Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İLÇEMİZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER TOKCAN'DAN ŞOK İSTİFA KARARI

0
İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı CHP'li Şener Tok­can, 30 Mart yerel se­çim­le­rin­de yüzde 46 oy ora­nıy­la ikin­ci kez se­çil­di­ği baş­kan­lık­tan yor­gun­luk ve aile­si­ne vakit ayı­ra­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le is­ti­fa ka­ra­rı al­dı­ğı­nı açık­la­dı.

İkinci kez se­çi­len Tok­can önü­müz­de­ki 1 Tem­muz'a kadar gö­re­vi ba­şın­da ka­la­ca­ğı­nı, mec­lis üye­le­ri­nin yeni baş­ka­nı be­lir­le­yin­ce­ye kadar görev ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di.CHP'li Datça İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şener Tok­can, kısa bir sü­re­dir il­çe­de do­la­şan is­ti­fa ede­ce­ği yö­nün­de­ki söy­len­ti­le­ri, ken­di­si­ne te­le­fon­la ula­şan mu­ha­bi­ri­mi­ze doğ­rula­dı. Önü­müz­de­ki 22 Ha­zi­ran Pa­zar­te­si günü, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­na is­ti­fa di­lek­çe­si­ni ve­re­ce­ği­ni be­lir­ten Tok­can, is­ti­fa ge­rek­çe­le­ri­ni daha sonra basın men­sup­la­rıy­la ya­pa­ca­ğı top­lan­tı­da açık­la­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti.

“CHP'YE GÖ­NÜL­DEN BAĞ­LI­YIM”
 Yor­gun­luk ve aile­si­ne daha fazla vakit ayır­mak adına isti­fa ede­ce­ği­ni ifade eden Tok­can, "İstifa ka­ra­rım, ne genel mer­ke­zin po­li­ti­ka­la­rı, ne il, ne de ilçe ör­gü­tün­de­ki olu­şum­lar­la bir il­gi­si yok. Parti üye­li­ğim devam e-decek. CHP'ye gö­nül­den bağ­lı­yım" dedi. CHP Genel Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan ikin­ci kez Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na aday gös­te­ril­di­ğin­de, gö­re­vi­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­ma­yı he­def­le­di

­ği­ni vur­gu­la­yan Tok­can, "Eğer ikin­ci beş yılı ta­mam­la­ya­ma­ya­ca­ğı­mı dü­şün­sey­dim, Genel Mer­ke­zin 'aday ol' baskı ve ri­ca­la­rı­na rağ­men bu gö­re­vi kabul et­mez­dim" diye ko­nuş­tu.
 
GENEL BAŞ­KAN KI­LIC­DA­ROĞ­LU'YLA GÖ­RÜŞ­MEDİ
İstifa ka­ra­rı­nı alır­ken çe­şit­li un­sur­la­rın bir araya gel­di­ği­ni sa­de­ce tek bir ne­de­nin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı ifade eden Tok­can, "İsti­fam­dan geri dön­mem söz ko­nu­su değil. CHP Genel Baş­ka­nı Sayın Kı­lıç­da­roğ­lu ile henüz gö­rüş­me­dim. Genel Baş­ka­nı­mı­zın önün­de çok önem­li ülke me­se­le­le­ri du­rur­ken, bir de Datça me­se­le­si­ni önüne ge­tir­mek is­te­me­dim. Ancak, Genel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Veli Ağ­ba­ba ve Yakup Ak­ka­ya ile gö­rü­şüp ka­ra­rı­mı bil­dir­dim" dedi.Gö­re­vi bı­rak­mak için niçin 1 Tem­muz'u seç­ti­ği­ni ise Tok­can, "Gö­re­vi hemen bı­ra­kıp git­mek is­te­me­dim.
Datça'nın be­le­di­ye baş­kan­sız kal­ma­sı­na gön­lüm razı ol­maz­dı. 1 Tem­muz'a kadar be­le­di­ye mec­li­sin­de­ki ar­ka­daş­lar otu­rup gö­rü­şür, ortak bir isim üze­rin­de an­la­şır­lar. 
On­la­ra ha­zır­lan­ma­la­rı için süre ta­nı­ma­nın uygun ola­ca­ğı­nı dü­şün­düm" söz­le­riy­le açık­la­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!