. Bir ses­siz­lik ol­du­ğu­nu fark ettim. An­la­dım ki bütün öğ­ren­ci ço­cuk­lar bir­bir­le­ri­ne benim gör­me­yen adama yar­dım et­ti­ği­mi ve kol­tu­ğu­mu ona ver­di­ği­mi ko­nu­şu­yor­lar­dı. Ken­dim­le if­ti­har ettim. Bizim köyün dol­muş­la­rı eski pa­çav­ra gi­bi­de olsa için­de­ki­le­rin kalbi pır­lan­ta gi­bi­dir diye dü­şün­düm.Her git­ti­ğim yerle il­gi­li şa­hıs­la­rın so­rum­lu­lu­ğu oto­ri­te­nin so­rum­lu­lu­ğu hava şart­la­rı hep sor­gu­la­dı­ğım
şey­ler­dir.

S.A - BU ŞEHRE BU ZA­MA­NA KADAR NE TÜR KAT­KI­LA­RI­NIZ OLDU? BU YA­RI­MA­DA­YI NE­RE­DE, NASIL TEMSİL ETTİNİZ? AÇIK­ÇA­SI DATÇA İÇİN NE YAP­TI­NIZ?
                  Daha ön­ce­de söy­le­di­ğim gibi 1981-83 yıl­la­rın­da be­le­di­ye­de elekt­rik­çi ola­rak görev ya­pa­rak bu şehre tek­nik hiz­met ver­dim. Daha son­ra­da yat tu­riz­min­de kap­tan ola­rak ça­lı­şa­rak dün­ya­nın de­ği­şik ül­ke­le­rin­den gelen in­san­la­ra bu ya­rı­ma­da­yı, Datça'yı, Kni­dos'u, köy­le­ri­ni, Eski Datça'yı ta­nıt­tım. Bun­dan do­la­yı, Sahil Gü­ven­lik ko­mu­tan­lı­ğın­ca adıma dü­zen­len­miş (DENİZLER­DEKİ TURİZM ELÇİMİZ KAP­TAN ATİLLA) pla­ke­ti­ni onur­la ta­şı­mak­ta­yım. Köy­le­rin­de­ki insan ka­rek­ter­le­ri­ni hi­ka­ye­leş­ti­re­rek: Şair Can­Yü­cel in kı­zı­la­rı Güzel YÜCEL ile ya­zı­lar ya­za­rak .Su Yücel in ön­cü­lü­ğün­de İz TV ta­ra­fın­da çe­kim­le­ri ya­pı­lan ; Kent hi­ka­ye­le­ri -Mavi yol­cu­luk adlı bel­ge­sel­de Kni­dos ve Kni­dos'un de­niz­ci­ler için öne­mi­ni an­la­ta­rak, bu ya­rı­ma­da­yı ve bu ya­rı­ma­da­da ya­şa­yan in­san­lar­la il­gi­li ya­zı­lar yaz­dık. Ve DA­GAR­CIK
TÜRKİYE der­gi­sin­de ya­yın­lan­ma­sı­nı sağ­la­dık. (Si­ne­ma­cı Ne­ca­ti, Kni­dos' lu De­niz­ci­ler Sin­yor Günay ve kap­tan Atil­la, Kni­dos fe­ne­ri ve fe­ner­ci­si ay­rı­ca Datça Haber Ga­ze­te­sin­de zaman zaman Ya­yım­la­nan, ya­şa­dı­ğım hi­ka­ye­le­ri an­la­tan ya­zı­la­rım­la, ay­rı­ca Kni­dos LE­GAND adlı ki­ta­bı ile ya­şa­dı­ğım
anı­lar­dan bir kitap yazan Kö­yü­müz­den Ömer KIRLI ya an­lat­tık­la­rım­la bu ya­rı­ma­da­nın kül­tür ve sa­na­tı­na kat­kı­da bu­lun­du­ğu­mu dü­şü­nü­yo­rum.

