s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İLKÖĞ­RE­TİM HAF­TA­SI COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI

İLKÖĞ­RE­TİM HAF­TA­SI COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI
Sebiha ARSLAN :2023-2024 Eği­tim-Öğ­re­tim yılı, çe­lenk sunma ve kut­la­ma prog­ra­mı ile kut­lan­dı.

İlk tören, Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­da salı günü saat 10:00' da İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü Çe­len­gi­nin, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar, ta­ra­fın­dan Ata­türk Anı­tı­na su­nul­ma­sı ile baş­la­dı.

Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su, Baş Öğ­ret­me­ni­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ile tüm şe­hit­le­ri­miz ve ebe­di­ye­te ir­ti­hal eden öğ­ret­men­le­ri­miz anı­sı­na saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du, ar­dın­dan İstik­lal Mar­şı­mı­zın söy­le­me­ye­si ile mey­dan­da­ki çe­lenk sunma tö­re­ni sona erdi.

Kut­la­ma prog­ra­mı ise saat 11:00' da Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lun­da
saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sı ile baş­la­dı.
Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lu mü­dü­rü Nail Sayar açı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, öğ­ren­ci­le­re ba­şa­rı­lı bir dönem ge­çir­me­le­ri­ni di­le­ye­rek "2023-2024 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı temenni etti.
İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar'ın günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­sın­da, 21 ida­re­ci­miz, 3018 öğ­ren­ci ve 262 öğ­ret­me­ni­miz ile bir­lik­te ders başı yap­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı ifade etti.
Kay­ma­kam Murat Atıcı ise yeni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ha­yır­lı uğurlu ol­ma­sı­nı te­men­ni etti.
Millî Eği­tim Ba­ka­nı Yusuf Tekin'in me­sa­jı­nı, su­nu­mu yapan öğ­ret­men Ner­gis Ayhan okudu.
Bakan Tekin me­sa­jın­da
"De­ğer­li Öğ­ret­men­ler,
Sev­gi­li Öğ­ren­ci­ler ve Kıy­met­li Ve­li­ler,
Yeni bir baş­lan­gıç­la okul­la­rı­mız­da bu­lu­şu­yo­ruz... Uzun bir yaz ta­ti­li­nin ar­dın­dan ilk zil se­siy­le sı­nıf­la­rı dol­du­ra­cak öğ­ren­ci­le­ri­miz ve öğ­ret­men­le­ri­miz, büyük bir he­ye­can­la yeni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ka­pı­sı­nı ara­la­ya­cak. Bütün baş­lan­gıç­lar; yeni umut­lar, ha­yal­ler ve yeni he­def­le­rin ye­şer­me­si­ne ve­si­le olan gü­zi­de an­lar­dır. Bun­dan do­la­yı­dır ki her bi­ri­miz bu he­ye­ca­nın or­tak­la­rı­yız.

Bi­rey­le­rin ya­şa­dı­ğı top­lu­ma uyum sağ­la­ma­sı, ki­şi­lik ka­zan­ma­sı, iyi bir insan ve va­tan­daş ol­ma­sı ancak ni­te­lik­li bir eği­tim va­sı­ta­sıy­la ger­çek­le­şir. Eği­tim ve öğ­re­tim­de­ki her olum­lu ge­liş­me bir mil­le­tin var­lı­ğı­nın de­vam­lı­lı­ğı, kal­kın­ma­sı, güç­len­me­si ve mü­ref­feh ya­rın­la­ra ulaş­ma­sın­da ha­ya­ti öneme sa­hip­tir. Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ola­rak eği­ti­min ya­rın­lar üze­rin­de­ki bu güçlü te­si­ri­nin id­ra­kiy­le ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ara­lık­sız sür­dür­me ka­rar­lı­lı­ğın­da­yız.

Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın güçlü li­der­li­ği, aziz mil­le­ti­mi­ze duy­du­ğu inanç ve eği­ti­me ver­di­ği des­tek­le "Tür­ki­ye Yüz­yı­lı" he­def­le­ri­mi­ze ulaş­mak adına yeni eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da da hep bir­lik­te azim ve se­bat­la ça­lı­şa­ca­ğız.
De­ğer­li Mes­lek­taş­la­rım,
He­pi­miz aynı is­ti­ka­met­te emin adım­lar­la yü­rü­yen güçlü bir eki­bin üye­le­ri­yiz. Ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği­ne dair hangi ta­hay­yü­lü­müz varsa ve eği­tim hu­su­sun­da ne ya­pa­cak­sak bunu hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız. Eği­tim­de ger­çek­le­şecek ba­şa­rı­la­rın en büyük pay sa­hi­bi, eği­ti­min lo­ko­mo­ti­fi ve Ba­kan­lı­ğı­mı­zın asli un­su­ru öğ­ret­men­le­ri­miz, eği­ti­me gönül ve­re­rek ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği­ni eği­tim­le şe­kil­len­dir­me gay­re­tin­de olan bu eki­bin en di­na­mik üye­le­ri­dir. Bun­dan do­la­yı­dır ki Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ikin­ci yüz­yı­lı olan "Tür­ki­ye Yüz­yı­lı"nda vatan ev­lat­la­rı­nı ya­rın­la­ra ha­zır­la­ya­cak ye­gâ­ne şah­si­yet­ler, öğ­ret­men­ler­dir. Ço­cuk­la­rı­mı­za reh­ber­lik edecek, on­la­rın ha­ya­tı­na do­ku­na­cak ve me­de­ni­yet ta­sav­vu­ru­mu­zu ma­arif da­va­mız­la şe­kil­len­di­recek olan siz­ler­si­niz. Ge­le­ce­ğe güçlü bir şe­kil­de uza­na­cak olan aziz mil­le­ti­miz, siz kıy­met­li öğ­ret­men­le­ri­mi­zin omuz­la­rın­da yük­se­le­cek­tir. Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ola­rak öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her an­lam­da des­tek­le­yi­ci­si ola­ca­ğı­mız gibi is­ti­şa­re kül­tü­rüy­le şe­kil­le­nen, öğ­ret­me­nin saha tec­rü­be­siy­le ken­di­ni re­vi­ze eden bir ma­arif an­la­yı­şı­nın da güçlü bir ta­kip­çi­si ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz.

