Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN YENİ SEÇİM BİNASI

0
Seçim bi­na­sı­nın açı­lı­şı­nı Ak parti mil­let­ve­ki­li aday­la­rı yaptı.

Ata­türk Cad­de­si Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da Ak Parti İlçe teş­ki­la­tı adına yeni seçim bi­na­sı açıl­dı. Ya­pı­lan açı­lı­şa Ak parti İl Baş­ka­nı İhsan KÜRECİ, Ak parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Adayı Hasan ÖZYER, Ak parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Adayı Yelda Erol Gök­can ve İlçe­miz­den Ak Parti Mil­let­ve­ki­li Adayı Elvan GÖÇER'in de ka­tıl­dı­ğı açı­lış­ yoğun ilgi gö­rül­dü.

Seçim bi­na­sı­nın açı­lı­şın Mil­let­ve­ki­li aday­la­rı ve Muğla İl baş

­ka­nı sayın Kü­re­ci be­ra­ber yaptı.Çok sa­yı­da va­tan­da­şın ka­tıl­dı­ğı açı­lış­ta Yeni seçim bi­na­sı adına bir koç ke­sil­di. 
Par­ti­li­ler­le bir araya gelen mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı­nın için­den en çok il­gi­yi il­çe­miz Mil­let­ve­ki­li adayı Sayın Elvan GÖ-ÇER gördü.

İlçe­miz Ak parti teş­ki­lat baş­ka­nı Meh­met cen­net açı­lış ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı be­lirt­ti:”böyle bir or­tam­da, böyle cen­net bir va­tan­da, Böyle güzel bir günde Güzel bir amaç için top­lan­mış tüm hal­kı­mı­za te­şek­kür edi­yor ve hoş gel­di­niz di­yo­rum, şek

­lin­de açık­lan­ma­lar­da bu­lun­du. Bi­lin­di­ği üzere Bu dönem İlk defa İlçe­miz­den Bir Kadın Mil­let­ve­ki­li Ada­yı­mız Olmuş ve tüm Muğla Ge­ne­lin­de Çok se­vil­miş­tir. 

Ça­lış­ma­la­rın­da­ki ba­şa­rı­la­rıy­la Umut edi­yo­ruz ki bu dönem An­ka­ra'ya İlçe­miz­den Biz­den Biri olan Sayın Elvan Göçer'i Mil­let­ve­ki­li ola­rak gön­de­ri­ce­ğiz. Üzü­lü­yo­rum sayın yurt­taş­la­rım sayın va­tan­daş­la­rım Datça-mızın bu cen­net va­ta­nı­mı­zın bu ha­li­ni gö­rün­ce Üzü­lü­yo­rum bil­di­ği­niz gibi yıl­lar­dır hiç­bir şe­kil­de hiz­met ala­ma­yan hal­kı­mız, İlçe­miz Bu sezon bu makus ka­de­ri kı­rı­la­cak ve İlçe­miz Ay­dın­lı­ğa ka­vu­şa­cak. 
De­ğer­li yurt­taş­la­rım İlçe­mi­zin hak et­ti­ği bu değil İlçe­miz gerek coğ­ra­fi ge­rek­se Tu­rizm açı­sın­dan Ül­ke­mi­zin Cen­net kö­şe­le­rin­den bi­ri­si­dir.?Biz bunu bi­li­yo­ruz Hal­kı­mız bunu bi­li­yor. Datça artık bir köy ola­rak kal­ma­ya­cak Datça bü­yü­yecek ge­li­şecek Dün­ya­nın sa­yı­lı Tu­rizm me­kan­la­rı ara­sın­da hak et­ti­ği de­ğe­ri ala­cak. Siz­le­rin bu des­te­ği ol­du­ğu sü­re­ce biz Datça'yı Dün­ya­nın göz be­be­ği 1 nu­ma­ra­sı yap­ma­ya hazır ve ka­rar­lı­yız, dedi. Ar­dın­dan sözü İlçe­miz Mil­let­ve­ki­li Adayı Elvan Göçer'e verdi. Ko­nuş­ma­sı­na şöyle baş­la­yan Göçer “Va­tan­daş­la­rım bende siz­de­nim bun­dan gün­ler önce bende sizin içi­niz­dey­dim.
Unut­ma­yın Datça'dan bir mil­let­ve­ki­li demek Datça'nın der­di­ni sı­kın­tı­sı­nı Bilen ve bu sı­kın­tı­la­rı An­ka­ra'ya ta­şı­yıp Çö-züm ge­ti­recek biri de­mek­tir.?Bi­lin­di­ği gibi yıl­lar­dır İlçe­mi­zin sı­kın­tı­la­rı bit­me­di ben bu dert­le­ri­ni­zi sı­kın­tı­la­rı­nı­zı bi­li­yo­rum ve İlçe­min Tüm der­di­ni sı­kın­tı­sı­nı Çöz­mek için An­ka­ra'ya gi­di­yo­rum.?
Kadın dedik il­la­ki bir kadın eli değ­sin dedik muğla si­ya­se­ti­ne ve çok şükür ki An­ka­ra bizi duydu bizi seçti.?Ka­dı­nın ol­du­ğu yerde aşk var, Ka­dı­nın ol­du­ğu yerde aş var,iş var ama siz­le­rin de ça­ba­sı ve des­te­ği lazım ben önce Allah'ıma sonra siz­le­re gü­ven­dim, Ben Allah'ıma hamd edi­yo­rum,şükür edi­yo­rum ki siz de­ğer­li dava ar­ka­daş­la­rım­la bana yola çıkma fır­sa­tı verdi.” Ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da duy­gu­lu anlar ya­şa­yan Göçer göz yaş­la­rı­nın se­vinç göz yaş­la­rı ol­du­ğu­nu ve de­ğer­li Datça Hal­kı­nın hu­zu­run­da ol­ma­nın se­vin­ci ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
“Benim de­ğer­li dava ar­ka­da­şım benim bir an olsun ya­nım­dan ay­rıl­ma­yan ar­ka­da­şım sayın Yelda Gök­can'a çok te­şek­kür edi­yo­rum, dedi. 
Çık­tı­ğı­mız bu yolda Allah utan­dır­ma­dan so­nu­mu­zu Mu­hak­kak ede­ce­ğiz İnşal­lah ve vekil ola­rak gön­der­di­ği­miz Abi­mi­zi kır­mı­zı Pla­kay­la bu­ra­ya geri ge­ti­re­ce­ğiz İnşal­lah” dedi.
48'in ta­ma­mın­da id­di­alı­yız
Son­ra­sın­da Ko­nuş­ma­sı­nı yap

