Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İLK BELEDİYE MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

İLK BELEDİYE MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI
Sebiha ARSLAN :31 Mart yerel se­çim­le­ri son­ra­sı, ilk Datça Be­le­di­ye­si mec­lis top­lan­tı­sı yeni baş­kan Aytaç Kurt ve yeni mec­lis üye­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile ya­pıl­dı. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, Baş­kan Kurt dahil 11 kişi oluş­tu­rur­ken Cum­hur İtti­fa­kı 5 kişi ile tem­sil et­ti­ği ilk top­lan­tı, pa­zar­te­si saat 10: 00 ‘ da be­le­di­ye bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti.


Mec­lis baş­ka­nı Aytaç Kurt açı­lış ko­nuş­ma­sın­da ‘’ Canlı ya­yın­da bizi iz­le­yen de­ğer­li va­tan­daş­la­rı­mız, doğru ve temiz haber yapan de­ğer­li basın, sivil top­lum tem­sil­ci­le­ri­miz ve çok de­ğer­li mec­lis üye­le­ri­miz, 2024-2029 Mec­lis dö­ne­mi 1’ci mec­li­sin ilk bi­li­şi­mi­ni açı­yo­rum. He­pi­ni­ze hoş gel­di­niz. 31 Mart'ta bir seçim ge­çir­dik. Geç­miş se­çim­le­re göre bu se­çi­mi­miz Datça hal­kı­na, Datça seç­me­ni­ne ha­yır­lı uğur­lu olsun. Bek­le­di­ği­miz­den daha hoş­gö­rü­lü, daha olgun bir seçim sü­re­ci ya­şa­dık. Ül­ke­mi­ze, Dat­ça­mı­za, Muğ­la­mı­za kat­kı­la­rı­mız en iyi şe­kil­de olur. Şim­di­den he­pi­ni­ze ha­yır­lı uğur­lu olsun. Mec­li­sin oto­ri­te­si­ni, di­sip­li­ni­ni hep be­ra­ber sağ­la­ya­ca­ğız’’ dedi.
Top­lan­tı gün­dem mad­de­le­ri olan Mec­lis bi­rin­ci ve ikin­ci baş­kan ve­ki­li se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı ile baş­lan­dı. Daha sonra,
2- Mec­lis katip üye se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı,
3- En­cü­men üye­le­ri se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı,
4-İmar ko­mis­yo­nu üye se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı,
5-Plan ve bütçe ko­mis­yo­nu üye se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı,
6-Çev­re, sağ­lık, eği­tim ve genç­lik ko­mis­yo­nu üye se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı,
7-Kül­tür ve tu­rizm ko­mis­yo­nu üye se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı,
8-Ege Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği mec­lis üyesi se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı,
9-Kı­yı Ege Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği mec­lis üyesi se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı,
10-Ta­ri­hi Kent­ler Bir­li­ği mec­lis üyesi se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı,
11-Ege ve Mar­ma­ra Çev­re­ci Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği mec­lis üye­li­si se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı,
12-Fa­ali­yet ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si,
13-Be­le­di­ye­miz­de görev yapan dev­let me­mur­la­rı­na öde­necek sos­yal denge taz­mi­na­tı­nın ve­ril­me­si ile il­gi­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na yetki ve­ril­me­si,
14-Hu­zur hakkı öde­me­si,
15-Be­le­di­ye Baş­kan yar­dım­cı­sı üc­re­ti­nin be­lir­len­me­si,
16-Be­le­di­ye­mi­ze ait İskele Ma­hal­le­si 566 ada 11 par­sel sa­yı­lı ta­şın­maz üze­rin­de ya­pı­la­cak olan kreş için 20.000.000,00.- TL.' na kadar kredi kul­la­nıl­ma­sı ko­nu­la­rı gö­rü­şül­dü.
Cum­hur İtti­fa­kı grup söz­cü­sü Ser­dar Ören Ka­mu­oyu­na ko­nuş­ma­sın­da ‘’ Ka­mu­oyu­na Du­yu­ru­lur söz­le­ri ile baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sı­na ‘’
Datça Be­le­di­ye­sin­de 9 yıl Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yap­mış olan Gür­sel Uçar'ın, yap­mış ol­du­ğu açık­la­ma­lar, bu şah­sın, Be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nın ada­let, eşit­lik ve li­ya­kat an­la­yış­la­rın­dan ne kadar uzak ol­du­ğu­nun iti­ra­fı­dır. Şah­sın sarf et­ti­ği "Be­le­di­ye­ye her al­dı­ğı­mız kişi Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li­dir" cüm­le­si, "sağ­cı­lar yağ­cı­dır" cüm­le­si, "Be­le­di­ye­ye almış ol­du­ğu­muz Be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın bir MHP'liye fa­şist insan kim olur­sa olsun Baş­ka­nım de­me­si­ni içime sin­di­re­mez­dim" cüm­le­si tam bir skan­dal­dır. Bu açık­la­ma­lar özgür ira­de­le­riy­le san­dı­ğa giden Datça Hal­kı­nın ter­cih­le­ri­ne ağır ha­ka­ret, hatta Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­ne oy veren hem­şeh­ri­le­ri­miz için derin bir hayal kı­rık­lı­ğı­dır. Bu Datça ve Tür­ki­ye si­ya­si ta­ri­hi­ne kara bir leke ola­rak iş­len­miş­tir. 54 yıl­lık ge­le­nek­le­riy­le gü­nü­mü­ze kadar var­lı­ğı­nı sür­dür­müş, va­ta­nı ve mil­le­ti için sa­yı­sız be­del­ler öde­miş, mil­le­ti­mi­ze mal olmuş Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si'ne, men­sup­la­rı­na, Be­le­di­ye Baş­kan adayı Fey­zul­lah Gü­la­da' ya ve sağ ve sol görüş far­ket­mek­si­zin Fey­zul­lah Gü­la­da' yı des­tek­le­yen tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za ha­ka­ret eden bu söz­ler TCK 216/1 uya­rın­ca halkı kin ve düş­man­lı­ğa tah­rik ve aşa­ğı­la­ma su­çu­nun iş­len­di­ği­ni gös­ter­mek­te­dir.