Kıy­met­li Ve­li­ler,
Biz büyük ve güçlü bir aile­yiz. Siz­le­rin fe­da­kâr­ca ye­tiş­tir­di­ği yav­ru­la­rı­nız biz­le­re ema­net­tir. En kıy­met­li­le­ri­miz ve ya­rın­la­rı­mız olan yav­ru­la­rı­mı­zı siz­ler­le bir­lik­te ya­şa­ma ha­zır­la­ya­ca­ğız. Yeni dö­nem­de eği­tim öğ­re­ti­min so­run­suz bir şe­kil­de devam et­me­si için ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­miz yeni uy­gu­la­ma­lar­da gös­te­re­ce­ği­niz du­yar­lık, ge­li­şim ça­ğın­da olan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin eği­ti­mi­ne ayı­ra­ca­ğı­nız zaman ve öz­ve­ri­niz­den ötürü her bi­ri­ni­ze ayrı ayrı te­şek­kür edi­yo­rum. Ço­cuk­la­rı­mı­zın eği­ti­mi, tek ba­şı­mı­za bizim al­tın­dan kal­ka­ma­ya­ca­ğı­mız kadar büyük ve önem­li bir so­rum­lu­luk­tur. Ço­cuk­la­rı­mız ve ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği için gelin, bu so­rum­lu­lu­ğu hep be­ra­ber omuz­la­ya­lım, kendi ço­cu­ğu­mu­za ve et­ra­fı­mız­da­ki tüm ço­cuk­la­ra des­tek ola­lım. 2023- 2024 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nı eği­tim­de top­lum­sal bir se­fer­ber­lik dö­ne­mi ola­rak kabul ede­lim.

Sev­gi­li Öğ­ren­ci­le­rim,
Bu yıl da bir­lik­te öğ­ren­me, sağ­lık­la bü­yü­me ve keş­fet­me fır­sat­la­rı­nı okul­la­rı­nız­da bu­la­cak­sı­nız. Her bi­ri­niz, po­tan­si­ye­li­ni­zi en üst dü­ze­ye çı­ka­ra­cak; dün­ya­ya, in­san­lı­ğa ve ül­ke­ni­ze katkı sağ­la­ya­cak ye­te­nek­le­re sahip bi­rey­ler ol­ma­ya aday­sı­nız. Öğ­ret­men­le­ri­miz, siz­le­ri en iyi şe­kil­de des­tek­le­mek ve reh­ber­lik etmek için bu­ra­da­lar. Ve­li­le­ri­miz, siz­ler­le iş bir­li­ği için­de ba­şa­rı­nı­zı des­tek­le­me­ye hazır. Siz­le­re düşen ye­gâ­ne görev, en iyi şe­kil­de ge­le­ce­ğe ha­zır­lan­mak­tır. Yeni dö­ne­min siz­le­re sağ­lık ve ba­şa­rı ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum.

Bu dü­şün­ce­ler­le öğ­ren­ci­le­ri­miz, öğ­ret­men­le­ri­miz, ve­li­le­ri­miz ve aziz mil­le­ti­mi­ze 2023-2024 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum." Dedi.

Kut­la­ma prog­ra­mı daha sonra, 4.sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin 1. sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne çiçek tak­ti­mi ile devam etti.
Ka­bak­lar­lı Okulu 3/B sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­rin­den Ali Ba­tu­han Ko­ca­oğ­lu “Bu­ra­sı Okul Ey Çocuk” adlı şi­iri­ni, 2/A sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri­nin koro su­nu­mu, 3/A sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­rin­den Rüya Ça­lış­kan,  “Oku­lum” adlı şiirini, 3/C sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri­nin ha­zır­la­mış ol­du­ğu ront gös­te­ri­si ve 4/A sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­rinin  “İlköğ­re­tim Haf­ta­sı” ile il­gi­li özlü söz­le­rinin  su­nu­m gösterisi   gerçekleşti.
Kut­la­ma prog­ra­mı hatıra fo­toğ­ra­fı çe­ki­mi ile sona erdi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!