Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG, GİZEM DENİZ ŞAHİN DATÇA'DA HİZMET VER­ME­YE BAŞ­LA­DI

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG, GİZEM DENİZ ŞAHİN DATÇA'DA HİZMET VER­ME­YE BAŞ­LA­DI
Sebiha ARSLAN - Röportajı Uzman Kli­nik Psi­ko­log Gizem Deniz Şahin, Ata­türk cad­de­sin­de, hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. Eği­tim ka­ri­ye­ri­ni ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de ta­mam­la­yıp, mes­le­ği­ne ilk adı­mı­nı ata­rak, özel mu­aye­ne­ha­ne­si­ni açan, Uzman Kli­nik Psi­ko­log Gizem Deniz Şahin ile yap­tı­ğı­mız ke­yif­li rö­por­taj­da, ka­tıl­dı­ğı eği­tim­ler' den, Datça'da Psi­ko­log olmak ve Kli­nik Psi­ko­log hak­kın­da bil­gi­ler verdi.Gizem Deniz Şahin, ay­rı­ca Datça'da özel bir Ana­oku­lun­da so­rum­lu müdür ve uzman Psi­ko­log ola­rak görev yap­mış, yüz yüze ve on­li­ne plat­form­da olmak üzere, çocuk, ergen, ye­tiş­kin ve aile­ler­le te­ra­pi ça­lış­ma­la­rı­, ebe­veyn da­nış­man­lı­ğı, çift te­ra­pi­si, de­ne­yim­sel oyun te­ra­pi­si, bi­liş­sel dav­ra­nış­çı te­ra­pi alan­la­rı ile hiz­met ver­mek­te.


  
 Sebiha ARSLAN : Uzman Kli­nik Psi­ko­log Gizem Deniz Şahin Kim­dir?
 
Gizem Deniz Şahin: Haliç Üni­ver­si­te­sin­de Psi­ko­lo­ji li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­dık­tan sonra, li­sans eği­ti­mim sü­re­sin­ce Ba­lık­lı Rum Has­ta­ne­si ba­ğım­lı te­da­vi kli­ni­ğin­de ve çocuk ergen psi­ki­yat­ri kli­ni­ğin­de staj eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­dım. Çe­şit­li özel okul­lar­da staj­yer psi­ko­log ola­rak görev aldım. Li­sans eği­ti­mi­nin son yı­lın­da Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­sin­de pe­da­go­jik for­mas­yon eği­ti­mi­ni ta­mam­la­dım.
Yük­sek Li­sans eği­ti­mi­mi, Haliç Üni­ver­si­te­si Kli­nik Psi­ko­lo­ji ala­nın­da baş­la­dım, eş­za­man­lı ola­rak özel bir ana­oku­lun­da okul psi­ko­lo­ğu ola­rak görev aldım. “Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri­nin Sos­yal Gö­rü­nüş Kay­gı­sı ve Utan­gaç­lık Dü­zey­le­ri­nin Ob­se­sif Kom­pul­sif Semp­tom­lar İle İliş­ki­si­nin İnce­len­me­si” ko­nu­lu tez ile yük­sek li­sans eği­ti­mi­mi ta­mam­la­dım.

Yük­sek li­sans sü­re­ci son­ra­sı İstan­bul'da ku­rum­sal bir ko­lej­de Uzman Psi­ko­log ola­rak görev ala­rak, sü­per­viz­yon sü­re­ci doğ­rul­tu­sun­da eş­za­man­lı çocuk, ergen ve ye­tiş­kin ala­nın­da da­nı­şan gör­me­ye devam ettim. Datça'da özel bir ana­oku­lun­da So­rum­lu Müdür & Uzman Psi­ko­log ola­rak görev aldım.
Gott­man Çift Te­ra­pi­si, De­ne­yim­sel Oyun Te­ra­pi­si, WISC-4, Den­ver-2, Çocuk De­ğer­len­dir­me Eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­dım. Yük­sek li­sans eği­ti­mi da­hi­lin­de, Bi­liş­sel Dav­ra­nış­çı Te­ra­pi­ler Eği­ti­mi sü­re­ci­ne, Prof. Dr. Ebru Şal­cı­oğ­lu ile (Panik Bo­zuk­luk, Ago­ra­fo­bi ve Sos­yal Kaygı, Trav­ma Son­ra­sı Stres Bo­zuk­lu­ğu, Ob­se­sif-Kom­pul­sif Bo­zuk­luk, Yay­gın Kaygı Bo­zuk­lu­ğu ve Dep­res­yon, Yeme Bo­zuk­luk­la­rı, Ki­şi­lik Bo­zuk­luk­la­rı) devam et­mek­te.
Şu anda Datça'da psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık mer­ke­zin­de kli­nik psi­ko­log ola­rak hiz­met ver­mek­te­yim. Yüz yüze ve on­li­ne plat­form­da olmak üzere çocuk, ergen, ye­tiş­kin ve aile­ler­le te­ra­pi ça­lış­ma­la­rı­nı, ebe­veyn da­nış­man­lı­ğı, çift te­ra­pi­si, de­ne­yim­sel oyun te­ra­pi­si, bi­liş­sel dav­ra­nış­çı te­ra­pi alan­la­rın­da hiz­met ver­mek­te­yim.

