s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

TEMMUZ MECLİSİ KNİDOS ANTİK KENT­TE YA­PIL­DI

TEMMUZ MECLİSİ KNİDOS ANTİK KENT­TE YA­PIL­DI
Sebiha ARSLAN: Datça Be­le­di­ye­si, Tem­muz ayı mec­lis top­lan­tı­sı­nı, Kni­dos Antik Kenti, Kazı Baş­ka­nı Prof. Dr. Er­te­kin Dok­sa­nal­tı' nın ön­cü­lü­ğün­de, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı'ndan alı­nan özel izin ile, salı günü saat 18:30' da , Kni­dos Antik Kenti, Küçük Ti­yat­ro sah­ne­sin­de ger­çek­leş­tir­di. Top­la­nan mec­lis, Datça'nın so­run­la­rı ma­sa­ya ya­tır­dı.

 

Aytaç Kurt Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şen top­lan­tı­da, dik­kat çeken de­tay­la­rın ba­şın­da Kurt'un, ''Datça'nın sa­hil­le­ri­ni halka aça­ca­ğız. Şez­long is­ti­la­sı­na son ve­re­ce­ğiz. Bu ko­nu­da önü­müz­de­ki haf­ta­dan iti­ba­ren ra­di­kal adım­lar ata­ca­ğız. Ay­rı­ca me­kan­la­rın müzik kir­li­li­ği yap­ma­sı­na asla göz yum­ma­ya­ca­ğız'' ifa­de­le­ri oldu. Ay­rı­ca me­zar­lık sı­kın­tı­sı­na da de­ği­nen Kurt, ge­re­kir­se ika­met­ga­hı Datça'da ol­ma­ya­na mezar yeri ve­ri­le­me­yecek, ifa­de­le­rin­de bu­lun­du.

''Gün­de­me ge­tir­di­ği­miz soru öner­ge­le­ri­mi­zin dö­nü­şü ne­re­de ? Ce­vap­lar sos­yal med­ya­dan mizah adı al­tın­da mı bize ulaş­tı­ra­cak­sı­nız?''
AK Parti Mec­lis üyesi gurup baş­ka­nı Vedat Er­da­ğı yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da '' Mec­lis top­lan­tı­sı­nın Datça Be­le­di­ye bi­na­sı dı­şın­da ya­pıl­ma­sı fikri ve ön­cü­lü­ğü için sayın Aytaç Kurt'a te­şek­kür edi­yo­rum.15 Tem­muz 2016 hain darbe gi­ri­şi­mi­nin yak­la­şan yıl dö­nü­mün­de mil­le­ti­mi­zin or­ta­ya koy­du­ğu di­re­niş­te şehit düşen bütün kah­ra­man­la­rı­mı­zı bir kez daha rah­met ve min­net­le anı­yo­rum. Ruh­la­rı şad, me­kân­la­rı cen­net olsun. 2 Tem­muz 1993 ta­ri­hin­de Ma­dı­mak otel­de, ce­ha­let ateşi ile ya­kı­la­rak 35 in­sa­nın kat­le­dil­me­si­nin vic­dan­lar­da kara bir leke bı­rak­tı­ğı­nı be­lirt­mek is­te­rim. Ger­çek düş­man ce­ha­let ve ondan bes­le­nen­ler­dir.
De­niz­le­ri­mi­zin mil­li­leş­ti­ği, ka­ra­su­la­rı­mı­zın ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ilan et­ti­ği, is­ke­le ve li­man­lar­da gemi iş­let­me hak­kı­mı­zı al­dı­ğı­mız gün olan ka­bo­taj bay­ra­mı­nı kut­la­rım. 24 Tem­muz 1908 ta­ri­hin­de Türk Ba­sı­nın­da san­sür kal­dı­rıl­mış bu an­lam­lı gün ga­ze­te­ci­ler ve basın bay­ra­mı ola­rak kut­lan­mış­tır. Tüm ga­ze­te­ci­le­rin basın bay­ra­mı kutlu olsun. San­sü­rün kal­dı­rıl­ma­sı Datça Be­le­di­ye­si basın yayın bi­ri­mi ta­ra­fın­dan yan­lış an­la­şıl­mış, te­me­lin­de eril dü­şün­ce saklı kara mizah ya­pıl­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır. Bu mizah an­la­yı­şı­nın sa­vu­nul­ma­sı da kaba mi­zah­tır. Datça'da her yaz se­zo­nun­da olu­şan so­run­la­rın bi­lin­me­si­ne ve gö­rül­me­si­ne rağ­men gör­mez­den ge­lin­me­si kara mi­zah­tır. Yol­la­rı­mı­zın ka­za­la­ra da­ve­ti­ye çı­kar­tır­ca­sı­na ba­kım­sız ve çu­kur­lar­la dolu ol­ma­sı, ma­hal­le­le­ri­miz­de su ke­sin­ti­le­ri­nin kat­la­na­cak dü­ze­yi geç­me­si, çevre te­miz­li­ği­nin ye­ter­li ol­ma­ma­sı, park ve bah­çe­le­ri­mi­zin gü­ven­lik­siz ve ba­kım­sız ol­ma­sı, iş­let­me­le­rin fiyat de­ne­tim­le­ri­nin ya­pıl­ma­ma­sı gibi tu­riz­mi olum­suz et­ki­le­yen bir sürü so­ru­nun çö­zü­mü ye­ri­ne “gel­dik­le­ri gibi gi­der­ler” me­sa­jı kara değil kap­ka­ra mi­zah­tır. Daha ön­ce­ki mec­lis top­lan­tı­la­rın­da gün­de­me ge­tir­di­ği­miz soru öner­ge­le­ri­nin ta­ra­fı­mı­za dö­nü­şü ol­ma­mış­tır. Ta­ra­fı­mı­za bilgi ve­ril­me­me­si 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye ka­nu­nu­nun 26. Mad­de­si­ne mu­ha­le­fet­tir. Ce­vap­lar sos­yal med­ya­dan mizah adı al­tın­da mı bize ulaş­tı­rı­la­cak­tır. Te­şek­kür ede­rim'' dedi.

