Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YAT LİMANI PRO­JESİ İÇİN KARAR VERİLDİ. ONAY SON­RA­SI KAL­DI­ĞI YER­DEN DEVAM EDECEK

YAT LİMANI PRO­JESİ İÇİN KARAR VERİLDİ. ONAY SON­RA­SI KAL­DI­ĞI YER­DEN DEVAM EDECEK
Sebiha ARSLAN:Datça' da ya­pı­mı­na baş­la­nı­lan ve mah­ke­me­lik sü­re­cin­de olan, Yat Li­ma­nı pro­je­si için, karar ve­ril­di. İtiraz sü­re­si son­ra­sı, onay çık­ma­sı ile birlikte, kal­dı­ğı yer­den devam edeceği bek­le­ni­yor.

Datça Taş­lık Plajı ile­ri­sin­de Az­gan­lı koyu ola­rak bi­li­nen, Topan Ada' nın çev­re­sin­de, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 'Yap-İşlet-Dev­ret' mo­de­liy­le ya­pıl­ma­sı plan­la­nan 'Datça Yat Li­ma­nı' pro­je­si için nihai karar ve­ril­di.?Buna göre, 126 bin met­re­ka­re­lik alan­da et­ki­li ola­cak proje Çevre, Şe­hir­ci­lik ve İklim De­ği­şik­li­ği Ba­kan­lı­ğı'yla, Çevre, Şe­hir­ci­lik ve İklim De­ği­şik­li­ği İl Mü­dür­lü­ğü'nde on gün sü­rey­le yurt­taş­la­rın gö­rü­şü­ne açıl­dı.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre; sü­re­cin ar­dın­dan onay çı­ka­ca­ğı dü­şü­nü­len proje ile bir­lik­te alana, 270 yat bağ­la­na­bil­me­si için üç adet yüzer is­ke­le ko­nu­la­cak. Bunun ya­nın­da alan­da 46 odalı otel, spor sa­lo­nu, yüzme ha­vu­zu, tenis kortu, plaj, 100 ton ka­pa­si­te­li tra­vel lift ha­vu­zu, yat ku­lü­bü, oto­park ve güm­rük ile gü­ven­lik bi­na­sı da inşa edi­lecek. Proje böl­ge­si­nin yak­la­şık 72 metre me­sa­fe­sin­de ise bi­rin­ci de­re­ce ar­ke­olo­jik sit alanı bu­lu­nu­yor. Bu ala­nın içe­ri­sin­de tes­cil­li anıt mezar yer alı­yor. Ay­rı­ca bölge, 'Dat­ça-Boz­bu­run özel çevre ko­ru­ma böl­ge­si' ola­rak bi­li­ni­yor.
Çev­re­ci­ler ve yaşam sa­vu­nu­cu­la­rı TEDİRGİN
Proje için daha önce, ka­pa­si­te ar­tı­şı talep edil­miş­ti. Bu ta­lep­le bir­lik­te 270'lik yat ka­pa­si­te­si 426+120'ye çı­ka­rıl­mış, ancak pro­je­nin çev­re­sel etki de­ğer­len­dir­me­si (ÇED) sü­re­ci dur­du­rul­muş­tu. Ar­dın­dan dosya re­vi­ze edi­le­rek sayı şim­di­ki ha­li­ne dü­şü­rül­müş­tü. Ancak çev­re­ci­ler ve yaşam sa­vu­nu­cu­la­rı ile uz­man­lar, karşı çık­tık­la­rı ka­pa­si­te ar­tı­şı­nın ye­ni­den ya­şan­ma­sın­dan en­di­şe du­yu­yor.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!