Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MİLLETVEKİLLERİ METE VE OTGÖZ: MARMARİS DEVLET HASTANEMİZİ HİZMETE AÇIYORUZ

MİLLETVEKİLLERİ METE VE OTGÖZ: MARMARİS DEVLET HASTANEMİZİ HİZMETE AÇIYORUZ
Haber Merkezi:Mar­ma­ris Dev­let Has­ta­ne­mi­zi hiz­me­te açı­yo­ruz…


Ge­çi­ci kabul iş­lem­le­ri­ne baş­la­nan 125 yatak ka­pa­si­te­li Mar­ma­ris Dev­let Has­ta­ne­miz
Mart ayı için­de hasta ka­bu­lü­ne baş­la­ya­cak.
Mar­ma­ris Dev­let Has­ta­ne­miz mo­dern mi­ma­ri­si ile son tek­no­lo­ji­ye sahip tıbbi
ci­haz­lar­la do­na­tı­la­rak, kon­for­lu hasta ve mu­aye­ne oda­la­rı ile hiz­met ve­re­cek­tir.
Sey­di­ke­mer ve Köy­ce­ğiz Dev­let Has­ta­ne­le­ri'nin Rol Grup­la­rı yük­sel­til­di…
Rol Grup­la­rı yük­sel­ti­len Sey­di­ke­mer ve Köy­ce­ğiz Dev­let Has­ta­ne­le­ri­miz için ih­ti­yaç
du­yu­lan dok­tor ve sağ­lık per­so­ne­li de kar­şı­la­na­cak.
Bod­rum Dev­let Has­ta­ne­si­ne An­ji­yog­ra­fi Üni­te­si ku­ru­lu­yor…
Bod­rum Dev­let Has­ta­ne­si'ne ku­rul­mak­ta olan An­ji­yog­ra­fi Üni­te­si için Kalp ve Damar
Cer­ra­hi­si, Kar­di­yo­lo­ji Uz­man­lık Dalı ile Diğer Yar­dım­cı Sağ­lık Per­so­ne­li tak­vi­ye­si
ya­pı­la­cak.
Genel ola­rak has­ta­ne­le­ri­miz­de ih­ti­yaç du­yu­lan dok­tor, hem­şi­re ve sağ­lık per­so­ne­li
ek­sik­li­ği­nin gi­de­ril­me­si için de plan­la­ma ya­pıl­dı.
Muğ­la­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­ze her alan­da ol­du­ğu gibi sağ­lık ala­nın­da da en iyi şart­lar­da
hiz­met ve­ril­me­si için ça­lı­şı­yo­ruz.
Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin en mo­dern sağ­lık ku­ru­luş­la­rın­da hiz­met al­ma­sı ve Muğla'mıza yeni
sağ­lık ya­tı­rım­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor.
Muğla'mıza ilgi ve des­tek­le­ri için Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan'a
ve Sağ­lık Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Fah­ret­tin Koca'ya sev­gi­li hem­şe­ri­le­ri­miz adına en
kalbi te­şek­kür ve şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!