S.A. - SİZE GÖRE YEREL YÖNETİM EKSENİNDE SİVİL TOP­LUM ÖR­GÜT­LERİNİN ÖNEMİ NEDİR? DAT­ÇA­DAKİ BU ORGANİZAS­YON­LAR­DAN NASIL İSTİFADE ETMEYİ DÜ­ŞÜ­NÜ­YOR­SU­NUZ?, YANİ STK LARLA BİR ÇATI AL­TIN­DA HER HANGİ BİR PRO­JE­LERİNİZ VAR MI?
                   El­bet­te yerel yö­ne­tim­ler­de STK önemi çok bü­yük­tür. Mem­le­ke­te tu­rist gel­miş kar­şı­la­ya­cak­sın folk­lor ku­lü­bün varsa rica eder­sin bir gös­te­ri sunar. Yö­re­sel bir oyunu müzik eş­li­ğin­de su­nar­sın. Yerel bir ürünü ta­nı­tan der­nek iş­ye­ri üre­ti­ci var­dır ürünü ve üre­ti­ci­yi ta­nı­ta­rak bir şow ya­par­sın bu mem­le­ke­ti ta­nıt­mak­la eş an­lam­lı­dır. Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı Datça'nın mü­zi­ği­ne aka­ord ol­mak­tır. Benim kö­yüm­de de (Ya­zı­köy) bir folk­lor gu­ru­bu var­dır ve her fes­ti­val­de yö­re­sel oyun­lar oy­na­ya­rak Datça'mızın ta­nı­tı­mı­na katkı sun­mak­ta­dır. Sos­yal medya da DATÇA GÜÇ BİRLİĞİ ola­rak bil­di­ği­miz bir gurup ta po­li­tik ve sos­yal ola­rak sos­yal med­ya­dan dü­şün­ce­le­ri­ni beyan ede­rek fikir alış­ve­ri­şin­debu­lun­mak­ta­dır­lar. Bun­la­rın ya­nın­da Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği, Yerel fut­bol ta­kım­la­rı­mız, köy­ler­de­ki ko­ope­ra­tif­ler el­bet­te her ko­şul­da iş­bir­li­ği ya­pa­ca­ğı­mız sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­dır.
Benim birde yerel tarih araş­tır­ma­cı­sı abim Av. Yusuf Ziya Özalp ve ken­di­si­ni ta­nı­mak­tan onu Dat­ça­lı yap­mak­tan büyük onur duy­du­ğum Gök­çer Ka­ra­ağaç ve bir­lik­te ça­lış­tı­ğı ka­me­ra­man ya­pım­cı : Piray Aka­rer' e Datça ve Kni­dos yerel ta­ri­hi­ne kat­kı­la­rın­dan do­la­yı çok te­şek­kür etmek is­ti­yo­rum. Zaman zaman ça­lış­ma­la­rı­na beni de ka­tı­yor­lar ben de bun­dan büyük haz alı­yo­rum. Amaç Datça'ya hiz­met­se
zevk­le di­yo­ruz.

S.A. - HER­KESİMİN VE HER­KESİN BAŞ­KA­NI OLA­CAK­MI­SI­NIZ ? YOK SA PARTİNİZİN Mİ BAŞ­KA­NI OLA­CAK­SI­NIZ?
                 Baş­kan se­çil­di­ğim­de bu benim par­ti­li bu değil diye bir ayrım yap­mak baş­tan beni baş­kan seç­me­yin de­mek­tir. El­bet­te ki oy ve­re­nin­de oy ver­me­ye­nin­de hiz­me­tin­de ola­ca­ğım. Çünkü ben hep­siy­le bir­lik­te bu coğ­raf­ya­da ya­şı­yo­rum. Aynı ha­va­yı so­lu­yo­rum aynı de­niz­de yü­zü­yo­rum, aynı yolda yü­rü­yo­rum.

S.A. -BİZİM SOR­MA­DI­ĞI­MIZ SİZİN İSE CE­VAP­LA­MAK İSTEDİĞİNİZ BİR KONU VARMI? SON OLA­RAK NE SÖY­LE­MEK İSTERSİNİZ?
                   Vatan Par­ti­si so­run­la­rı er­te­le­yen değil so­run­la­rı ive­di­lik­le çözen, çö­zü­me odak­lı bir an­la­yı­şa sahip.
Ya­pa­rız, hal­le­de­riz, ba­ka­rız, bizim lü­ga­t' ı­mız da yok­tur. Yayın or­gan­la­rı­mız­la Ay­dın­lık ga­ze­te­miz ,Ulu­sal TV ka­na­lı­mız ile geniş kit­le­le­re ula­şıp ka­mu­oyu oluş­tu­ra­rak çö­zü­me odak­la­nı­rız. Bir yerde bir prob­lem varsa çö­zü­mü de yanı ba­şın­da­dır. Uzak­ta ara­ma­yız. Datça hal­kı­na sevgi ve say­gı­la­rım­la.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!