­mak için sözü yine Ak parti kadın mil­let­ve­ki­li adayı Yelda Erol Gök­can'a verdi. Gök­can Yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da şun­la­rı be­lirt­ti:”7 Ha­zi­ran'da ya­pı­la­cak olan se­çim­le­rin Ön­ce­lik­le Dat­ça­mı­za Muğ­la­mı­za Ha­yır­lı Uğur­lu ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.?
Bu dönem Özel­lik­le Datça İçin çok id­di­alı­yız Ön­ce­lik­le sizin ca­nı­nız sizin kı­zı­nız Elvan Hanım İçin çok umut­lu­yuz.48 in yani Muğla'nın ta­ma­mın­da İddi­alı­yız Bi­rin­ci Parti olmak is­ti­yo­ruz Muğla'mız İçin ge­li­yo­ruz.

2004 Yı­lı­nı dü­şü­nün Muğla İli­miz­de neler yap­tık, Allah'ımı

­zın iz­niy­le bu dö­nem­de Muğla'mız Bizim ve hal­kı­mı­zın dedi.?Bu dönem id­di­alı­yız Çünkü üs­ta­dı­mız Bü­yü­ğü­müz Abi­miz Sayın Hasan özer tek­rar ara­mı­za ka­tıl­dı.Onun bü­yük­lü­ğü si­ya­set deki bilir ki­şi­li­ği her zaman bizim önü­mü­zü aça­cak­tır.Bizde onun­la be­ra­ber vekil ola­rak gidip onu bakan ola­rak Geri Gön­der­mek is­ti­yo­ruz bun­dan hiç şüp­he­niz ol­ma­sın, şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Datça Ay­dın­lı­ğa ka­vu­şa­cak.
Ko­nuş­ma­la­rı­na Son veren GÖK­CAN Son­ra­sın­da Sözü Mil­let­ve­ki­li Adayı Hasan ÖZYER'e verdi. “Ko­nuş­ma­la­rı­na Tür­ki­ye'nin en temiz En saf İnsan­la­rı Sayın Datça Halkı” diye baş­la­yan ÖZYER Şöyle devam etti:”Bil­di­ği­niz Gibi ben İki dönem Muğla Mil­let­ve­kil­li­ği yap­tım Datça'mızı unut­ma­dım zaten bu cen­net va­ta­nı unut­mak­ta kolay değil.?

