s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

'VEFA HIZIR ŞAH KÖY PRO­JESİ'' TANITILDI

'VEFA HIZIR ŞAH KÖY PRO­JESİ'' TANITILDI
Sebiha ARSLAN:Hı­zır­şah ma­hal­le­sin­de yak­la­şık 6 ay önce Murat C. Aksın ve ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ku­ru­lan, Vefa Hızır Şah Yar­dım­laş­ma Köyü Der­ne­ği'nin, 'Vefa Hızır Şah Köy Pro­jesi'' tanıtıldı

Cumartesi günü saat 15.30 ile 15:00 arası Cumhuriyet Meydanında   gerçekleşen tanıtım programı, Be­le­di­ye Folk­lor eki­bi­ Zey­bek ve Datça Dans Kulübü'nün  dans gösterisi ile başladı.
Dernek başkanı Aksın yaptığı tanıtım açıklamasında şu ifadelerde bulundu'' 

''Vefa Hızır Şah Köy Pro­jesi'' ki­ra­sı­nı öde­ye­me­yen, evine gıda gö­tü­re­me­yen aile­ler için ku­rul­muş bir, tarım köyü pro­je­si. Köyümüz, Şahıstan kiraladığımız 33 dönümlük, yem­ye­şil, be­re­ket­li bir arazi.Doğal or­ta­mı­nı ko­ru­yan, ka­sa­ba mer­ke­zi­nin yanı ba­şın­da­ki bu cen­net çift­lik­te, du­ru­mu zorda olan aile­le­re bir yaşam sun­mak ve tarım yap­ma­la­rı­nı teş­vik etmek ama­cı­mız.
Sü­re­ce ve gü­cü­mü­ze göre; ya bir oba ça­dı­rı, ya da bir Tiny House sun­mak ni­ye­tin­de­yiz aile­le­re.
Kira öde­me­den, kendi alan­la­rın­da ek­tik­le­ri ürün­le­re pi­ya­sa sağ­la­ya­rak, hem para ka­zan­ma­la­rı­nı, hem de ha­ya­ta tu­tun­ma­la­rı­nı amaç edin­dik.
Bir ekmek ya da bir meyve bile ala­ma­ma­nın, işe gi­decek yakıt pa­ra­sı­nı ya da dol­mu­şa ve­recek pa­ra­nın ol­ma­ma­sı gibi ne­den­ler­den, şe­hir­ler­de ha­ya­tın ta­ma­men du­ra­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.
Do­la­yı­sı ile böyle bir sü­reç­te kendi top­ra­ğı­nı ekmek ve kü­mes­ten yu­mur­ta­nı ala­rak, ço­cu­ğu­nu do­yu­ra­bil­mek çok de­ğer­li ola­cak.
İşte biz in­sa­nı­mız için şim­di­den bunun ha­zır­lı­ğı­nı ya­pı­yo­ruz. Düş­me­sin Türk Mil­le­ti diye sa­ha­da­yız. Ses du­yu­ra­rak bu pro­je­le­ri aci­len bü­yüt­mek ve tarım ile şifa olmak der­din­de­yiz hal­kı­mı­za.
Tabii ki in­san­la­rın des­te­ği de çok de­ğer­li bu sü­reç­te. Ve­ri­len her des­tek, bu ha­ya­lin in­şa­sı­na bir tuğla koy­mak demek. Bu­gü­ne kadar, her şeyi ben şahsi gay­re­tim­le kar­şı­la­dım ancak, bu yük ağır ve hız­lan­mak için, bir­lik olmak, omuz omuza yü­rü­mek ge­rek­li.
En azın­dan, tarım pro­je­le­ri yük­se­le­ne kadar bu şart.
Ege hat­tın­da çok sa­yı­da köy pro­je­si baş­la­ta­bil­mek ve kendi ara­la­rın­da bir gıda takas sis­te­mi ku­ra­bil­mek için, he­pi­mi­zin bir ol­ma­sı, çok de­ğer­li bizim için.
Gelen sü­reç­te, Ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği için aci­len hızlı adım­lar­la yol al­ma­lı­yız.
Va­ta­nı­mız ve in­san­la­rı­mız için el ele ver­me­li­yiz.
De­ğer­li Datça hal­kı­na ve aziz Türk mil­le­ti­ne huzur, be­re­ket, da­ya­nış­ma için­de bir ge­lecek diler, hür­met ve se­lam­la­rı­mı su­na­rım.
Unut­ma­ma­lı ki, bu mem­le­ket bize her şe­yi­ni bu uğur­da feda etmiş ata­la­rı­mız­dan, kan­la­rın­dan ve acı­la­rın­dan ya­di­gar. On­la­ra bir vefa ola­bil­mek için, özü­mü­ze dön­me­li­yiz.
Tüm Datça Hal­kı­na, ka­pı­mız. 24 saat açık ve kol­la­rı­na gir­me­ye ha­zı­rız. Ulaş­mak is­te­yen­ler. 0 530 123 78 85 nu­ma­ra­yı ara­ya­bi­lir

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!