Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YENİ TÜRKÜ GRUBU DATÇA'DA ÇOCUKLAR YARARINA KONSER VERDİ

YENİ TÜRKÜ GRUBU DATÇA'DA ÇOCUKLAR YARARINA KONSER VERDİ
Sebiha ARSLAN :Yeni Türkü grubu, Datça'da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ''Datça Çocuk Sevgi Evi (DAT­SEV) ya­ra­rı­na sahne aldı.Datça Kadın İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ğin­ce (KİGDER), Yeşim Teras Res­to­ran – Mono' da dü­zen­le­nen kon­se­re, sa­nat­se­ver­ler yoğun ilgi gös­ter­di.

Derya Kö­roğ­lu so­list­li­ğin­de­ki Yeni Türkü grubu şar­kı­la­rı­nı, ku­rul­ma­sı plan­la­nan çocuk sevgi evi için ses­len­dir­di.Ge­ce­de ko­nu­şan KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz söz­le­ri­ne, ''bu an­lam­lı ve güzel ge­ce­miz­de siz­ler­le bir­lik­te ol­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz, hoş gel­di­niz'' söz­le­ri ile baş­la­dı.
Yavuz ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da ''Datça KİGDER ola­rak 15 yıl önce baş­lat­tı­ğı­mız; Datça'mızda ka­dın­la­rı­mı­zın ça­lış­ma ha­ya­tı­na ka­zan­dı­rıl­ma­sı , ça­lı­şan ka­dın­la­rın ço­cuk­la­rı­na eği­tim burs des­te­ği ve ül­ke­mi­zin kır­sal böl­ge­le­rin­de güç ko­şul­lar­da ya­şa­yan yok­sul aile­le­rin ço­cuk­la­rı­na ula­şa­rak , on­la­rın zo­run­lu ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­me ça­lış­ma­la­rı­na, bit­me­yen he­ye­ca­nı­mız­la devam edi­yo­ruz.
Bi­lin­di­ği gibi ; bu ça­lış­ma­lar­da koşut ola­rak 2 yıl önce yeni bir top­lum­sal (so­rum­lu­luk ve mis­yon an­la­yı­şı ile Datça'mıza bir ''ÇOCUK SEVGİ EVİ KA­ZAN­DI­RA­LIM –DAT­SEV- PROJE'' mizi baş­lat­tık.
Bu kap­sam­da ; proje or­ta­ğı­mız olan Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Baş­kan­lı­ğı ile yü­rü­tü­len bü­rok­ra­tik iş­lem­ler ta­mam­la­na­rak , tah­sis edi­len ar­sa­mı­zın ta­pu­su alın­mış , çocuk evi bi­na­la­rı­nın in­şa­at , do­na­nım ve yö­ne­tim- iş­le­tim esas­la­rı­nı be­lir­le­yen ''Ortak Pro­to­kol'' im­za­la­ya­rak yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir.
Şu anda ar­sa­mı­zın üze­rin­de uy­gu­la­na­cak ev­le­rin mi­ma­ri pro­je­le­ri Datça'mızın Mi­mar­lar Odası Tem­sil­ci­li­ğin­de oluş­tu­ru­lan ''proje gru­bun­ca''  ta­mam­lan­mak üze­re­dir. Bu ko­nu­da bize öz­ve­ri­li şe­kil­de tek­nik des­tek ve kat­kı­la­rı­nı esir­ge­me­yen genç mimar ar­ka­daş­la­rı­mı­za hu­zu­ru­nuz­da te­şek­kür edi­yo­ruz.
De­ğer­li Ko­nuk­lar;
2 yıl­dır üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız ve çok uğraş ver­di­ği­miz bu pro­je­mi­zin somut baş­lan­gı­cı­nı Eylül ayın­da ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz '' in­şa­at temel atma'' prog­ra­mı­mız ile ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz.
Şim­di­ye değin bu ko­nu­da , yap­tı­ğı­mız te­mas­lar­da bize an­la­yış des­tek gös­te­ren ve ge­rek­li kat­kı­lar­da bu­lu­nan Kay­ma­ka­mı­mız Sayın Mesut Çoban'a , Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Gür­sel Uçar'a ve Muğla Va­li­li­ği Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dü­rü Sayın Osman Top­rak­çı' ya şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.
Ve siz sev­gi­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze ; '' Haydi Datça , Bir Tuğla da Sen Koy ''et­kin­lik­le­ri­miz­de gös­ter­dik­le­ri ilgi ve ver­dik­le­ri kat­kı­lar ne­de­niy­le te­şek­kür edi­yo­ruz'' dedi.
Gerçekleşen etkinliğe Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür yardımcısı İrfan Küçük' te katıldı.

Derya Kö­roğ­lu so­list­li­ğin­de­ki Yeni Türkü grubu yak­la­şık 2 saat boyunca keyif dolu anlar yaşattı. Şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden sevenleri, performansının ardından uzun süre alkışladı. 

Gecede projeyi hazırlayan, Mimarlar,

ÜMİT TEMEL,

MÜCAHİT KELEŞ,

VOLKAN SÖNMEZ,

MELİH DENİZHAN,

UMUT ORDEMİR ve 

NESRİN AYGÜN ' e plaket taktim edildi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!