Eski Dönem Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın iti­raf ni­te­li­ğin­de­ki söz­le­riy­le görev yap­tı­ğı dönem içe­ri­sin­de­ki tüm ic­ra­at­la­rın­dan, kanun ve mev­zu­at hü­küm­le­ri­ne uy­ma­dı­ğı­nın Be­le­di­ye kay­nak­la­rı­nın sa­de­ce kendi yan­daş­la­rı­na peş­keş çek­mek için kul­lan­dı­ğı­nı, işçi alım­la­rı­nı ta­raf­lı şe­kil­de ger­çek­leş­tir­di­ği­ni or­ta­ya koy­muş­tur. Gür­sel Uçar'ın tüm im­za­la­rı şa­ibe­li hale gel­miş­tir. Bu bil­gi­ler ışı­ğın­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı­nı bu ko­nu­da gö­re­ve davet edi­yo­ruz. Gür­sel Uçar'ın skan­dal söz­le­ri ve be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­nin buna alkış tut­ma­sı, bazı be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­nin el ha­re­ket­le­riy­le onay­la­mış ol­ma­sı ve son­ra­sın­da özür be­ya­nı­nın ya­yın­lan­ma­ma­sın­dan do­la­yı yeni yö­ne­ti­min bunu kabul et­tik­le­ri ka­nı­sı­na var­ma­mı­za neden ol­muş­tur. Biz tüm bu söz­le­ri ve ey­lem­le­ri şid­det­le ve es­hef­le kı­nı­yo­ruz. Biz­ler şah­sı­mı­za, biz­le­ri des­tek­le­yen ve des­tek­le­me­yen tüm hal­kı­mız adına, siz­ler­den özür bek­li­yo­ruz’’ dedi.
Baş­kan Kurt ise Ören’in ko­nuş­ma­sı­na ‘’ Bu ko­nuy­la il­gi­li ben MHP ilçe baş­ka­nı ve Fey­zul­lah Gü­la­da ile gö­rüş­tüm. Ön­ce­ki dönem be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zın söz­le­ri­nin tas­fi­ye et­me­di­ği­mi ve ka­tıl­ma­dı­ğı­mı ken­di­le­ri­ne bil­dir­dim. İlçe baş­kan­lı­ğı­na, Fey­zul­lah Gü­la­da’ya ken­dim de ifade et­me­ye ça­lış­tım. Di­le­rim bun­dan sonra da buna ben­zer söz­ler asla olmaz. Ol­ma­ma­lı. Bunca yıl­lık si­ya­si ha­ya­tım­da böy­le­si­ne bir kar­deş­li­ği, dost­lu­ğu, ar­ka­daş­lı­ğı zor du­rum­lar­da bı­ra­ka­cak hiç­bir sözü ben­den duy­ma­dı­nız, bun­dan sonra da duy­ma­ya­cak­sı­nız.
Çünkü bu­ra­da ya­şa­yan her­kes bu kar­deş­lik, dost­luk, ar­ka­daş­lık duy­gu­su çok yük­sek bir top­lu­mun buna ben­zer ko­nu­la­rın bi­ri­le­ri­mi­zi düş­man ha­li­ne ge­tir­me­si­ni asla kabul et­me­yiz. Çünkü bizi hiç kimse An­ka­ra'dan, İstan­bul'dan gelip de bizi kur­tar­ma­ya­cak. Dü­ğü­nü­mü­ze, ce­na­ze­mi­ze onlar ora­dan koş­tu­rup gel­me­yecek. Bunun için bu­ra­da, ta­sa­da ve se­vinç­te hep be­ra­ber bir­lik olmak zo­run­da­yız. Ay­rış­tı­rı­cı ve öte­ki­leş­ti­ri­ci bir dili asla ko­nuş­ma­dan si­ya­si mü­ca­de­le­mi­zi ya­pa­ca­ğız. Hep bir­bi­ri­mi­zin si­ya­set za­ma­nın­da oy­la­rı­na ta­li­biz. Ben de bugün bizim kar­şı­mız­da olan oy ver­me­yen ar­ka­daş­la­rın oy­la­ra ta­li­bim. Her si­ya­si parti bu şe­kil­de yapar. Ama doğ­ru­lu­ğu, dü­rüst­lü­ğü ba­şın­dan beri söy­lü­yo­rum. Öyle bir za­ma­na gel­dik ki keşke böyle bir za­ma­na gel­me­sey­dik. Çok özel, çok güzel bir yer­de­yiz. Bu tür an­la­yış­la­ra karşı hep be­ra­ber mec­lis ola­rak mü­ca­de­le etmek zo­run­lu­lu­ğu­muz or­ta­ya çık­mış­tır. Sivil top­lum ör­güt­le­riy­le, muh­tar­la­rı­mız­la, hal­kı­mız­la bu mü­ca­de­le­de ya­nı­mız­da ol­ma­la­rı ge­re­ki­yor’’ dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!