S.A. - Ka­tıl­dı­ğı­nız Eği­tim­ler 
Ne­ler­dir
G.D.Ş. - Bi­liş­sel Dav­ra­nış­çı Te­ra­pi­ler Eği­ti­mi (DATEM, Prof. Dr. Ebru Şal­cı­oğ­lu, 2022)
Gott­man Çift Te­ra­pi­si (Psi­ko­lo­ji İstan­bul, Filiz Kaya Atak­lı & Özge Altan Aytun, 2022)
Acil Du­rum­lar Son­ra­sı Psi­ko­lo­jik İyi­leş­me Be­ce­ri­le­ri (Psi­ko­lo­ji İstan­bul, Ni­lü­fer De­ve­ci­gil & Filiz Kaya Atak­lı, 2022)
De­ne­yim­sel Oyun Te­ra­pi­si, 2. Düzey Eği­ti­mi (Psi­ko­lo­ji İstan­bul, Ni­lü­fer De­ve­ci­gil, 2022)
De­ne­yim­sel Oyun Te­ra­pi­si, 1. Düzey Eği­ti­mi (Psi­ko­lo­ji İstan­bul, Ni­lü­fer De­ve­ci­gil, 2022)
On­li­ne Oyun Te­ra­pi­si Uy­gu­la­ma­la­rı (Psi­ko­lo­ji İstan­bul, Ni­lü­fer De­ve­ci­gil, 2022)
Oyun Te­ra­pi­sin­de Aile İle Ça­lış­ma (Psi­ko­lo­ji İstan­bul, Ni­lü­fer De­ve­ci­gil & Cle­men­ce Jeay, 2022)
Ergen Ço­cuk­lar İçin Sağ­lık­lı Cin­sel Ge­li­şim Eği­ti­ci Eği­ti­mi (Psi­ko­lo­ji İstan­bul, Gail Dines & Ni­lü­fer De­ve­ci­gil, Özge Çivci, 2022)
Çocuk ve Er­gen­ler­de Bi­liş­sel Dav­ra­nış­çı Te­ra­pi Uy­gu­la­ma­la­rı (Prof. Dr. Nevin Dölek, 2021)
Fi­li­al Te­ra­pi Ebe­veyn-Ço­cuk İliş­ki­si (Psi­ko­lo­ji Eği­tim Aka­de­mi­si, 2020)
Çocuk Mer­kez­li Oyun Te­ra­pi­si (RAM, 2020)
Psi­ko­lo­jik Da­nış­ma­da Te­ra­pö­tik Kart­la­rın Kul­la­nı­mı (RAM, 2020)
Bi­liş­sel Dav­ra­nış­çı Te­ra­pi Eği­ti­mi (Haliç Üni­ver­si­te­si, 2019)
Wechs­ler Ço­cuk­lar için Zeka Öl­çe­ği 4 (WÇ­ZÖ-IV 4) – (Türk Psi­ko­log­lar Der­ne­ği, 2017)
Den­ver-2 Ge­li­şim­sel Ta­ra­ma Testi (Ge­li­şim­sel Çocuk Nö­ro­lo­ji­si Der­ne­ği, 2018)
Çocuk De­ğer­len­dir­me Eği­ti­mi (Türk Psi­ko­log­lar Der­ne­ği, 2018)
- An­ka­ra Ge­li­şim Ta­ra­ma En­van­te­ri
- Pe­abody Resim Ke­li­me Ta­nı­ma Testi
-Re­sim Çizme Test­le­ri (Bir İnsan Çiz, Karşı Cins Çiz, Aile Çiz, Ha­re­ket­li Aile Çiz, Güneş Aile­si Çiz)
- Ben­der Ges­talt Gör­sel Motor Algı Testi
- Beier Cümle Ta­mam­la­ma Testi
-Duy­gu­du­rum Öl­çek­le­ri
Met­ro­po­li­tan Okul Ol­gun­lu­ğu Testi (Haliç Üni­ver­si­te­si, 2017)
S.A - Datça'da Psikolog Olmak ?
G.D.Ş. - Psi­ko­log olmak, kay­nak ih­ti­ya­cı­nı da be­ra­be­rin­de ge­ti­ren mes­lek­ler­den bi­ri­dir. Da­nı­şan­la­rın zorlu sü­reç­le­ri­ne eş­lik­çi olmak, güçlü ka­la­bil­me­yi ve kay­nak­lar­la bu gücün de­vam­lı­lı­ğı­nı sağ­la­ma­yı ge­rek­ti­rir. Kay­nak bazen dost eli olur, bazen yal­nız ba­şı­mı­za iç­ti­ği­miz bir fin­can sıcak kahve.
İstan­bul, doğup bü­yü­dü­ğüm, li­sans ve yük­sek li­sans sü­re­ci­mi ta­mam­la­dı­ğım, mes­lek ha­ya­tı­mın te­mel­le­ri­ni sağ­lam ve güçlü bir yer­den at­ma­mı sağ­la­dı­ğım bü­yü­lü bir şehir. Mes­lek içi eği­tim ko­nu­sun­da­ki im­kan­la­rıy­la ken­di­mi her zaman ala­nım­da akış­ta ve gün­cel tut­ma­yı İstan­bul sa­ye­sin­de ba­şar­dım bu şe­hir­de ya­şa­dı­ğım zaman ara­lı­ğın­da. Fakat sü­reç­te on­li­ne eği­tim­le­rin ve te­ra­pi­le­rin yay­gın­la­şı­yor ol­ma­sıy­la bir­lik­te alan­da ge­liş­mek için ka­otik şehir ha­ya­tı­na es­ki­si kadar ih­ti­yaç