Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MHP DATÇA İLÇE TEŞ­Kİ­LA­TI AKYEL'LE YOLA DEVAM DEDİ

MHP DATÇA İLÇE TEŞ­Kİ­LA­TI AKYEL'LE YOLA DEVAM DEDİ
Sebiha ARSLAN :MHP Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı 14. Ola­ğan Kong­re­si'nde, mev­cut baş­kan Gök­han Akyel, ye­ni­den se­çi­le­rek güven ta­ze­le­di.

Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de Cuma günü günü ger­çek­le­şen 14. Ola­ğan ilçe kong­re se­çi­mi­ne, MHP MYK üyesi Av. Ba­ha­dır Al­pe­ren, MHP Muğla il baş­ka­nı Oğuz Akar­fı­rat ile yö­ne­ti­mi, KAÇEP il baş­kan yar­dım­cı­sı Esen Baş­pı­nar ile yö­ne­ti­mi, ön­ce­ki dönem Mil­let­ve­ki­li adayı Av. H. Kaan Kür­şat Gönül, ilçe baş­kan­la­rı ile yö­ne­tim­le­ri, Cum­hur it­ti­fak or­ta­ğı Ak Parti ilçe Baş­ka­nı Fatih Keleş ile yö­ne­ti­mi, Ye­ni­den Refah Par­ti­si ilçe baş­ka­nı Ser­dar Ak­do­ğan ile yö­ne­ti­mi, Büyük Bir­lik Par­ti­si Datça İlçe Baş­ka­nı Ser­vet Tatlı ile yö­ne­ti­mi, Ma­hal­le Muh­tar­la­rı, STK baş­kan­la­rı ve çok sa­yı­da va­tan­da­şın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti.

Kong­re­de ko­nuş­ma yapan İlçe Baş­ka­nı Gök­han Akyel özet­le şu ifa­de­le­re de­ğin­di, ''Şah­sım ve yö­ne­tim ku­ru­lu ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te 3 yıl­dır bu kutlu ema­ne­ti ta­şı­ma­nın haklı gu­ru­ru içe­ri­sin­de­yiz. Gö­rev­de bu­lun­du­ğu­muz zaman içe­ri­sin­de mil­let ola­rak pan­de­mi, orman yan­gın­la­rı, dep­rem­ler gibi çok büyük afet­ler ya­şa­dık. İlçe yö­ne­ti­mi ola­rak bu zor şart­lar al­tın­da eli­miz­den gel­di­ğin­ce, gü­cü­mü­zün yet­ti­ğin­ce ça­lış­ma­la­rı­mı­za hız kes­me­den devam ede­rek da­va­mı­zı bir adım daha ile­ri­ye ta­şı­ma­ya ça­lış­tık. Ül­ke­mi­zin için­de bu­lun­du­ğu bu has­sas dö­nem­de ta­ri­hi bir so­rum­lu­lu­ğun bi­lin­cin­de ola­rak, ül­kü­cü­le­rin var­lık ve bir­lik mü­ca­de­le­si için, cen­net mekan baş­bu­ğu­muz Al­pars­lan Tür­keş beyin izin­de, ha­re­ke­ti­mi­zin li­de­ri sayın dr. Dev­let Bah­çe­li bey­fen­di­nin em­rin­de, yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz'' dedi.

Akyel'in ko­nuş­ma son­ra­sın­da İl Baş­ka­nı Oğuz Akar­fı­rat ve MYK Üyesi Ba­ha­dır Ba­ha­dır Al­pe­ren Baş­kan Gök­han Akyel ve yö­ne­ti­mi­ne yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı te­şek­kür etti.

MYK üyesi Av. Ba­ha­dır Al­pe­ren yap­tı­ğı ko­nuş­ma son­ra­sın­da Gök­han Akyel baş­kan­lı­ğın­da olu­şan yeni yö­ne­ti­mi ku­ru­lu üye­le­ri­ni kür­sü­ye davet ede­rek, ka­tı­lım­cı par­ti­li­le­re ta­nıt­tı.Ya­pı­lan oy verme iş­lem­le­ri son­ra­sın­da Mev­cut ilçe baş­ka­nı Gök­han Akyel güven ta­ze­le­ye­rek ye­ni­den MHP Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!