s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Muğla’da İlk Defa Gö­rü­len Tu­runç­gil Uzun An­ten­li Bö­ce­ği ile Mü­ca­de­le

Muğla’da İlk Defa Gö­rü­len Tu­runç­gil Uzun An­ten­li Bö­ce­ği ile Mü­ca­de­le
Haber Merkezi: Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si il sı­nır­la­rı için­de tes­pit edi­len Tu­runç­gil Uzun An­ten­li Bö­ce­ği (Anop­lop­ho­ra chi­nen­sis) için İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ile ilaç­la­ma ça­lış­ma­sı yaptı.


Tür­ki­ye’de ilk kez 2014 yı­lın­da gö­rü­len son­ra­sın­da da 2020 yı­lı­na kadar sı­ra­sıy­la An­tal­ya, Bar­tın, Trab­zon ve Zon­gul­dak’ta tes­pit edi­len tah­rip­kar za­rar­lı ve ka­ran­ti­na­da olan ‘Tu­runç­gil uzun an­ten­li bö­ce­ği’; Mayıs ayı or­ta­la­rın­da Muğla’nın Köy­ce­ğiz il­çe­sin­de­ki çınar ağaç­la­rın­da gö­rül­dü. Ak­ça­ğaç, at kes­ta­ne­si, kı­zı­la­ğaç, huş, gür­gen, tu­runç­gil, na­ren­ci­ye, fın­dık, dağ muş­mu­la­sı, kayın, elma, armut, erik, kavak, ka­ra­ağaç, çınar, akas­ya ağaç­la­rı­nı tah­rip ede­bi­len Tu­runç­gil Uzun An­ten­li Bö­ce­ği’nin ül­ke­mi­ze de yurt dı­şın­dan gelen ke­res­te ve süs bit­ki­le­ri ile ta­şın­dı­ğı tah­min edi­li­yor.
Tu­runç­gil uzun an­ten­li bö­ce­ği ile mü­ca­de­le ve önlem için plan oluş­tur­mak üzere İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü’nün 22.05.2024 ta­ri­hin­de dü­zen­le­di­ği bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­na; ilçe tarım mü­dür­lük­le­ri, zi­ra­at oda­la­rı, bü­yük­şe­hir ve ilçe be­le­di­ye­le­ri, orman bölge mü­dür­lük­le­ri ve Bor­no­va Zirai Mü­ca­de­le Ens­ti­tü­sü ile bir­lik­te ka­tı­lım sağ­la­na­rak bilgi alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­muş­tur. Oluş­tu­ru­lan plana uygun bi­çim­de; Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si mü­da­ha­le ede­bil­di­ği alan­lar­da ko­num­la­nan 15 en­fek­te çınar ağa­cı­nı ilaç­la­dı ve ta­ki­be aldı.
Bi­yo­log Pınar Git­mez; “Çoklu ko­nuk­çu kul­la­nan bu bö­cek­le­rin na­ren­ci­ye ağaç­la­rı­na bu­laş­ma­sı­nı ön­le­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.”
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­rin­den Bi­yo­log Pınar Git­mez mayıs ayı or­ta­la­rın­da Köy­ce­ğiz il­çe­sin­de gö­rü­len tah­rip­kar uzun an­ten­li bö­ce­ği için so­rum­lu­luk alan­la­rın­da­ki 15 ağaç­ta ted­bir­le­ri al­dık­la­rı­nı bu ağaç­la­rın takip edi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Pınar Git­mez; “Ka­ran­ti­na al­tın­da olan bir böcek olan Tu­runç­gil Uzun An­ten­li Bö­ce­ği ne yazık ki Köy­ce­ğiz il­çe­miz­de mayıs ayı or­ta­la­rın­da gö­rül­dü. İl Tarım Mü­dür­lü­ğü bir top­lan­tı dü­zen­le­di ve bir mü­ca­de­le önlem planı ha­zır­la­dı. Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si so­rum­lu­luk ala­nı­mız­da mü­da­ha­le ede­bil­di­ği­miz alan­lar­da ko­num­la­nan çınar ağaç­la­rı­nın göv­de­le­rin­de gövde ka­lın­lık­la­rı­na göre de­lik­ler aça­rak ilaç en­jek­te ettik. Üzer­le­ri­ni ma­cun­la ka­pa­ta­rak et­ra­fı­nı jütle sar­dık. Lar­va­la­rın dı­şa­rı çık­ma­sı­nı en­gel­le­mek is­te­dik. 15 ağa­cın ilaç­lan­ma­sı­na baş­la­dık. Ta­kip­le­ri­ni ya­pa­ca­ğız. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan da bu bö­ce­ği gör­dük­le­rin­de Bü­yük­şe­hir, İl tarım mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­ne haber ver­me­le­ri­ni rica edi­yo­ruz. Bu böcek çene ya­pı­sı çok güçlü, tah­rip­kar za­rar­lı, çınar ağaç­la­rı­nın sert ka­bu­ğu­nu oya­bi­li­yor ve ağa­cın üze­ri­ne lar­va­la­rı­nı bı­ra­kı­yor. Lar­va­lar bes­le­nir­ken orada çü­rü­me baş­lı­yor. 4 mev­sim ağa­cın için­de bü­yü­ye­bi­len lar­va­lar; yaz ay­la­rın­da ergin bö­cek­le­re dö­nü­şüp, ağaç göv­de­sin­de de­lik­ler aça­rak dı­şa­rı çı­kı­yor ve ağaç­la­ra büyük zarar ve­ri­yor. Çoklu ko­nuk­çu kul­la­nan bu bö­cek­le­rin na­ren­ci­ye ağaç­la­rı­na bu­laş­ma­sı­nı ön­le­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.” dedi.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!