Tes­pit et­ti­ğim bil­gi­le­re göre yo­lu­nuz yok de­necek kadar kötü,Has­ta­ne­miz yılan hi­ka­ye­si­ne dön­müş, bakım yok, Ça­lış­ma yok ben bir Muğ­la­lı ola­rak içim yandı çok üzül­düm ama bi­li­yo­rum Bu cen­net vatan sa­hip­siz kal­ma­ya­cak Datça Hak et­ti­ği­ni ala­cak Datça Ay­dın­lı­ğa ka­vu­şa­cak Gü­ve­ni­yo­ruz size Ba-kın her şey or­ta­da gün sizin gü­nü­nüz ola­cak Datça Sizin için ge­li­şip bü­yü­yecek “ dedi.

”Sev­gi­li va­tan­daş­la­rım Size söz ve­ri­yo­rum Datça'yı dün­ya­nın en gözde semt­le­rin­den bi­ri­si ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğim Datça'nın ve­ki­li olup Dat­ça­nın dert­le­ri­ni mec­li­se ta­şı­ya­ca­ğız.

Biz­ler Datça için ça­lı­şa­ca­ğız. Bu sü­reç­te siz­le­rin bir an olsun des­te­ği­ni eksik et­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yor ve siz­le­re gü­ve­ni­yo­rum” şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.?Sonrasın­da İlimiz Ak Parti teş­ki­lat Baş­ka­nı Kü­re­ci ko­nuş­ma­sı­nı yaptı.” Datça'lılar Bu gün ve daima gönlü temiz kalbi temiz Dat­ça­lı­lar 7 Ha­zi­ran­dan sonra her şey sizin için ola­cak her şey siz­le­rin hiz­me­tin­de ola­cak bunun için sayın vekil aday­la­rım ola­rak Parti ve şah­sım adıma siz­le­re gü­ve­ni­yo­rum”, dedi.”Sözü fazla uzat­ma­ya­ca­ğım Datça Yaz se­zo­nu­na geç­miş, Son ola­rak bu gün bu­ra­da ve­kil­le­ri­me ve siz­le­re gü­ven­di­ği­mi bir kez daha be­lirt­mek is

­te­rim dedi ve açı­lı­şa ge­çil­di.
Açı­lış Kur­de­la­sı­nı Ak parti İl Baş­ka­nı İhsan KÜRECİ, Ak parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Adayı Hasan ÖZYER, Ak parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Adayı Yelda Erol Gök­can, İlçe­miz­den Ak Parti Mil­let­ve­ki­li Adayı Elvan GÖ-ÇER ve İlçe­miz Ak Parti teş­ki­lat Baş­ka­nı Meh­met Cen­net be­ra­ber kes­ti­ler. Açı­lış ya­pıl­dık­tan sonra Ak Parti yeni seçim bi­na­sı­nın hay­rı­na Koç ke­sil­di.?

Sonrasın­da halk­la soh­bet eden vekil aday­la­rı ken­di­le­ri­ni halka 

ta­nıt­tı.Sıcak ve sa­mi­mi da­ki­ka­la­rın ar­dın­dan tören son buldu.

Ak par­ti­den Kay­ma­kam Üncü'ye zi­ya­ret
Açı­lış tö­re­nin­den sonra Kay­ma­kam Üncü'yü zi­ya­ret eden vekil aday­la­rı Kay­ma­kam­dan ya­pı­mı devam eden has­ta­ne ile il­gi­li bilgi aldı.Sıcak ve sa­mi­mi da­ki­ka­la­rın Ya­şan­dı­ğı an­lar­da Kay­ma­kam'ımız Ün­cüy­le soh

­bet­ler­de bu­lu­nan Vekil aday­la­rı Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler ve ya­pı­la­cak­lar Üze­rin­den bilgi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du.

Be­le­di­ye zi­ya­re­ti
Kay­ma­kam zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan be­le­di­ye­yi zi­ya­ret eden Ak Parti Teş­ki­la­tı Be­le­di­ye Baş­kan ve­ki­li İnci bil­gin ile gö­rüş­tü­ler.Sıcak ve sa­mi­mi soh­bet­ler­de bu­lu­nu­lan zi­ya­ret­te dost­luk çer­çe­ve­sin­de Parti ayı­rı­mı ya­pıl­ma­dı­ğı­nı ve daimi dost ola­rak Datça Yö­ne­ti­miy­le Ça­lış­ma­la­rın­da ortak fikir ve Ça­lış­ma­la­rın devam ede­ce­ği be­lir­til­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!