Alt Yapı Yok, Çevre Sağ­lı­ğı ve Hayat Sağ­lı­ğı Teh­li­ke­de! 
Çev­re­ci­ler Ne­re­de!?
MHP Mec­lis üyesi gurup baş­ka­nı Ser­dar Ören ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da'' 
Kni­dos Antik Ken­tin­de ya­pı­lan mec­lis­ten do­la­yı, bu an­lam­lı dav­ra­nış­tan do­la­yı, baş­ka­nım sizi ve yö­ne­ti­mi­ni­zi teb­rik ede­rim. Tu­rizm se­zo­nu­muz baş­la­dı. Bol ka­zanç­lı bir sezon di­li­yo­rum. Yoğun bir bay­ram ta­ti­li ge­çir­dik hep 
be­ra­ber. Bazı sı­kın­tı­la­rı­mız var. Özel­lik­le yol­lar­la il­gi­li. Dat­ça­mı­zı Kni­dos'a bağ­la­yan, Kar­gı­ya, Pa­la­mut­bü­kü' ne, Betçe böl­ge­si­ne bağ­la­yan.Yol iyi­leş­tir­me­si ya­pı­la­cak mı, veya ne zaman ya­pı­la­cak? Bay­ram ta­ti­lin­de, Ak­var­yum Ge­ren­ce ve Ku­ru­bük böl­ge­si­ne git­tim. Et­ra­fa atı­lan çöp­le­ri gö­rün­ce çok üzül­düm. Bu ko­nu­yu bir kaç defa dile ge­tir­miş­tim. Bu­ra­da ka­ra­van­lar, ça­dır­lar ma­ale­sef çok kötü bir ortam oluş­tur­muş. Bu­ra­da kalan zi­ya­ret­çi­le­rin, tu­va­let im­kan­la­rı yok ve çevre çok kötü kul­la­nı­lı­yor. Bu böl­ge­ler plan­la­yıp pro­je­len­di­rip, Or­man­dan, Be­le­di­ye­ye is­te­ye­bi­li­riz. Hem hal­kı­mı­za hiz­met ve­re­bi­li­riz, hem de
maddi ola­rak be­le­di­ye­mi­ze, bir katkı sağ­lar diye dü­şü­nü­yo­rum.
Geçen dö­nem­ler­de de çok dile ge­tir­dim dı­şar­dan gelen mi­sa­fir­le­ri­miz­den ve va­tan­daş­la­rı­mız­dan bir ricam var. Lüt­fen ye­dik­le­ri iç­tik­le­ri ürün­le­ri am­ba­laj­la­rı­nı dı­şa­rı­ya at­ma­sın­lar. Bu­nun­la bir­lik­te Datça'mızın be­lir­li böl­ge­le­rin­den Ka­ra­in­cir' de tu­rizm böl­ge­si olan Pa­la­mut­bü­kü, Me­su­di­ye böl­ge­le­rin­de alt yapı yok ma­ale­sef. Buda çevre sağ­lı­ğı ve hayat sağ­lı­ğı açı­sın­dan risk. Çev­re­ci ola­rak ken­di­ni be­lir­ten bazı sivil top­lum ör­güt­le­ri, bazı ku­ru­luş­lar bu­nun­la il­gi­li hiç bir bil­di­ri yap­ma­dı­ğı halde, Dat­ça­mız­da onay almış ma­ri­na­yı, yap­tır­ma­ya­ca­ğız diye eylem ya­pı­yor­lar. Şid­det­le kı­nı­yo­rum. Datça için önem­li bir ya­tı­rım.
1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı'nı kut­lu­yo­rum. Kut­lar­ken Datça Be­le­di­ye­si­nin sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı cin­si­yet­çi pay­la­şım­da­ki tav­rın­dan do­la­yı kı­nı­yo­rum. Kim ya­pı­yor­sa de­net­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün, Ka­bo­taj bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la söy­le­di­ği “De­niz­ci­lik sa­de­ce ulaş­tır­ma işi değil, ik­ti­sa­di iş ola­rak an­la­şı­la­cak ve ter­sa­ne­ler, ge­mi­ler, li­man­lar ve is­ke­le­ler inşa edi­lecek, deniz spor­la­rı ku­lüp­le­ri ku­ru­la­cak ve ko­ru­nup ge­liş­ti­ri­le­cek­tir. Çünkü: Top­rak­la­rın 
ucu deniz olan bir ulu­sun sı­nı­rı­nı, hal­kı­nın kud­ret ve ye­te­ne­ği­nin hu­du­du çizer.” Çok te­şek­kür eder say­gı­lar su­na­rım'' dedi.

