Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

'' ŞEZLONGSUZ DATÇA'' YA KARŞI '' ŞEZLONGLU DATÇA'' POZU (2)

'' ŞEZLONGSUZ DATÇA'' YA KARŞI '' ŞEZLONGLU DATÇA'' POZU (2)
Sebiha ARSLAN: Şezlongsuz Datça İnsiyatifi üyeleri, 4 Nisan Perşembe günü saat 17:00' da Berkin Elvan Anıtı önünde ''Şezlongsuz Datça basın açıklaması düzenlemiş, Datça'daki restoran, otel ve işletme sahipleri ile bazı esnaflar, basın açılaması sonrası , Şezlongsuz Datça İnsiyatifi üyelerini protesto ederek yuhalamıştı. İşletmeciler ise daha sonra, Sevgi yolu sonunda bulunan PALAİA OTEL' in önünde ''Şezlonglu Datça'' Pozu ile, özellikle PALAİA OTEL'i desteklediklerini göstermek için fotoğraf çekilmişti. Haberin detayları, gazetemizin baskı saatine yetişmeyeceği için, bir sonraki sayı olan, bu günkü sayımızda paylaşacağız notu ile paylaşmıştık.


5 Nisan Cuma, 2244 sayılı (bir önceki sayı)  Gazetemizde yayınladığımız '' Şezlongsuz Datça'' basın açıklamasına karşı '' Şezlonglu Datça'' Pozu  haberimizin devamındaki 
Şezlongsuz Datça İnisiyatifi' nin  basın açıklamamı şu şekilde '' 
Bu açık­la­ma yasak. İfa­de­yi açık­la­mak, öz­gür­ce pay­laş­mak yasak. Eğer ifa­de­le­ri­mi­zi ana­ya­sa­ya göre ka­mu­nun olan kı­yı­lar­da açık­la­mak is­ter­se­niz daha da yasak. Bu bir kurgu değil, ma­ale­sef se­çim­le­rin hemen ar­dın­dan Datça Kay­ma­kam­lı­ğı'nın 13 Mart 2024 ta­ri­hin­de al­dı­ğı bir karar iti­ba­riy­le 2 Ni­san-2 Mayıs 2024 ta­rih­le­ri ara­sın­da 1 ay bo­yun­ca, ara­la­rın­da be­le­di­ye sos­yal te­sis­le­rin­den okul ön­le­ri­ne, iba­det­ha­ne­ler­den oto­büs du­rak­la­rı­na si­ya­si parti bina ön­le­ri­ne kadar yasak ge­ti­ril­di. En il­gin­ci ise Datça Mer­kez'deki ne­re­dey­se tüm kı­yı­lar ve bu kı­yı­la­ra ait yü­rü­yüş yol­la­rın­da basın açık­la­ma­sı yap­ma­yı yaz se­zo­nun­da tatil yapan va­tan­daş­la­rın hu­zu­ru­nu dü­şü­ne­rek ya­sak­la­dı mülki amiri. Top­lum­sal ba­rı­şı sağ­la­mak olan mülki amiri gö­re­vi, top­lum­sal ba­rı­şı sağ­la­mak olan mülki amir­li­ğin hem Datça hem de ta­til­ci yurt­taş­la­rın yaşam alan­la­rı­nı oluş­tu­ran kı­yı­lar­da söz kur­ma­sı­nı en­gel­le­me­si ba­rı­şı tesis edecek bir ka­rar­dır. İfade öz­gür­lü­ğü­nün ana ya­sa­sı gü­ven­ce al­tı­na alın­dı­ğı yıl­lar­dır söy­le­mek zo­run­da bı­ra­kıl­mak­tan bık­tık da şimdi de kı­yı­lar­da söz kur­ma­nın, bir arada ol­ma­nın, bir­lik­te dü­şün­me­nin, ey­le­me­nin ya­sak­lan­ma­sı­na mı geldi sıra? Biz "sı­ra­da ne var?" de­dik­çe, fa­şiz­min sıra gö­zet­me­di­ği ger­çe­ği­ni bir kez daha an­lı­yo­ruz. Bu ya­sak­la­ma ka­ra­rı açık­ça Datça'da güç­le­nen mü­ca­de­le­mi­zi önünü kes­mek ama­cıy­la alın­mış­tır. Dev­le­tin şir­ket gibi yö­ne­til­di­ği­ne yıl­lar­dır ta­nı­ğız. Şimdi tüm Datça kı­yı­la­rı sa­de­ce ser­ma­ye­ye açıl­sın is­te­ni­yor, tüm kı­yı­lar işgal edil­sin, yat li­ma­nı ya­pıl­sın ve bu sü­reç­te kıyı sa­vu­nu­cu­la­rı­nın, eko­lo­jist­le­rin, Dat­ça­lı­la­rın sesi çık­ma­sın is­te­ni­yor. Kı­yı­da gü­neş­le­ni­yo­ruz, şi­ka­yet edi­li­yo­ruz. Kı­yı­da eğ­le­ni­yo­ruz, so­ruş­tur­ma­ya maruz ka­lı­yo­ruz. Şimdi tüm bun­la­ra rağ­men kı­yı­lar­da sö­zü­müz en­gel­le­ni­yor, sus­tu­rul­mak is­te­ni­yo­ruz. "Şez­long­suz Datça İni­si­ya­ti­fi" nin renk­li, ba­rış­çıl ve ya­ra­tı­cı ey­le­mi­ni bi­li­yor­su­nuz. Kı­yı­da ti­yat­ro gös­te­ri­si yapar, kum­dan ka­le­ler inşa ede­riz, yine de vaz­geç­me­yiz. Kı­yı­la­rı sa­vun­mak­tan çünkü biz sa­de­ce bizim olanı değil, canlı can­sız tüm var­lık­la­rı ortak yaşam alanı kı­yı­la­rı sa­vu­nu­yo­ruz. Çünkü biz özgür kı­yı­lar ol­du­ğun­da özgür bir Datça ola­ca­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Çünkü kı­yı­la­rı do­ğa­sı ser­ma­ye­ye peş­keş çe­kecek bir Datça'yı değil, ken­di­ne yeten bu kenti bir­lik­te pay­laş­tı­ğı­mız tüm canlı can­sız var­lık­la­rıy­la eşit de­ne­yim­le­di­ği­miz bir Datça'yı ya­rat­mak için mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Ya­sak­lar sizin kıyı mü­ca­de­le­si, bizim he­pi­mi­zin. Tüm Dat­ça­lı­la­rın bu ya­sak­la­ma­la­rı­nı­zı ta­nı­mı­yo­ruz, kıyı mü­ca­de­le­mi­zi ka­rar­lı­lık­la sür­dü­re­ce­ği­mi­zi bir kez daha tüm ka­mu­oyu­na ilan edi­yo­ruz. Şez­long­suz Datça İni­si­ya­ti­fi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!