du­yul­ma­ma­sı, so­nu­cun­da almış ol­du­ğum ra­di­kal ka­rar­la, Datça'ya yer­leş­mem, Datça hal­kı­na eş­lik­çi bir yer­den temas etme fır­sa­tıy­la bu­lu­şu­yor olmam ve iliş­ki­de iyi­leş­ti­ği­miz bü­yü­lü sü­re­ci de­ne­yim­le­mek benim için kay­na­ğın ta ken­di­si artık. Se­ans­lar­dan sonra güzel de­ni­zin­de so­luk­lan­mak, tra­fik­siz, akış­ta bir sü­reç­le din­gin ha­li­mi ko­ru­ya­bil­mek ve er­te­si güne ta­ze­le­ne­rek uyan­mak, tüm bu kay­nak­lar eş­li­ğin­de dö­nü­şüp dö­nüş­tür­mek şa­ha­ne bir de­ne­yim sü­re­ci benim için.
İstan­bul'un fır­tı­na­lı hal­le­ri­ni yıl­lar­ca de­ne­yim­le­dik­ten sonra, Datça'nın rüz­ga­rıy­la çok rahat sörf yapma gü­cü­nü ken­dim­de bul­du­ğum bir nok­ta­da­yım ve siz­ler­le bu ma­vi­lik­te bu­luş­tu­ğum için çok he­ye­can­lı­yım.
Klinik Psikolog nedir ?
Psi­ko­lo­ji­nin alt dal­la­rın­dan olan Kli­nik Psi­ko­lo­ji, te­orik ve pra­tik de­ne­yim­le­rin bir­le­şi­miy­le ruh sağ­lı­ğı­nı in­ce­le­yen, in­sa­nın duy­gu­sal, dav­ra­nış­sal, sos­yal yön­le­ri­ne ışık tutan bir bilim da­lı­dır. Ki­şi­nin so­run­la­rı­nı an­la­ma, de­ğer­len­dir­me ve te­da­vi­si­nin yü­rü­tül­me­si­nin yanı sıra ki­şi­nin ha­ya­ta ve sos­yal çev­re­ye uyu­mu­nun art­tı­rıl­ma­sı nok­ta­sın­da çok yönlü bir sü­re­ci kap­sa­mak­ta­dır.
Kli­nik psi­ko­log ise, 4 yıl­lık psi­ko­lo­ji li­sans eği­ti­mi­nin ar­dın­dan yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni Kli­nik Psi­ko­lo­ji ala­nın­da ta­mam­la­yıp uz­man­la­şan, zi­hin­sel, duy­gu­sal, dav­ra­nış­sal prob­lem­le­ri olan bi­rey­ler üze­rin­de de­ğer­len­dir­me ve çe­şit­li test, te­ra­pi tek­nik­le­riy­le psi­ko­lo­jik sa­ğal­tım ça­lış­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ren ki­şi­dir.
Ki­şi­nin so­run­la­rı­nın kay­nak­la­rı­nı ve bu so­run­la­rın kişi üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni ele alan kli­nik psi­ko­log­lar, gü­nü­müz­de sık­lık­la görev ta­nım­la­rı se­be­biy­le psi­ki­yat­rist­ler­le ka­rış­tı­rıl­mak­ta­dır. Psi­ki­yat­rist­ler, 6 yıl süren tıp eği­tim­le­ri son­ra­sı psi­ki­yat­ri uz­man­lı­ğı eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­ya­rak psi­ki­yat­rist un­va­nı­na sahip ol­mak­ta­dır. Psi­ki­yat­rist­le­rin tıp dok­to­ru ol­ma­la­rı kay­nak­lı ilaç yazma yet­ki­le­ri var­ken kli­nik psi­ko­log­la­rın psi­ko­te­ra­pi yet­kin­lik­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Kli­nik psi­ko­log­lar de­ğer­len­dir­me so­nu­cu, da­nı­şan­la­rı­nın ilaç te­da­vi­si baş­lan­gı­cı­nın ge­rek­li­li­ği­ni ön­gör­dük­le­ri nok­ta­lar­da, da­nı­şan­la­rı­nı psi­ki­yat­ri uz­man­la­rı­na yön­len­di­re­bil­mek­te­dir­ler.
İskele ma­hal­le­si Ata­türk cad­de­si No:8/15' te hiz­met ver­me­ye baş­la­yan, Kli­nik Psi­ko­log Gizem Deniz Şahin'e, Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak, iş ye­ri­nin ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ruz.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!