CHP Mec­lis üyesi gurup baş­ka­nı Şi­na­si Tugay Eser ''Bu gün mec­li­si­mi­zi Ege ve Ak­de­niz'i ku­cak­laş­tı­rıp, tarih bo­yun­ca eşsiz doğa gü­zel­lik­le­ri, kül­tü­rel zen­gin­lik­le­ri ile ön plana çıkan Dat­ça­mı­zın gurur kay­nak­la­rın­dan biri olan, Kni­dos' ta ger­çek­leş­tir­me­nin mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de­yiz'' dedi.

Kni­dos Antik Kenti Kazı Baş­ka­nı Prof. Dr. Er­te­kin Dok­sa­nal­tı ise konuşmasında  ''Ön­ce­lik­le özel mi­sa­fir­le­ri­mi­ze hoş gel­di­niz demek is­ti­yo­rum. Kni­dos, sa­de­ce Ana­do­lu'da değil, Ak­de­niz hav­za­sın­da­ki en önem­li kül­tür mer­kez­le­rin­den bi­ri­dir. Bu­ra­ya gelen zi­ya­ret­çi­le­ri­miz, yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­lar­da gör­dük ki, Kni­dos, Datça Coğ­raf­ya­sı­nın kül­tü­rün odak mer­ke­zi olmuş ve ben yak­la­şık 35 yıl­dır Datça'da ça­lı­şı­yo­rum. Gör­dü­ğüm şu ki Kni­dos, bu yö­re­de ya­şa­yan in­san­lar için, ger­çek­ten Datça'ya gönül ver­miş bir yer­dir. Özel­lik­le be­le­di­ye­mi­zin siz gü­zi­de tem­sil­ci­le­ri, bu coğ­raf­ya­nın hak­kı­nı veren in­san­lar­dır. Kni­dos de­di­ği­miz zaman, bu ba­sa­mak­lar­da yüz­yıl­lar için­de bir­çok insan ya­şa­mış ve bu­ra­da­ki gös­te­ri­le­ri iz­le­miş­ler­dir. Antik ken­tin antik ti­yat­ro­sun­da bir ara­da­yız. Bu top­lan­tı­yı Kni­dos'un küçük ti­yat­ro­sun­da ya­pı­yo­ruz, ancak Kni­dos de­mok­ra­si­nin be­şi­ği kent­ler­den bir ta­ne­si­dir. 4. yüz­yıl­da ken­di­ne ait bir ana­ya­sa ha­zır­la­yan de­mok­ra­tik bir kent­tir ve ka­zı­la­rı­mız ta­mam­lan­dı­ğın­da uma­rım bir son­ra­ki top­lan­tı­yı ger­çek mec­lis bi­na­sın­da 2025 se­ne­sin­de ya­pa­bi­li­riz'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!